Course code SKOG230

SKOG230 Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Aija Maarit Irene Kallio
Medvirkende: Per Kristian Kåreson Lobenz Rørstad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2008-2009
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
  • Skogbiologisk, driftsteknisk, økonomisk og samfunnsmessig bakgrunn til problemstillinger.
  • Analyse av enkelttiltak (f.eks. planting, tynning, gjødsling, skjermstillingshogst, bledningshogst, investeringer i maskiner og veier, hensyn til miljøgoder, hogstmodenhet) i økonomisk perspektiv.
  • Analyse på eiendomsnivå (mål og rammebetingelser, effekter av skatt, bruk av bioøkonomisk modellering for langsiktige analyser, risiko, verdsetting av skog/skogeiendom).
Læringsutbytte:

Kunnskap:

  • Studenten skal ha kunnskap om sentrale ressursvalg innen skogbruket, sett fra et økonomisk synspunkt.
  • Studentene skal kunne hovedprinsippene for økonomisk verdsetting av skog.

Ferdigheter:  Studentene skal kunne prioritere mellom ulike skogbehandlingsopplegg (skogskjøtselsvalg) og investeringer etter kriterier for økonomisk effektiv ressursutnyttelse og hensyn til økologiske forhold.

Generell kompetanse: Studentene skal kunne analysere effekter av kort- og langsiktige valg som en står overfor ved planlegging og drift av en skogeiendom.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger med øvelser og diskusjoner. Selvstudium. Prosjektarbeid. Problemløsning.
Læringsstøtte:
Canvas. Faglærere er tilgjengelig for spørsmål under undervisningsperioden.
Pensum:
Oppgis ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
SKOG100, BUS100.
Obligatorisk aktivitet:
Tre innleveringsoppgaver og en semesteroppgave i skoglig planlegging
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3 timer i eksamensperioden, A-F.
Sensor:
Sensor godkjenner og sensurerer avsluttende eksamen, og diskuterer med emneansvarlig hvordan læringsopplegget har fungert.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger med øvinger ca. 80 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig prøve: Bokstavkarakterer