Course code SKOG100

SKOG100 Skogforvaltning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Line Nybakken
Medvirkende: Anne Aslaug Sverdrup-Thygeson, Ole Martin Bollandsås, Tron Haakon Eid, Bo Johan Asplund
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka og høstparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: <p>Førsteprioritet: B-SF</p><p>Andreprioritet: B-ØN og B-FORNY</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Skog som ressurs. Grunnleggende skogbotanikk. Grunnleggende teori og praktiske feltregistreringer for estimering av skogressurser. Grunnleggende skogbiologi og skogskjøtsel. Grunnleggende om vekst hos enkelttrær trær og produksjon i bestand. Grunnleggende skogøkonomi.
Læringsutbytte:

Etter fullført emne skal studenten ha:

Kunnskap:

  • grunnleggende kunnskaper om skogforvaltning, og skal kunne gjengi og forklare basiselementene i fagområdene skogbiologi, skogskjøtsel, skogregistrering, skogproduksjon og skogøkonomi.

Ferdigheter: 

  • grunnlag for å kunne bestemme skogens vegetasjonstype
  • kunne anvende utstyr og tabellverktøy for bestemmelse av volum av enkelttrær og bestand

Generell kompetanse:

  • grunnlag for bevisste holdninger til forvalterrollen og forståelse for at forvaltning av skog innebærer tverrfaglig problemløsning.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, utferder, gruppearbeid, problembasert prosjektoppgave, flervalgstester i Canvas og feltøvelser
Læringsstøtte:
Forhåndsomtale på https://nmbu.instructure.com/. Lærere vil være tilgjengelig forspørsmål i kontortiden.
Pensum:
Kunngjøres ved undervisningsstart samt i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Hele augustblokka inkludert utferder og feltøvelser. I tillegg må 3 obligatoriske øvingsoppgaver og prosjektoppgaven være bestått.
Vurderingsordning:
Samlet vurdering bestående av Individuell test skogbotanikk (30%) og avsluttende skriftlig eksamen (70%). Begge eksamensdeler må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Sensor sensurerer alle besvarelsene ved slutteksamen.
Merknader:

Avhengig av smittesituasjon og krav til smitteverntiltak, kan antall plasser på emnet reduseres slik at kun studenter på bachelor i Skogfag får plass på emnet i 2021.

Studenter som ikke møter til første forelesning tirsdag 17. august mister plassen på emnet. Ledige plasser tildeles studenter på venteliste den 17. august. 

Normert arbeidsmengde:
Ca. 300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Studiepoengsreduksjon mot SKOG102 med 5 studiepoeng.
Undervisningstid:
3-dagers utferd (augustblokk), opptil 5 dager feltøvelser (augustblokk), forøvrig 4 forelesningstimer pr. uke (høstparallell).
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer