Course code SKOG100

SKOG100 Skogforvaltning

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Line Nybakken
Medvirkende: Anne Aslaug Sverdrup-Thygeson, Ole Martin Bollandsås, Tron Haakon Eid, Bo Johan Asplund
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka og høstparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: <p>Førsteprioritet: B-SF</p><p>Andreprioritet: B-ØN og B-FORNY</p>
Emnets innhold:
Skog som ressurs. Grunnleggende skogbotanikk. Grunnleggende teori og praktiske feltregistreringer for estimering av skogressurser. Grunnleggende skogbiologi og skogskjøtsel. Grunnleggende om vekst hos enkelttrær trær og produksjon i bestand. Grunnleggende skogøkonomi.
Læringsutbytte:

Etter fullført emne skal studenten ha:

Kunnskap:

  • grunnleggende kunnskaper om skogforvaltning, og skal kunne gjengi og forklare basiselementene i fagområdene skogbiologi, skogskjøtsel, skogregistrering, skogproduksjon og skogøkonomi.

Ferdigheter: 

  • grunnlag for å kunne bestemme skogens vegetasjonstype
  • kunne anvende utstyr og tabellverktøy for bestemmelse av volum av enkelttrær og bestand

Generell kompetanse:

  • grunnlag for bevisste holdninger til forvalterrollen og forståelse for at forvaltning av skog innebærer tverrfaglig problemløsning.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, utferder, gruppearbeid, problembasert prosjektoppgave, flervalgstester i Canvas og feltøvelser
Læringsstøtte:
Forhåndsomtale på https://nmbu.instructure.com/. Lærere vil være tilgjengelig forspørsmål i kontortiden.
Pensum:
Kunngjøres ved undervisningsstart samt i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Hele augustblokka inkludert utferder og feltøvelser. I tillegg må 3 obligatoriske øvingsoppgaver og prosjektoppgaven være bestått.
Vurderingsordning:
Samlet vurdering bestående av Individuell test skogbotanikk (30%) og avsluttende skriftlig eksamen (70%). Begge eksamensdeler må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Sensor sensurerer alle besvarelsene ved slutteksamen.
Merknader:

Avhengig av smittesituasjon og krav til smitteverntiltak, kan antall plasser på emnet reduseres slik at kun studenter på bachelor i Skogfag får plass på emnet i 2021.

Studenter som ikke møter til første forelesning tirsdag 17. august mister plassen på emnet. Ledige plasser tildeles studenter på venteliste den 17. august. 

Normert arbeidsmengde:
Ca. 300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Studiepoengsreduksjon mot SKOG102 med 5 studiepoeng.
Undervisningstid:
3-dagers utferd (augustblokk), opptil 5 dager feltøvelser (augustblokk), forøvrig 4 forelesningstimer pr. uke (høstparallell).
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: A - E / Ikke bestått