Course code SKOG100

SKOG100 Skogforvaltning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Line Nybakken
Medvirkende: Anne Aslaug Sverdrup-Thygeson, Ole Martin Bollandsås, Tron Haakon Eid, Bo Johan Asplund
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka og høstparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: <list listType="numbered"><listItem>B-SF</listItem><listItem>B-ØN og B-FORNY</listItem></list><p></p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Skog som ressurs. Grunnleggende skogbotanikk. Grunnleggende teori og praktiske feltregistreringer for estimering av skogressurser. Grunnleggende skogbiologi og skogskjøtsel. Grunnleggende om vekst hos enkelttrær trær og produksjon i bestand. Grunnleggende skogøkonomi.
Læringsutbytte:

Etter fullført emne skal studenten ha:

Kunnskap:

  • Grunnleggende kunnskaper om skogforvaltning, og skal kunne gjengi og forklare basiselementene i fagområdene skogbiologi, skogskjøtsel, skogregistrering, skogproduksjon og skogøkonomi.

Ferdigheter: 

  • Grunnlag for å kunne bestemme skogens vegetasjonstype.
  • Kunne anvende utstyr og tabellverktøy for bestemmelse av volum av enkelttrær og bestand.

Generell kompetanse:

  • Grunnlag for bevisste holdninger til forvalterrollen og forståelse for at forvaltning av skog innebærer tverrfaglig problemløsning.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, utferder, gruppearbeid, problembasert prosjektoppgave, flervalgstester i Canvas og feltøvelser.
Læringsstøtte:
Forhåndsomtale på Canvas. Lærere vil være tilgjengelig for spørsmål i kontortiden.
Pensum:
Kunngjøres ved undervisningsstart samt i Canvas.
Obligatorisk aktivitet:
Hele augustblokka inkludert utferder og feltøvelser. I tillegg må 3 obligatoriske øvingsoppgaver og prosjektoppgaven være bestått.
Vurderingsordning:

Samlet vurdering:

  • Individuell test skogbotanikk teller 30%.
  • Skriftlig eksamen teller 70%.

Begge eksamensdeler må være bestått for å bestå emnet.

Sensor:
Sensor sensurerer alle besvarelsene ved slutteksamen.
Merknader:
Studenter som ikke møter til første forelesning tirsdag 16. august mister plassen på emnet. Ledige plasser tildeles studenter på venteliste den 16. august. 
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
5 stp overlapp med SKOG102.
Undervisningstid:
3-dagers utferd (augustblokk), opptil 5 dager feltøvelser (augustblokk), forøvrig 4 forelesningstimer pr. uke (høstparallell).
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer