Course code PRAK203

PRAK203 Praksisbasert læring for master i eiendom og eiendomsutvikling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Einar Anders Hegstad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: To ganger i året. Høstparallell og vårparallell,
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Nei.
Undervises i periode:
Høstparallell og vårparallell.
Første gang: Studieår 2022-2023
Fortrinnsrett: Det er kun studenter opptatt på master i Eiendom og Eiendomsutvikling som kan ta emnet.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet omfatter praksisbasert læring innenfor fagprofesjonene eiendomsfag og eiendomsutvikling. Hensikten med emnet er at studenten skal tilegne seg relevant praksiserfaring utenfor ordinær studiehverdag og anvende teori i praksis ved å bruke refleksjon som verktøy for å utvikle ny forståelse gjennom å-lære-ved-å-gjøre og reflektere i tett kobling mellom teori og praksis. Læringen skal ta utgangspunkt i teori, praksis og refleksjon der sentrale læringsaktiviteter for profesjonene skal inngå.

Emnet krever stor grad av eget initiativ fra studenten. Først må studenten skaffe seg praksisplass. Det kan bli praksis/internskip-stilling, relevant deltidsjobb eller helt individuell avtale om praksis med bedrift/organisasjon. Videre utarbeider man prosjektbeskrivelse med arbeidsplan og utformer avtale med praksisverten/praksisbedriften og NMBU. Studenten bør rådføre seg med programrådslederen for det studiet som studenten går på, før igangsetting av disse aktivitetene. Prosjektbeskrivelsen skal være undertegnet av den samme programrådslederen før emnet kan igangsettes. 

Emnet må maksimum kunne gjennomføres i løpet av en avgrenset periode som avtales med programrådsleder. Emnet avsluttes innen semesteret for skriving av masteroppgave.

Det er et overordnet mål i emnet at det skal være en vekselvirkning mellom teoretiske forberedelser, praktiske utøvelser og refleksjon for utvikling av kunnskap.

I løpet av praksisperiodens varighet kan det være aktuelt i emnet at studenter på samme studieprogram samles til en felles refleksjonssamling/seminar der hver student må forberede og holde en presentasjon om arbeidsstedet og oppgavene som er utført der. Dette skal danne grunnlag for refleksjon og diskusjon om utfordringer i praksisperioden. Det er programrådsleder som har ansvar for å innkalle til dette, og dersom dette blir gjennomført, er det pliktig oppmøte for studentene.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Du skal ha grunnleggende kunnskap om:

 • planlegging, forberedelse, gjennomføring og etterarbeid knyttet til relevante arbeidsoppgaver i din fagprofesjon.
 • faglig begrepsbruk og kunnskapsbehov som er nødvendig for å gjennomføre ulike oppgaver.
 •  aktuelle prosedyrer ved arbeidsstedet og hvordan dets kvalitetssystemet fungerer.
 • etiske problemstillinger og gjeldende retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet ved arbeidsstedet.

Ferdigheter:

Du skal ha grunnleggende ferdigheter i:

 • i egenorganisering gjennom å skaffe praksisplass, utforme prosjektbeskrivelse og sørge for de nødvendige formelle avklaringene før praksisperioden kan starte.
 • å sette opp timelister over utført arbeid.
 • vanlige arbeidsoperasjoner knyttet til fagområdet og i å takle utfordringer med å bli konfrontert med nye oppdrag.
 • å bruke utført arbeid sammen med fagrelevant teori til å formulere og drøfte faglige problemstillinger knyttet til disse.

Du skal ha grunnleggende kompetanse i:

 • hva det innebærer å være en profesjonell fagperson innen ditt fagområde
 • praksisbasert læring
 • å arbeide selvstendig, delta i samarbeidsprosesser som team-medlem og bidra med problemløsning innen virksomheten.
 • å gjennomføre en systematisk og faglig begrunnet refleksjon over arbeidsoperasjoner og faglige oppdrag som du utfører.
 • å formidle nye innsikter som praksisoppdragene har gitt, og hvorfor.
Læringsaktiviteter:

Læringsaktivitetene vil foregå i samarbeid med oppdragsgiver og andre ved praksisstedet, mulig refleksjonssamling med andre studenter i emnet og gjennom en refleksjonsrapport. Studenten skal ha oppnevnt en kontaktperson (mentor) på praksisstedet. Flere personer på praksisstedet kan være involvert, men mentor har hovedansvaret for at studenten følges opp i bedriften. Mentor skal bekrefte studentens gjennomføring av avtalt arbeidsinnsats ved å underskrive studentens timelister ved arbeidsforholdets slutt.

 • I praksisperioden følger du arbeidsrytmen på det enkelte praksissted og tar del i den ordinære daglige driften for å bli kjent med arbeidsmiljøet og arbeidsoppgavene. Du kan få ansvar for å løse enkeltoppdrag i henhold til oppdragsgivers behov eller du vil få realistiske oppgaver som skal løses i team.
 • Emnet krever innlevering av en refleksjonsrapport.
Læringsstøtte:
Canvas, veiledning av aktuell programrådsleder/lærer og mentor i virksomheten
Pensum:
Det er ikke et fast pensum, og vil variere avhengig av praksissted og arbeidsoppgaver. Aktuell litteratur finnes fram i samarbeid med kontaktperson ved Institutt for EIendom og juss, som programrådsleder oppnevner til den enkelte som tar emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet forbeholdes studenter på de aktuelle studieprogrammer som har fullført første høstsemester. 
Anbefalte forkunnskaper:
Kunnskap om hva som er relevante fagområder innenfor profesjonene.
Obligatorisk aktivitet:

Minst 70% deltaking i praksisarbeid. Resten av tiden skal brukes til mulig deltakelse på refleksjonssamling og obligatorisk innlevering av refleksjonsrapport.

Det må leveres signerte timelister eller attest fra arbeidsgiver ved fullført emne.

Vurderingsordning:

Oppgave. Bestått/Ikke bestått.

Obligatoriske aktiviteter må være gjennomført for å ha rett til fremstille seg til vurdering.

Sensor:

Kirsten Lyseng.

Ekstern sensorer gjennomgår refleksjonsrapporten sammen med emnelærerne.

Merknader:
Det er mulig å gjennomføre et praksisopplegg med ulikt omfang: 5 - 10 studiepoeng. Ta kontakt med din studieveileder for en oppstartssamtale om praksisperiode. 
Normert arbeidsmengde:
5stp. - 10 stp. på M-EIE (125 - 250 timer)
Opptakskrav:
Studenten skal ha gjennomført første høstsemester ved ett av aktuelle studieprogrammer for emnet
Overlapp:
Emnet kan bare tas én gang.
Eksamensdetaljer: Godkjent oppgave: Bestått/ Ikke bestått