REIS300 Naturbasert reiseliv

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Stian Stensland

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:25

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Ca. 250 arbeidstimer inkludert undervisning og prosjektoppgave.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Viktige tema i emnet vil være:

1. Kritisk drøfting og diskusjon av definisjoner av bærekraftig naturbasert reiseliv og relaterte begrep som regenerativ turisme og økoturisme. Utfordringer knyttet til turisme og bærekraft på ulike skalaer.

2. Forståelse av sentrale aspekter ved naturbasert turisme som innovasjon og entreprenøratferd i bedriftene, bedrifts- og produktkarakteristika.

3. Analyser av opplevelser i naturbasert turisme, herunder nisjeaktiviteter som vilt-, spennings/eventyrturisme og events i naturen.

4. Styring og forvaltning av bærekraftig turisme, herunder forvaltning av sentrale ressurser, samarbeid mellom private og offentlige aktører herunder betydningen av offentlige regler og private initiativ og ordninger.

I emnet skal det gjennomføres to utferder (en todagers og en dagsutferd) og skrives en semesteroppgave. Studentene må ta med egen sovepose og liggeunderlag til utferden.

Dette lærer du

Kunnskap: Studenten skal tilegne seg tilstrekkelig teoretisk bakgrunn for å kunne analysere sentrale karakteristika ved bærekraftig naturbasert reiseliv, inkludert kunnskapsbaserte tilnærminger til forvaltning for bærekraft.

Ferdigheter: Studenten skal kunne skrive vitenskapelige rapporter innen dette fagområdet, presenterer forskningsresultater muntlig samt kritisk kunne vurdere forskningsarbeider på området.

Generell kompetanse: Studentene skal være stand til å bidra i vitenskapelig og profesjonelle diskusjoner og å bidra med kunnskap om temaet i forvaltningsmessige og kommersielle sammenhenger.

 • Forelesninger, to utferder, kollokvier og individuell semesteroppgave.
 • Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid.
 • Litteraturliste vil bli delt ut ved starten av emnet.
 • REIS200
 • Samlet vurdering:

  Semesteroppgave (teller 40%) og muntlig slutteksamen (teller 60%). Alle deleksamener må være bestått for å bestå emnet.  Muntlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Semesteroppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Det benyttes ekstern sensor på muntlig eksamen og på semesteroppgaven.
 • Utferder. En to-dagers til Hvaler andre uka av høstparallellen (midten av september) og en dagsutferd til Oslomarka i oktober.
 • Studentene må ta med egen sovepose og liggeunderlag til utferden.
 • Forelesninger, utferd og semesteroppgave: 80 timer.
 • Studenter på masterprogrammet i naturbasert reiseliv.
 • GSK