SKOG102 Innføring i skogforvaltning

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Line Nybakken

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Skog som ressurs. Grunnleggende teori og praktiske feltregistreringer for estimering av skogressurser. Grunnleggende skogbiologi og skogskjøtsel. Grunnleggende om vekst hos enkelttrær trær og produksjon i bestand. Grunnleggende skogøkonomi.

Dette lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha:

Kunnskap:

 • Grunnleggende kunnskaper om skogforvaltning, og skal kunne gjengi og forklare basiselementene i fagområdene skogbiologi, skogskjøtsel, skogregistrering, skogproduksjon og skogøkonomi.

Ferdigheter:

 • Kunne anvende utstyr og tabellverktøy for bestemmelse av volum av enkelttrær og bestand.

Generell kompetanse:

 • Grunnlag for bevisste holdninger til forvalterrollen og forståelse for at forvaltning av skog innebærer tverrfaglig problemløsning.
 • Forelesninger, flervalgstester i Canvas og feltøvelser.
 • Canvas. Lærere vil være tilgjengelig for spørsmål i kontortiden.
 • Kunngjøres ved undervisningsstart samt på Canvas.
 • Skriftlig eksamen (3 timer).

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Sensor sensurerer alle besvarelsene ved slutteksamen.
 • Bestått tre obligatoriske øvingsoppgaver.
 • 5 stp overlapp med SKOG100.
 • GSK