Course code REIS300

REIS300 Naturbasert reiseliv

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Øystein Aas
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
25
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: Studenter på master i naturbasert reiseliv.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Viktige tema i emnet vil være:

  • Kritisk drøfting og diskusjon av definisjoner av, og utfordringene for, bærekraftig naturbasert reiseliv på ulike skalaer.
  • Ulike tilnærminger til forvaltning av bærekraftig naturbasert reiseliv. Forståelse av menneskelig atferd og atferdsendringer samt påvirkningene dette har på økosystem og sosialt miljø i og utenfor vernede naturområder.
  • Forståelse av sentrale aspekter av tilbudssiden i naturbasert reiseliv, dvs. produktkarakteristika og ressursavhengighet, inkludert offentlig-privat samarbeid. Betydningen av, og faglige tilnærminger til forståelsen av opplevelser i natur.

I emnet skal det gjennomføres en utferd og skrives en semesteroppgave.

Læringsutbytte:

Kunnskap: Studenten skal tilegne seg tilstrekkelig teoretisk bakgrunn for å kunne analysere sentrale karakteristika ved bærekraftig naturbasert reiseliv, inkludert kunnskapsbaserte tilnærminger til forvaltning for bærekraft.

Ferdigheter: Studenten skal kunne skrive vitenskapelige rapporter innen dette fagområdet, presenterer forskningsresultater muntlig samt kritisk kunne vurdere forskningsarbeider på området.

Generell kompetanse: Studentene skal være stand til å bidra i vitenskapelig og profesjonelle diskusjoner og å bidra med kunnskap om temaet i forvaltningsmessige og kommersielle sammenhenger.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, utferd, kollokvier og individuell semesteroppgave.
Læringsstøtte:
Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid.
Pensum:
Litteraturliste vil bli delt ut ved starten av emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
REIS200 og REIS202
Obligatorisk aktivitet:
Utferd
Vurderingsordning:
Semesteroppgave (teller 30%) og muntlig slutteksamen (teller 70%). Alle deleksamener må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Det benyttes ekstern sensor på muntlig eksamen og på semesteroppgaven.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Ca. 250 arbeidstimer inkludert undervisning og prosjektoppgave.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger, utferd og semesteroppgave: 80 timer.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer