Course code SKOG102

SKOG102 Innføring i skogforvaltning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Line Nybakken
Medvirkende: Anne Aslaug Sverdrup-Thygeson, Ole Martin Bollandsås, Tron Haakon Eid
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Skog som ressurs. Grunnleggende teori og praktiske feltregistreringer for estimering av skogressurser. Grunnleggende skogbiologi og skogskjøtsel. Grunnleggende om vekst hos enkelttrær trær og produksjon i bestand. Grunnleggende skogøkonomi.
Læringsutbytte:

Etter fullført emne skal studenten ha:

Kunnskap:

  • Grunnleggende kunnskaper om skogforvaltning, og skal kunne gjengi og forklare basiselementene i fagområdene skogbiologi, skogskjøtsel, skogregistrering, skogproduksjon og skogøkonomi.

Ferdigheter:

  • Kunne anvende utstyr og tabellverktøy for bestemmelse av volum av enkelttrær og bestand.

 Generell kompetanse:

  • Grunnlag for bevisste holdninger til forvalterrollen og forståelse for at forvaltning av skog innebærer tverrfaglig problemløsning.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, flervalgstester i Canvas og feltøvelser.
Læringsstøtte:
Canvas. Lærere vil være tilgjengelig for spørsmål i kontortiden.
Pensum:
Kunngjøres ved undervisningsstart samt på Canvas.
Obligatorisk aktivitet:
Bestått tre obligatoriske øvingsoppgaver.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3 timer).
Sensor:
Sensor sensurerer alle besvarelsene ved slutteksamen.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
5 stp overlapp med SKOG100.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer