Course code REIS320

REIS320 Besøksforvaltning i frilufts- og verneområder

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Øystein Aas
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Undervisning og vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2022-2023
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Veksten i naturbasert reiseliv, samt økt bruk av nærnatur til friluftsliv og avkobling under pandemien, har økt behovet for kunnskapsbasert besøksforvaltning av naturområder. Emnet gir studentene et tverrfaglig kunnskapsgrunnlag for å forstå, kartlegge og forvalte frilufts- og verneområder som er utsatt for omfattende bruk. Emnet går gjennom mekanismer for å forstå menneskers atferd og opplevelse av natur, slitasje på vegetasjon og grunn og forstyrrelse av dyreliv. Videre hvordan målrettet virkemiddelbruk kan skape gode opplevelser for besøkende og forebygge og minimere konflikter mellom friluftsliv, turisme, lokalsamfunn og naturmiljø.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene kan analysere menneskers naturbruk og naturopplevelser, konsekvenser av fritidsbrukens volum og karakter for miljømessige og sosiale forhold i et naturområde. Studentene skal basert på samfunnsvitenskapelig og økologisk teori og empiri kunne foreslå effektive virkemidler for å optimalisere gode opplevelser og motvirke negative virkninger og forebygge overturisme.

Ferdigheter: Studentene kjenner til de viktigste metodene for å kartlegge miljømessig og sosial tilstand i et naturområde som brukes til friluftsliv og turisme, herunder hvordan egnet måleutstyr og sekundærdata kan brukes i slike undersøkelser.

Generell kompetanse: Studentene har fått trening på et felt der samfunnsvitenskap og økologi aktivt kombineres for å finne bærekraftige, stedlige løsninger.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, utferd, diskusjon, selvstudium.
Læringsstøtte:
Veiledning fra lærere. Lærerne vil være tilgjengelig for støtte og diskusjon gjennom hele kurset.
Pensum:
Vitenskapelige artikler, fagrapporter og veiledere formidles i Canvas i forkant av undervisningsstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Fullført bachelorgrad.
Anbefalte forkunnskaper:
Kunnskap om naturbasert reiseliv, friluftsliv, økologi, naturforvaltning.
Obligatorisk aktivitet:
Studentene må delta på første forelesning og utferder i kurset, samt levere refleksjonsnotat etter utferder som må godkjennes.
Vurderingsordning:
Skriftlig hjemmeeksamen som skal gjennomføres innenfor 24 timer.
Sensor:
Ekstern sensor vurderer eksamensbesvarelsen.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger ca. 25 timer, 25 timer kollokvier, 15 timer utferd, 60 timer egeninnsats fra studentene.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
40 timer.
Eksamensdetaljer: Hjemmeeksamen: Bokstavkarakterer