SKOG100 Skogforvaltning

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Line Nybakken

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:40 plasser. Se merknad.

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka og høstparallellen.

Om dette emnet

Skog som ressurs. Grunnleggende skogbotanikk. Grunnleggende teori og praktiske feltregistreringer for estimering av skogressurser. Grunnleggende skogbiologi og skogskjøtsel. Grunnleggende om vekst hos enkelttrær trær og produksjon i bestand. Grunnleggende skogøkonomi.

Dette lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha:

Kunnskap:

 • Grunnleggende kunnskaper om skogforvaltning, og skal kunne gjengi og forklare basiselementene i fagområdene skogbiologi, skogskjøtsel, skogregistrering, skogproduksjon og skogøkonomi.

Ferdigheter:

 • Grunnlag for å kunne bestemme skogens vegetasjonstype.
 • Kunne anvende utstyr og tabellverktøy for bestemmelse av volum av enkelttrær og bestand.

Generell kompetanse:

 • Grunnlag for bevisste holdninger til forvalterrollen og forståelse for at forvaltning av skog innebærer tverrfaglig problemløsning.
 • Forelesninger, utferder, gruppearbeid, prosjektoppgave, flervalgstester i Canvas og feltøvelser.
 • Forhåndsomtale på Canvas. Lærere vil være tilgjengelig for spørsmål i kontortiden.
 • Kunngjøres ved undervisningsstart samt i Canvas.
 • Samlet vurdering:

  • Individuell test skogbotanikk teller 30%.
  • Skriftlig eksamen teller 70%.

  Begge vurderingsdeler må være bestått for å bestå emnet.  Individuell test skogbotanikk Karakterregel: Bokstavkarakterer Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor sensurerer alle besvarelsene ved slutteksamen.
 • Hele augustblokka inkludert utferder og feltøvelser. I tillegg må 3 obligatoriske øvingsoppgaver og prosjektoppgaven være bestått.
 • Studenter som ønsker plass i emnet må søke opptak i Studentweb senest 5. august. Etter det blir plassene i emnet fordelt.

  Studenter som ikke møter til første forelesning i august mister plassen på emnet. Ledige plasser tildeles studenter på venteliste etter første forelesning.

 • 3-dagers utferd (augustblokk), opptil 5 dager feltøvelser (augustblokk), forøvrig 4 forelesningstimer pr. uke (høstparallell).
  1. B-SF
  2. B-ØN og B-FORNY
 • 5 stp overlapp med SKOG102.
 • GSK