Course code REIS202

REIS202 Utmarksnæring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Stian Stensland
Medvirkende: Knut Fossgard
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimum 15 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: Masterstudenter naturbasert reiseliv har fortrinnsrett. Andre studenter må kontakte Stian Stensland (<webLink><href>mailto:stian.stensland@umb.no</href><linkName>stian.stensland@nmbu.no</linkName></webLink>) for å høre om det er ledig plass. Studenter på masternivå prioriteres.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Tema i kurset vil bl.a. være naturturisme, fisketurisme og fiskeforvaltning, landbruk og reiseliv, hyttebygging, alpinutbygging, kommunenes arealpolitikk, lover og regler knyttet til utmarksnæringer. Organisering, markedsføring og salg av utmarksprodukter. Trender innen utmarksnæringene. Miljømessige konsekvenser av ulike utmarksnæringer. Herunder hører muligheter, utfordringer og konflikter knyttet til disse temaene.
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Ha innblikk i utmarksnæringene i Norge, og en forståelse av naturressursenes rolle for reiselivsnæring og annen utmarksbruk.

Ferdigheter:

Gjennom skriving av en aviskronikk skal studenten kunne formidle dypere innsikt i et emne til et bredere lag av befolkningen.

Generell kompetanse:

Skape motivasjon og innsikt i de ulike valgmulighetene masterprogrammet gir. Sammensveise studentene og skape tilhørighet og engasjement.

Læringsaktiviteter:
5-dagers utferd, forelesninger og semesteroppgave.
Læringsstøtte:
Emnet har hjemmeside på Fronter. www.fronter.com/umb Login: reis202 Passord: gjest Emneansvarlig er tilgjengelig for spørsmål i kontortiden.
Pensum:
1. Artikkelsamling - legges ut på Fronter. 2. Ev. annen litteratur. Gjøres kjent ved semesterstart.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
5-dagers obligatorisk utferd i uke 2 av augustblokka.
Vurderingsordning:
Semesteroppgave i 2 deler. Første del er et referat fra utferden. Andre del er skriving av en aviskronikk og tar for seg problematisering rundt et spesifikt tema som ble belyst på utferden. Alle deleksamener må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Intern sensor bedømmer det skriftlige arbeidet.
Merknader:
NB! REIS202 er spesielt tilrettelagt for førsteårsstudentene i master naturbasert reiseliv. Emnet er det første disse studentene tar. Forelesningene og utferden er derfor lagt opp for å gi et innblikk over valgmuligheter og hva som venter senere i studiet. Studiestruktur, hva som forventes mht masteroppgaver, aktuelle veiledere og erfaringer fra tidligere studenter er derfor en vesentlig del ev emnet.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 150 arbeidstimer for studenten, inkludert forelesninger, øvelser/utferd og semesteroppgave.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
5-dagers obligatorisk utferd. Forelesninger.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått