Course code SKOG202

SKOG202 Betydningen av insekter og sopper i produksjonsskog

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Paal Krokene
Medvirkende: Isabella Børja, Rannveig Margrete Vigdisdatter Jacobsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2022-2023
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

I emnet tar vi for oss tidsaktuelle utfordringer for skogens helse, med vekt på betydningen av insekter og sopper i produksjonsskog. I tillegg beskriver vi insektenes og soppenes betydning for skogens biologiske mangfold og viktige økosystemtjenester.

Sentrale temaer i emnet er:

  • hvordan klimaendringer påvirker insekter og patogene sopper
  • invaderende arter og de økonomiske og økologiske skadene de forårsaker
  • integrert og biologisk kontroll av skadegjørere, inkludert betydningen av trærnes eget forsvar
  • de viktigeste skadegjørerne i produksjonsskogens ulike bestands- og livsfaser (fra frøproduksjon til ferdig trevirke)
  • insektenes og soppenes biologiske mangfold, inkludert betydningen av mykorrhizasopper
Læringsutbytte:

En kandidat med fullførte kvalifikasjoner skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om hvilke problemer soppsykdommer og insekter kan skape i produksjons­skogens ulike bestandsfaser (fra frøforsyning og foryngelse til hogstmoden skog og ferdig virke) og om integrert/helhetlig kontroll av skadegjørere. Videre skal studenten ha kunnskaper om hvordan klimaendringer, invaderende arter og biologisk mangfold påvirker produksjonsskogens helse.

Ferdigheter: Studenten skal kunne anvende sin kunnskap om sopp og insekter til å vurdere forvaltningstiltak mot viktige skadegjørere. Studenten skal også kunne vurdere betydningen av klimaendringer, biologisk mangfold og fremmede arter for helsetilstanden til norske produksjonsskoger.

Generell kompetanse: Studenten skal kunne anvende kunnskap om insekter og soppers betydning i en helhetlig forvaltning av produksjonsskog, også i lys av nye problemer forårsaket av klimaendringer og invaderende arter.

Læringsaktiviteter:
Undervisningen er basert på forelesninger.
Læringsstøtte:
Emneansvarlig er tilgjengelig per e-post innenfor ordinær kontortid.
Pensum:
Pensumliste legges ut på Canvas. Alt stoff gjennomgått på forelesninger anses som pensum.
Anbefalte forkunnskaper:
SKOG201
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3 timer).
Sensor:
Ekstern sensor blir benyttet på den avsluttende skriftlige eksamenen.
Normert arbeidsmengde:
125 timers arbeidsinnsats, inkludert forelesninger og selvstudium.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
5 stp overlapp med FEP202 (tidligere versjon).
Undervisningstid:
Forelesninger: 26-52 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer