Course code REIS202

REIS202 Introduksjon til masterstudier i naturbasert reiseliv

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Lovisa Ulrica Molin, Hilde Nikoline Hambro Dybsand
Medvirkende: Erlend Eidsem Hansen, Michael Kirby Moulton, Stian Stensland
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka, og fortsetter ut høstparallellen.
Første gang: Studieår 2022-2023
Fortrinnsrett: Masterstudenter naturbasert reiseliv har fortrinnsrett. Andre studenter må kontakte Hilde Nikoline Hambro Dybsand for å høre om det er ledig plass. 
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet gir en introduksjon til NMBU, masterprogrammet i naturbasert reiseliv, og karrieremuligheter etter endte studier. Det naturbaserte reiselivet ligger i skjæringsfeltet mellom naturopplevelser, naturforvaltning og næringsutvikling. Emnet legger opp til samarbeid, møte med og en forståelse av offentlige myndigheter, privat sektor, frivillige organisasjoner og lokalsamfunn sin rolle i dette skjæringsfeltet. Det legges vekt på hvilken betydning premisser (forvaltning, politiske signal mv), omgivelser (naturresurser, allemannsrett, eiendomsrett, lokalsamfunn mv.), trender (friluftsliv, aktiviteter, samfunnsutvikling mv.) og entreprenørers drivkraft har for utviklingen av et bærekraftig, naturbasert reiseliv.

En viktig del av emnet er å sveise sammen klassen, skape tilhørighet og engasjement gjennom gruppearbeid, studentaktiv formidling, og utferder.

Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Studenten skal kunne beskrive og diskutere det naturbaserte reiselivets rolle i Norge. Videre kunne analysere  de muligheter, utfordringer og konflikter som ligger i dette skjæringsfeltet mellom naturopplevelser, naturforvaltning og næringsutvikling. Studenten skal ha innsikt i praktiske oppgaver som naturbaserte reiselivskandidater arbeider med.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne identifisere de viktigste offentlige, private og frivillige aktørene i det naturbaserte reiselivet, og kunne diskutere deres rolle og virkeområde i utviklingen av et bærekraftig, naturbasert reiseliv.

Studenten skal kunne skrive en faglig rapport for en oppdragsgiver, herunder utarbeide problemstilling, samle inn, analysere og tolke data.

Studenten skal mestre aviskronikksjangeren, samt de tekniske og komposisjonsmessige ferdigheter som kreves for å lage en digital historiefortelling (video).  

Studenten skal kunne gjennomføre hverandrevurdering på medstudenters arbeid (aviskronikk, digital historiefortelling, gruppeoppgave).

Studenten skal kunne presentere fagstoff muntlig til klassen.

Generell kompetanse:

Studenten skal ha en god forståelse av det naturbaserte reiselivet i Norge. Studentene skal arbeide i tverrfaglige grupper med å planlegge og gjennomføre et prosjekt (gruppeoppgaven) ved hjelp av prosjektplanverktøy og teori om gruppeprosesser. Studenten skal kunne formidle populærvitenskapelig kunnskap om naturbasert reiseliv i form av en aviskronikk og en digital historie (video) til et bredere lag av befolkningen.

Læringsaktiviteter:
En 5-dagers utferd i august, 2-dagers Innovasjonscamp/utferd (frivillig), forelesninger, gjesteforelesninger, heldagseminar, hverandrevurdering, muntlig presentasjon, og semesteroppgaver.
Læringsstøtte:
Emneansvarlig er tilgjengelig for spørsmål i kontortiden.
Pensum:
Legges ut i Canvas ved semesterstart
Forutsatte forkunnskaper:
REIS200 (kan tas parallelt) eller tilsvarende reiselivskompetanse
Obligatorisk aktivitet:
5-dagers obligatorisk utferd i uke 2 av augustblokka til Hallingdal.  Tilbakemelding på andres kronikk, digital historie (video)  og gruppeoppgave. Utarbeidelse /innlevering av prosjektplan, gruppekontrakt. Evaluering av gruppearbeid. Presentasjon av gruppearbeid. Deltagelse på fortellersirkler og  videopremiere. 
Vurderingsordning:

Samlet vurdering. Eksamen består av tre oppgaver, som alle må være bestått for å bestå emnet.

  • A. Skriving av aviskronikk med tema innenfor naturbasert reiseliv. Individuell oppgave som teller 30%.
  • B. Semesteroppgave i gruppe. Teller 40%.
  • C. Digital historiefortelling. Individuell oppgave som teller 30%..
Sensor:
Interne og ekstern sensor vurderer gruppeoppgave og kronikk. Interne sensorer vurderer digital historie.
Merknader:

Studenter som blir tatt opp på masterprogrammet naturbasert reiseliv blir automatisk oppmeldt i emnet ved semesterstart. Eventuelle andre studenter må søke opptak direkte til emneansvarlig innen 1. august

NB! REIS202 er spesielt tilrettelagt for førsteårsstudentene i master naturbasert reiseliv. Emnet er det første disse studentene tar. Forelesningene og utferden er derfor lagt opp for å gi et innblikk over valgmuligheter og hva som venter senere i studiet. Studiestruktur, hva som forventes mht masteroppgaver, aktuelle veiledere og erfaringer fra tidligere studenter er derfor en vesentlig del ev emnet.

Normert arbeidsmengde:
Ca. 375 arbeidstimer for studenten, inkludert forelesninger (90 t) øvelser/utferd (60 t) og semesteroppgaver (225 t).
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
5-dagers obligatorisk utferd. Innovasjonscamp/utferd  4.-5.10. (frivillig). Forelesninger.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer