Course code SKOG250

SKOG250 Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Tron Haakon Eid
Medvirkende: Line Nybakken, Ole Martin Bollandsås, Jan Bjerketvedt, Anders Qvale Nyrud, Olav Albert Høibø, Roar Økseter
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
25
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: B-SF og M-SF.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Praktiske øvelser og demonstrasjoner i felt i anvendt skogfag. Emnet knytter skogfagene sammen gjennom praktiske og tverrfaglige eksempler.

For en utvalgt skogeiendom i distriktet skal det basert på egne registreringer i felt og annen innhentet informasjon utarbeides bestandsvise behandlingsforslag for ungskogpleie, tynning og slutthogst. Det skal også lages hogst-, transport- og landskapsplaner for eiendommen.

Det gjennomføres også øvelser i bestandskubering og ekspropriasjon, og i virkeutnytting og veiplanlegging.

Resultater fra øvelsene rapporteres både skriftlig til skogeier og som presentasjoner i felt.

Emnet avsluttes med en skogdag som studentene er ansvarlig for. 

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studentene skal ha bred kunnskap om relevante problemstillinger, metoder og verktøy for planlegging av forvaltningen på en skogeiendom.

Ferdigheter:

  • Studentene skal beherske ulike metoder for datainnsamling i felt og fra digitale datakilder, samt å kunne vurdere relevansen av innsamlede data.
  • Studentene skal kunne anvende ulike kalkylemetoder og dataverktøy.
  • Studentene skal kunne kommunisere fagstoff, både muntlig og skriftlig i rapporter.

Generell kompetanse:

Studentene skal ha en bevisst holdning til praktisk og balansert tverrfaglig løsning av planleggingsutfordringer som en kan stå overfor ved forvaltning av skog.

Læringsaktiviteter:
Studentene arbeider hele tiden i grupper som er satt opp av emneansvarlig. Praktiske og problembaserte øvelser etter innsamling av data i felt og digitalt. Innledende forelesninger blir gitt for noen av øvelsene. Resultatene fra øvelsene presenteres både skriftlig i rapporter og muntlig i felt. Øvelsene foregår delvis på en skogeiendom i nærheten av Ås, i NMBU-skogen og i Brandbuområdet.
Læringsstøtte:
Canvas. Lærerne er tilgjengelige i felt, i kontortida ellers, og noen kvelder mens emnet går på Ås (tre uker). Lærerne er tilgjengelige hele døgnet den uka emnet går på Brandbu. Som regel er lærere med ulik kompetanse tilgjengelig samtidig.
Pensum:
Pensum oppgis ved emnets begynnelse.
Forutsatte forkunnskaper:
SKOG205, SKOG210, SKOG220, SKOG230 og SKOG240, eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
LAD102, FEP201, TRE210, NATF200, BOT270.
Obligatorisk aktivitet:
Alle aktiviteter i emnet er obligatoriske.
Vurderingsordning:
Alle øvelser må være gjennomført og godkjent av emneansvarlig. Alle studenter må delta i gruppens utarbeidelse av rapporter og presentasjoner.
Sensor:
Studentenes presentasjon av oppgaveløsninger vurderes delvis av ulike lærere, av sensor, av ansatte i skogforvaltningen, og av skogeier. Sensor godkjenner opplegget for emnet.
Merknader:
Fravær fra øvelser medfører ikke bestått i emnet. Kortere fravær kan godkjennes etter skriftlig søknad før emnet starter.
Normert arbeidsmengde:
250 timer. Øvelsene krever adskillig mer arbeid enn normal arbeidsdag store deler av perioden.
Opptakskrav:

GSK

Minst 15 studiepoeng blant emnene SKOG205, SKOG210, SKOG220, SKOG230 og SKOG240 må være bestått for å få opptak til emnet.

Undervisningstid:
Fire ukers sommerkurs.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått