Course code SKOG102

SKOG102 Innføring i skogforvaltning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Line Nybakken
Medvirkende: Anne Aslaug Sverdrup-Thygeson, Ole Martin Bollandsås, Tron Haakon Eid
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Skog som ressurs. Grunnleggende teori og praktiske feltregistreringer for estimering av skogressurser. Grunnleggende skogbiologi og skogskjøtsel. Grunnleggende om vekst hos enkelttrær trær og produksjon i bestand. Grunnleggende skogøkonomi.
Læringsutbytte:

Etter fullført emne skal studenten ha:

Kunnskap:

  • grunnleggende kunnskaper om skogforvaltning, og skal kunne gjengi og forklare basiselementene i fagområdene skogbiologi, skogskjøtsel, skogregistrering, skogproduksjon og skogøkonomi.

Ferdigheter:

  • kunne anvende utstyr og tabellverktøy for bestemmelse av volum av enkelttrær og bestand

 Generell kompetanse:

  • grunnlag for bevisste holdninger til forvalterrollen og forståelse for at forvaltning av skog innebærer tverrfaglig problemløsning
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, flervalgstester i Canvas og feltøvelser
Læringsstøtte:
Canvas. Lærere vil være tilgjengelig for spørsmål i kontortiden.
Pensum:
Kunngjøres ved undervisningsstart samt på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Bestått tre obligatoriske øvingsoppgaver.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen (3t).
Sensor:
Sensor sensurerer alle besvarelsene ved slutteksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Ca. 125 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
5 studiepoeng mot SKOG100.
Undervisningstid:
-
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer