Course code SDG201

SDG201 Klimagasser fra plante- og husdyrproduksjoner

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Bente Aspeholen Åby, Laila Aass
Medvirkende: Egil Prestløkken, Anne Kjersti Uhlen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Høstparallell
Første gang: Studieår 2021-2022
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet skal gi grundig kunnskap om nettoutslipp av klimagasser og hvordan disse påvirker strålingsbalansen og klimaet. Studentene skal få oversikt over kilder til, og betydningen av, utslipp av klimagasser fra produksjonssystemene for planter og husdyr samt hvordan vi kan redusere utslipp fra matproduksjonen. Emnet vil gi grunnleggende innføring i ulik beregningsmetodikk for klimagassutslipp, inkludert nasjonalt utslippsregnskap for jordbruket til FNs klimapanel og gårdsmodeller/Klimakalkulatorer. Studentene vil få oversikt over ulike nasjonale avtaler for klimagassreduksjoner fra jordbruket, Klimameldingen, Klimakur 2030, Klimasmart Landbruk og Landbrukets klimaplan 2020-2030.  Studentene vil få en innføring i ulike utslippsvektfaktorer (metrics) som kan brukes i klimaberegninger.
Læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene skal få:

  • bred kunnskap om klimagasser og deres effekt på klimaet
  • bred kunnskap om kilder til klimagassutslipp fra jordbruket samt mulighet til å redusere disse
  • grunnleggende kunnskap om beregningsmetodikk, inkludert muligheter og begrensninger i disse
  • kjennskap til klimaavtaler, Klimaplanen til jordbruket samt Klimasmart Landbruk
  • kjennskap til ulike måter å beregne klimaeffekten til ulike klimagasser

Ferdigheter:

  • gjengi og forklare prinsippene bak klimagassenes påvirkning på klimaet
  • beskrive prinsippene og beregningsmetodikk bak Nasjonalt utslippsregnskap og gårdsmodeller
  • gjøre rede for tiltak for å redusere klimagassutslipp fra jordbruket
  • finne offisielle utslippstall for jordbruket, lage tidsserier over utslippsfaktorer, utslipp av klimagasser, både enkeltgasser og samlet

Generell kompetanse:

Studentene skal være rustet til å:

  • følge og delta i den offentlige debatten relatert til klimagassutslipp fra husdyr- og planteproduksjon i aktuelle fora
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, praktiske øvelser og diskusjoner i grupper.
Pensum:
Pensum oppgis på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
HFX131 / PJH102, HFX133
Anbefalte forkunnskaper:
SDG200
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3 timer i eksamensperioden, A-F.
Sensor:
Normert arbeidsmengde:

125 timer

Strukturert undervisningstid 2 timer per uke= ca 26 timer

Egeninnsats = ca 99 timer

Undervisningstid:

Forelesninger: 20 timer

Øving: 6 timer

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer