Course code REIS202

REIS202 Introduksjon til masterstudier i naturbasert reiseliv

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Stian Stensland
Medvirkende: Håvard Steinsholt, Ståle Navrud, Jan Vidar Haukeland, Knut Fossgard, Knut Bjørn Stokke, Thrond Oddvar Haugen, John Peter Fredman
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimum 20 studenter.  
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka, og fortsetter ut høstparallellen.
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: Masterstudenter naturbasert reiseliv har fortrinnsrett. Andre studenter må kontakte Stian Stensland (stian.stensland@nmbu.no) for å høre om det er ledig plass. Studenter på masternivå prioriteres.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet skal gi de nye masterstudentene i naturbasert reiseliv en introduksjon til NMBU, masterprogrammet, studieplaner, karriere og arbeidsliv. Videre en oversikt over det naturbaserte reiselivet med vekt på bl.a. definisjoner, karakteristika, aktører, tilbuds- og etterspørselssiden. Premisser og omgivelser (råvare, allemannsrett, lokalsamfunn mv.) og trender (friluftsliv, aktiviteter, samfunnsutvikling mv.).
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Emnet gir kunnskap om naturbasert reiseliv og dets særtrekk og aktører. Studentene får innsikt i det naturbaserte reiselivet i Norge, Norden og internasjonalt. Det legges vekt på bærekraftprinsippene, og naturressursenes rolle for reiselivsnæring og annen utmarksbruk.

Ferdigheter:

Emnets utferd gir, sammen med semesteroppgaven, studentene praktiske ferdigheter i å identifisere og analysere næringens aktører og særtrekk. Innovasjonscampen gir studentene anledning til å arbeide med kreativitet og ideutvikling. Gjennom skriving av aviskronikk skal studentene lære å formidle dypere innsikt i et emne til et bredere lag av befolkningen.

Generell kompetanse:

Studentene får innsikt i det naturbaserte reiselivets aktører, omgivelser og utvikling. Emnet skal gi studentene kompetanse i å arbeide med ansvarlig utvikling og forvaltning av fagområdet. REIS202 skal også gi grunnlag for refleksjon over det naturbaserte reiselivets forhold til natur, lokalsamfunn og økonomisk utvikling. Emnet skal i tillegg gi oversikt over valgmulighetene ved masterprogrammet, sammensveise studentgruppa, og skape tilhørighet og engasjement.

Læringsaktiviteter:
En 5-dagers utferd, Innovasjonscamp sammen med REIS200, forelesninger, gjesteforelesninger og semesteroppgaver.
Læringsstøtte:

Emneansvarlig er tilgjengelig for spørsmål i kontortiden.

Emnet har hjemmeside på Fronter. www.fronter.com/umb Login: reis202 Passord: gjest 

Pensum:

1. Artikkelsamling legges ut på Fronter ved semesterstart:

a) Hallingdalsstoff

b) Kronikker

c) Andre artikler

2) Kamfjord, G. 2015. Det helhetlige reiselivsproduktet. Bind 1.

3) Forelesninger

4) Utferdspresentasjoner

5) Annen litteratur gjøres kjent ved semesterstart.

Forutsatte forkunnskaper:
REIS200 (kan tas parallelt) eller tilsvarende reiselivskompetanse
Obligatorisk aktivitet:
5-dagers obligatorisk utferd i uke 2 av augustblokka. Innovasjonscamp i høstparallellen.
Vurderingsordning:

Består av 3 deler som teller likt:

  • Skriftlig referat og drøfting fra utferden. Individuell oppgave som leveres ved utgangen av augustblokka.
  • Skriving av aviskronikk med tema innenfor naturbasert reiseliv. Individuell oppgave med levering i høstparallellen.
  • Semesteroppgave i gruppe med innlevering på slutten av høstparallellen.

Alle 3 deleksamener må være bestått for å bestå emnet.

Karakterregel er A-E/Ikke bestått

Sensor:
Intern sensor . Ekstern sensor bedømmer noen av oppgavene for kvalitetssikring.
Merknader:

Studentene må søke opptak direkte til emneansvarlig innen 1. august

NB! REIS202 er spesielt tilrettelagt for førsteårsstudentene i master naturbasert reiseliv. Emnet er det første disse studentene tar. Forelesningene og utferden er derfor lagt opp for å gi et innblikk over valgmuligheter og hva som venter senere i studiet. Studiestruktur, hva som forventes mht masteroppgaver, aktuelle veiledere og erfaringer fra tidligere studenter er derfor en vesentlig del ev emnet.

Normert arbeidsmengde:
Ca. 300 arbeidstimer for studenten, inkludert forelesninger, øvelser/utferd og semesteroppgave.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Emnet er gjort om f.o.m høsten 2016. Deler (5 stp) av det tidligere REIS200 inngår nå i REIS202. Det nye REIS200 er f.o.m. 2016 redusert til 5 stp.
Undervisningstid:
5-dagers obligatorisk utferd. Innovasjonscamp. Forelesninger.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått