SKOG230 Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Aija Maarit Irene Kallio

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

 • Skogbiologisk, driftsteknisk, økonomisk og samfunnsmessig bakgrunn til problemstillinger.
 • Analyse av enkelttiltak (f.eks. planting, tynning, gjødsling, skjermstillingshogst, bledningshogst, investeringer i maskiner og veier, hensyn til miljøgoder, hogstmodenhet) i et økonomisk perspektiv.
 • Analyse på eiendomsnivå (mål og rammebetingelser, effekter av skatt, bruk av bioøkonomisk modellering for langsiktige analyser, risiko, verdsetting av skog/skogeiendom).

Dette lærer du

Kunnskap:

 • Studenten skal ha kunnskap om sentrale ressursvalg innen skogbruket, sett fra et økonomisk synspunkt.
 • Studentene skal kunne hovedprinsippene for økonomisk verdsetting av skog.

Ferdigheter:

Studentene skal kunne prioritere mellom ulike skogbehandlingsopplegg (skogskjøtselsvalg) og investeringer etter kriterier for økonomisk effektiv ressursutnyttelse og hensyn til økologiske forhold.

Generell kompetanse:

Studentene skal kunne analysere effekter av kort- og langsiktige valg som en står overfor ved planlegging og drift av en skogeiendom.

 • Forelesninger med øvelser og diskusjoner. Selvstudium. Prosjektarbeid. Problemløsning.
 • Canvas. Faglærere er tilgjengelig for spørsmål under undervisningsperioden.
 • Oppgis ved kursstart.
 • SKOG100
 • Skriftlig eksamen (3 timer).

  Skriftlig prøve Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Sensor godkjenner og sensurerer avsluttende eksamen, og diskuterer med emneansvarlig hvordan læringsopplegget har fungert.
 • Tre innleveringsoppgaver i skogøknomi og øvelser (ca 8 timer) og semesteroppgave i skoglig planlegging. Oppgavene må være godkjente for å få bestått i emnet.
 • Forelesninger med øvinger ca. 80 timer.
 • GSK