Course code SKOG230

SKOG230 Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Aija Maarit Irene Kallio
Medvirkende: Terje Gobakken, Terje Gobakken, Per Kristian Kåreson Lobenz Rørstad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2008-2009
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

I. Introduksjon (skogbiologisk, driftsteknisk og økonomisk grunnlag).

II.Analyse av enkelttiltak (planting, tynning, hogstmodenhet ved snauhogst, skjermstillingshogst, bledningshogst, investeringer i maskiner og veier, hensynstagen til miljø og andre utmarksgoder).

III. Analyse på eiendomsnivå (mål og rammebetingelser, innvirkning av skatt på ressursdisponeringen, finansiering og budsjettering, bruk av bioøkonomisk modellering for langsiktige analyser, investeringsstrategier, risiko, verdsetting av skog).

Læringsutbytte:

Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om sentrale ressursvalg innen skogbruket, sett fra et økonomisk synspunkt.

Ferdigheter: Studentene skal kunne prioritere aktuelle skogbehandlingsopplegg (skogskjøtselsvalg) og investeringer i driftstekniske løsninger etter gitte/valgte kriterier for effektiv ressursutnyttelse under hensynstagelse til biologiske/økologiske forhold. Studentene skal kunne hovedprinsippene for økonomisk verdsetting av skog.

Generell kompetanse: Studentene skal kunne analysere kort- og langsiktige ressursvalg som en står overfor ved planlegging og drift av en skogeiendom.

Læringsaktiviteter:
Forelesningsbasert, med øvelser. Prosjektbasert. Problembasert.
Læringsstøtte:
Canvas. Faglærere og hjelpelærere er tilgjengelig for spørsmål under hele undervisningsperioden. Hjelpelærere tilbys.
Pensum:
Oppgis ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
SKOG100, BUS100.
Obligatorisk aktivitet:
Tre innleveringsoppgaver og en semesteroppgave i skoglig planlegging
Vurderingsordning:
Slutteksamen teller 100% (3 timer). Alle obligatoriske innleveringer må være godkjente (bestått) for å bestå emnet.
Sensor:
Sensor godkjenner og sensurerer avsluttende eksamen, og diskuterer med emneansvarlig hvordan læringsopplegget har fungert.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger ca. 90 timer og øvelser ca. 30 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig prøve: A - E / Ikke bestått