SKOG240 Skoglig driftsteknikk og logistikk

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Jan Bjerketvedt

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer med forelesninger, øvingsoppgaver, utferder, selvstudium.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Skogkultur. Hogst og utkjøring. Skogsmaskiner. Ergonomi. Skogsvegplanlegging, -prosjektering, -bygging og -vedlikehold. Logistikk, herunder transport av tømmer og annen skogsfiber med bil og bane. Miljø- og klimahensyn.

Dette lærer du

Kunnskap:

Studentene skal kunne beskrive relevant utstyr og metoder for utføring av viktige arbeidsoppgaver i primær og sekundær skogproduksjon, metodenes effektivitet under ulike skog- og terrengforhold, planlegging, operativ ledelse og kvalitetssikring av helmekaniserte og mindre mekaniserte driftssystem, logistikkens utvikling og betydning for skog- og utmarksnæringens konkurransemuligheter.

Ferdighet:

Studentene skal kunne identifisere og bruke nødvendige data til planlegging, gjennomføring og evaluering av skoglige aktiviteter.

Generell kompetanse:

Studentene skal være fortrolig med de driftstekniske aspektene (muligheter og utfordringer) knyttet til skognæringens virksomheter.

 • Forelesninger, øvingsoppgaver basert på forelesninger og utferder.
 • Canvas m.m.
 • Oppgis ved emnestart.
 • SKOG100, SKOG101, eller tilsvarende.
 • Samlet vurdering:

  • Skriftlig eksamen (3 timer) teller 75 %.
  • Mappe med øvingsoppgaver teller 25 %.

  Begge må være bestått for at eksamen skal bli godkjent.  Mappevurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Sensor vurderer alle eksamensbesvarelser. Utferder godkjennes av emneansvarlig.
 • Utferder
 • 48 timer forelesning, 24 timer øving, 2 utferdsdager.
 • GSK