SKOG202 Betydningen av insekter og sopper i produksjonsskog

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Paal Krokene

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timers arbeidsinnsats, inkludert forelesninger og selvstudium.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

I emnet tar vi for oss tidsaktuelle utfordringer for skogens helse, med vekt på betydningen av insekter og sopper i produksjonsskog. I tillegg beskriver vi insektenes og soppenes betydning for skogens biologiske mangfold og viktige økosystemtjenester.

Sentrale temaer i emnet er:

 • hvordan klimaendringer påvirker insekter og patogene sopper
 • invaderende arter og de økonomiske og økologiske skadene de forårsaker
 • integrert og biologisk kontroll av skadegjørere, inkludert betydningen av trærnes eget forsvar
 • de viktigeste skadegjørerne i produksjonsskogens ulike bestands- og livsfaser (fra frøproduksjon til ferdig trevirke)
 • insektenes og soppenes biologiske mangfold, inkludert betydningen av mykorrhizasopper

Dette lærer du

En kandidat med fullførte kvalifikasjoner skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om hvilke problemer soppsykdommer og insekter kan skape i produksjons­skogens ulike bestandsfaser (fra frøforsyning og foryngelse til hogstmoden skog og ferdig virke) og om integrert/helhetlig kontroll av skadegjørere. Videre skal studenten ha kunnskaper om hvordan klimaendringer, invaderende arter og biologisk mangfold påvirker produksjonsskogens helse.

Ferdigheter: Studenten skal kunne anvende sin kunnskap om sopp og insekter til å vurdere forvaltningstiltak mot viktige skadegjørere. Studenten skal også kunne vurdere betydningen av klimaendringer, biologisk mangfold og fremmede arter for helsetilstanden til norske produksjonsskoger.

Generell kompetanse: Studenten skal kunne anvende kunnskap om insekter og soppers betydning i en helhetlig forvaltning av produksjonsskog, også i lys av nye problemer forårsaket av klimaendringer og invaderende arter.

 • Undervisningen er basert på forelesninger.
 • Emneansvarlig er tilgjengelig per e-post innenfor ordinær kontortid.
 • Pensumliste legges ut på Canvas. Alt stoff gjennomgått på forelesninger anses som pensum.
 • Skriftlig eksamen (3 timer).

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor blir benyttet på den avsluttende skriftlige eksamenen.
 • Forelesninger: 26-52 timer.
 • 5 stp overlapp med FEP202 (tidligere versjon).
 • GSK