Detaljer om emnet SKOG240

SKOG240 Skoglig driftsteknikk og logistikk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Jan Bjerketvedt
Medvirkende: Dag Erik Fjeld
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2008-2009
Emnets innhold:
Skogkultur. Hogst og utkjøring. Skogsmaskiner. Ergonomi. Skogsvegplanlegging, -prosjektering, -bygging og -vedlikehold. Logistikk, herunder transport av tømmer og annen skogsfiber med bil og bane. Miljøhensyn.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studentene skal kunne gjøre rede for relevant utstyr og metoder for utføring av viktige arbeidsoppgaver i primær og sekundær skogproduksjon, metodenes effektivitet under ulike skog- og terrengforhold, planlegging, operativ ledelse og kvalitetssikring av helmekaniserte og mindre mekaniserte driftssystem, logistikkens utvikling og betydning for skog- og utmarksnæringens konkurransemuligheter.

Ferdighet:

Studentene skal kunne identifisere nødvendige data til planlegging, gjennomføring og evaluering av skoglige aktiviteter

Generell kompetanse:

Studentene skal være fortrolig med de driftstekniske aspektene knyttet til skognæringens virksomheter

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvingsoppgaver basert på forelesninger og utferder.
Læringsstøtte:
Canvas m.m.
Pensum:
Oppgis ved emnestart.
Forutsatte forkunnskaper:
SKOG100, SKOG101.
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
Utferder
Vurderingsordning:
Slutteksamen teller 50 % (3t skriftlig) og øvingsoppgaver teller 50 %. Begge må være bestått for at eksamen skal bli godkjent.
Sensor:
Sensor vurderer alle eksamensbesvarelser. Utferder godkjennes av emneansvarlig.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer med forelesninger, øvingsoppgaver, utferder, selvstudium.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
48 timer forelesning, 24 timer øving, 2 utferdsdager.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått