Course code SDP416

SDP416 Kritisk realisme i miljø- utviklings- og planforskning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Petter Andreas Næss
Medvirkende: Jin Xue
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Annethvert år
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
05/2019. Deltakerne må sende inn sitt obligatoriske paper senest 8. mai 2019. Selve kurset holdes fra 20. - 24. mai 2019. Sensors vurdering av hvorvidt deltakerne har bestått emnet vil foreligge innen to uker etter at kurset er avsluttet.  
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: PhD-studenter fra Fakultet for Landskap og Samfunn, NMBU har fortrinnsrett.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Målet med dette PhD-emnet er å gi doktorgradsstudenter muligheter til å skaffe seg utdypende kunnskap om kritisk realisme, og på denne måten bidra til deres generelle vitenskapsfilosofiske refleksjon. I tillegg til å gi en generell presentasjon av kritisk realisme, vil kurset legge spesiell vekt på følgende tema: tverrfaglig forskning, anvendelse av kritisk realisme i forskning, de metodologiske implikasjonene av å velge kritisk realisme som vitenskapsteoretisk ståsted, og kritisk realismes potensial som utgangspunkt for ideologikritikk.

En betydelig del av kurset vil bli satt av til å diskutere papers som deltakerne skal skrive og sende inn til kursholderne før kurset starter. For å kunne bli i stand til å skrive paper¿ene et det viktig at deltakerne starter lesningen av pensumlitteraturen i god tid før kurset. Lesing av pensumlitteraturen på forhånd er også viktig for at vi skal kunne få gode diskusjoner under kurset. Som deltaker i kurset må du drøfte minst ett av de følgende aspektene av kritisk realisme i paperet du skriver, med refleksjon over hvordan du forstår det begrepet du fokuserer på og hvordan denne forståelsen gir seg uttrykk i PhD-prosjektet ditt:

  • Kausalitet
  • Forholdet mellom kunnskapsutvikling innenfor enkeltdisipliner og behovet for tverrfaglig integrasjon
  •  Abduksjon and retroduksjon
  •  Agentskap og struktur
  •  Prediksjon og generalisering
  •  Kritikk
  •  Ideologi og diskurser

Sesjonene med paper-presentasjon er en viktig del av kurset. Hvert paper vil bli kommentert av en utpekt opponent så vel som av de andre kursdeltakerne. Presentasjonen av hvert paper bør vare omtrent 5 minutter etterfulgt av opponentkommentarer på 5-10 minutter. Dette  gir omtrent 25 minutter til generell diskusjon av hvdrt paper innenfor en samlet ramme på 35-40 minutter per paper.

Læringsutbytte:
Etter å ha gjennomført kurset vil PhD-studentene ha god kunnskap om den vitenskapsteoretiske posisjonen kritisk realisme og dens relevans for miljø-, utviklings- og planforskning. Kurset vil sette PhD-studentene i stand til å reflektere over hva det vil si å benytte kritisk realisme som vitenskapsteoretisk ståsted i forskning, herunder hvilke metodologiske implikasjoner som følger av dette, og mulighetene  kritisk realisme gir som grunnlag for ideologikritikk.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarer, skriving og presentasjon av vitenskapelig paper
Pensum:

Bhaskar, R. (2008). A Realist Theory of Science, pp. 21-62. London and New York: Routledge.

Bhaskar, R. (2009). Scientific Realism and Human Emancipation, pp. 103-136. London and New York: Routledge.

Bhaskar, R. & Danermark, B. (2006). Metatheory, Interdisciplinarity and Disability Research: A Critical Realist Perspective. Scandinavian Journal of Disability Research, 8(4), pp. 278-297.

Danermark, B.; Ekström, M.; Jakobsen, L. & Karlsson, J.  (2002): Explaining Society, pp. 15-114 and 150-176. London/New York: Routledge.

Fairclough, N., Jessop, R. & Sayer, A. (2002). Critical realism and semiosis. Journal of Critical Realism, 1, pp. 2-10.

Næss, P. (2015). Critical Realism, Urban Planning and Urban Research. European Planning Studies, 23 (6), pp. 1228-1244.

Næss, P. (2015). Built Environment, Causality and Travel. Transport Reviews, 35 (3), pp. 275-291.

Næss, P. (2016). Built Environment, Causality and Urban Planning. Planning Theory & Practice, 17(1), pp. 52-71.

Skrede, J. & Hølleland, H. (2018). Uses of Heritage and beyond: Heritage Studies viewed through the lens of Critical Discourse Analysis and Critical Realism. Journal of Social Archaeology, 18(1), pp. 77-96

Steffansen, R. (2016). Critical Realist Methodology Guiding Theory Development: The Case of the Norwegian Second Home Ownership Paradox. Journal of Critical Realism, 15(2), pp. 122-141.

Xue, J. (2019). The possibility of urban sustainability transformation from the perspective of critical realist ideology critique. Forthcoming paper.

Forutsatte forkunnskaper:
Masterutdanning i planlegging, landskapsarkitektur, eiendom/eiendomsutvikling), folkehelsevitenskap, miljø- og utviklingsstudier eller annet relevant fag med karakter C eller bedre. Kurset må inngå som del av et godkjent eksisterende PhD-program.
Anbefalte forkunnskaper:
Det anbefales at delatkerne på forhånd har gjennomført emnet SDE415 Theory of science for environment, development and planning studies.
Obligatorisk aktivitet:
Innsending og presentasjon av paper, kommentering av 1-2 av de andre deltakernes papers, deltakelse på minimum 70 % av forelesningene og seminarene
Vurderingsordning:
Langsgående evaluering samt bedømmelse av innsendt paper.
Sensor:
Ikke bestemt ennå.
Normert arbeidsmengde:
5 ECTS (150 timer)
Opptakskrav:
Masterutdanning i planlegging, landskapsarkitektur, eiendom/eiendomsutvikling), folkehelsevitenskap, miljø- og utviklingsstudier eller annet relevant fag med karakter C eller bedre. Kurset må inngå som del av et godkjent eksisterende PhD-program.
Overlapp:
Ingen
Undervisningstid:
35,5 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått