REIS202 Introduksjon til masterstudier i naturbasert reiseliv

Studiepoeng:15

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Stian Stensland

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:20

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Ca. 375 arbeidstimer for studenten, inkludert forelesninger (90 t) øvelser/utferd (60 t) og semesteroppgaver (225 t).

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i augustblokka, og fortsetter ut høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet gir en introduksjon til NMBU, masterprogrammet i naturbasert reiseliv, og karrieremuligheter etter endte studier. Det naturbaserte reiselivet ligger i skjæringsfeltet mellom naturopplevelser, naturforvaltning og næringsutvikling. Emnet legger opp til samarbeid, møte med og en forståelse av offentlige myndigheter, privat sektor, frivillige organisasjoner og lokalsamfunn sin rolle i dette skjæringsfeltet. Det legges vekt på hvilken betydning premisser (forvaltning, politiske signal mv), omgivelser (naturresurser, allemannsrett, eiendomsrett, lokalsamfunn mv.), trender (friluftsliv, aktiviteter, samfunnsutvikling mv.) og entreprenørers drivkraft har for utviklingen av et bærekraftig, naturbasert reiseliv.

En viktig del av emnet er å sveise sammen klassen, skape tilhørighet og engasjement gjennom gruppearbeid, studentaktiv formidling, og utferder.

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Studenten skal kunne beskrive og diskutere det naturbaserte reiselivets rolle i Norge. Videre kunne analysere de muligheter, utfordringer og konflikter som ligger i dette skjæringsfeltet mellom naturopplevelser, naturforvaltning og næringsutvikling. Studenten skal ha innsikt i praktiske oppgaver som naturbaserte reiselivskandidater arbeider med.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne identifisere de viktigste offentlige, private og frivillige aktørene i det naturbaserte reiselivet, og kunne diskutere deres rolle og virkeområde i utviklingen av et bærekraftig, naturbasert reiseliv.

Studenten skal kunne skrive en faglig rapport for en oppdragsgiver, herunder utarbeide problemstilling, samle inn, analysere og tolke data.

Studenten skal mestre aviskronikksjangeren, samt de tekniske og komposisjonsmessige ferdigheter som kreves for å lage en digital historiefortelling (video).

Studenten skal kunne gjennomføre hverandrevurdering på medstudenters arbeid (aviskronikk, digital historiefortelling, gruppeoppgave).

Studenten skal kunne presentere fagstoff muntlig til klassen.

Generell kompetanse:

Studenten skal ha en god forståelse av det naturbaserte reiselivet i Norge. Studentene skal arbeide i tverrfaglige grupper med å planlegge og gjennomføre et prosjekt (gruppeoppgaven) ved hjelp av prosjektplanverktøy og teori om gruppeprosesser. Studenten skal kunne formidle populærvitenskapelig kunnskap om naturbasert reiseliv i form av en aviskronikk og en digital historie (video) til et bredere lag av befolkningen.

 • En 5-dagers utferd, 2-dagers Innovasjonscamp/utferd (frivillig) i september/oktober, forelesninger, gjesteforelesninger, heldagseminar, hverandrevurdering, muntlig presentasjon, og semesteroppgaver.
 • Emneansvarlig er tilgjengelig for spørsmål i kontortiden.
 • Legges ut i Canvas ved semesterstart
 • REIS200 (kan tas parallelt) eller tilsvarende reiselivskompetanse
 • Samlet vurdering. Eksamen består av tre oppgaver, som alle må være bestått for å bestå emnet.

  • A. Skriving av aviskronikk med tema innenfor naturbasert reiseliv. Individuell oppgave som teller 30%.
  • B. Semesteroppgave i gruppe. Teller 40%.
  • C. Digital historiefortelling. Individuell oppgave som teller 30%..


  Aviskronikk Karakterregel: Bokstavkarakterer Semesteroppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer Digital historiefortelling Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Interne og ekstern sensor vurderer gruppeoppgave og kronikk. Interne sensorer vurderer digital historie.
 • 5-dagers obligatorisk utferd i uke 2 av augustblokka (19.-23.8) til Hallingdal. Tilbakemelding på andres kronikk, digital historie (video) og gruppeoppgave. Utarbeidelse /innlevering av prosjektplan, gruppekontrakt. Evaluering av gruppearbeid. Presentasjon av gruppearbeid. Deltagelse på fortellersirkler og videopremiere.
 • Studenter som blir tatt opp på masterprogrammet naturbasert reiseliv blir automatisk oppmeldt i emnet ved semesterstart. Andre studenter må søke opptak direkte til emneansvarlig innen 1. august.

  REIS202 er spesielt tilrettelagt for førsteårsstudentene i master naturbasert reiseliv. Emnet er det første disse studentene tar. Forelesningene og utferden er derfor lagt opp for å gi et innblikk over valgmuligheter og hva som venter senere i studier av naturbasert reiseliv. Studenter fra andre studieprogram vil også ha stort utbytte av emnet.

  Utferden i august: Sovepose, liggeunderlag, og storsekk trengs.

 • 5-dagers obligatorisk utferd og frivillig innovasjonscamp/utferd ca 60 timer. Forelesninger ca 90 timer.
 • Masterstudenter naturbasert reiseliv har fortrinnsrett. Andre studenter må kontakte emneansvarlig for å høre om det er ledig plass.
 • GSK