REIS320 Besøksforvaltning i frilufts- og verneområder

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Øystein Aas

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger ca. 25 timer, 25 timer kollokvier, 15 timer utferd, 60 timer egeninnsats fra studentene.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Undervisning og vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Veksten i naturbasert reiseliv, samt økt bruk av nærnatur til friluftsliv og avkobling under pandemien, har økt behovet for kunnskapsbasert besøksforvaltning av naturområder. Emnet gir studentene et tverrfaglig kunnskapsgrunnlag for å forstå, kartlegge og forvalte frilufts- og verneområder som er utsatt for omfattende bruk. Emnet går gjennom mekanismer for å forstå menneskers atferd og opplevelse av natur, slitasje på vegetasjon og grunn og forstyrrelse av dyreliv. Videre hvordan målrettet virkemiddelbruk kan skape gode opplevelser for besøkende og forebygge og minimere konflikter mellom friluftsliv, turisme, lokalsamfunn og naturmiljø.

Dette lærer du

Kunnskap: Studentene kan analysere menneskers naturbruk og naturopplevelser, konsekvenser av fritidsbrukens volum og karakter for miljømessige og sosiale forhold i et naturområde. Studentene skal basert på samfunnsvitenskapelig og økologisk teori og empiri kunne foreslå effektive virkemidler for å optimalisere gode opplevelser og motvirke negative virkninger og forebygge overturisme.

Ferdigheter: Studentene kjenner til de viktigste metodene for å kartlegge miljømessig og sosial tilstand i et naturområde som brukes til friluftsliv og turisme, herunder hvordan egnet måleutstyr og sekundærdata kan brukes i slike undersøkelser.

Generell kompetanse: Studentene har fått trening på et felt der samfunnsvitenskap og økologi aktivt kombineres for å finne bærekraftige, stedlige løsninger.

 • Forelesninger, utferd, diskusjon, selvstudium.
 • Lærerne vil være tilgjengelig for støtte og diskusjon gjennom hele kurset i vanlig kontortid.
 • Vitenskapelige artikler, fagrapporter og veiledere formidlet i Canvas i forkant av undervisningsstart samt alt dekket i forelesningene.
 • Fullført bachelorgrad.
 • Mappevurdering som besår av følgende:

  1. Refleksjonsnotat (for eksempel på kronikkform) om et aktuelt tema for besøksforvaltning - individuell innlevering (25 %)
  2. Rapport fra en av øvelsene i emnet (øvelsene i emnet er ikke obligatorisk, men minst en øvelse må da gjennomføres og danne grunnlag for en rapport - individuell innlevering (25 %)
  3. Rapport fra utferd - gruppeinnlevering (50 %)


  Mappe/sammensatt vurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor vurderer mappen.
 • Studentene må delta på første forelesning og utferder i emnet.
 • 40 timer.
 • GSK