Course code PRAK200

PRAK200 Praksisbasert læring for landskapsplanleggere

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Mina Di Marino
Medvirkende: Kristin Marie Berg, Anne Katrine Geelmuyden, Einar Anders Hegstad
Studiepoeng: 30
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig. Det er mulig å starte opp i alle semestrene i tråd med godkjent arbeidsplan.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Det tas forbehold om veiledningskapasitet
Undervises i periode:

Emnet har undervisning og vurdering i augustblokk, høstparallell, januarblokk, vårparallell eller juniblokk. 

Vurderingen skal skje i samme periode som praksisperioden avsluttes.

Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: B-LI, M-LA, M-EIE, M-EUTV, M-BYREG
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet omfatter praksisbasert læring innenfor fagprofesjonene eiendomsfag, eiendomsutvikling, by- og regionalplanlegging, landskapsarkitektur og landskapsingeniør. Felles for disse fagene er at de foregår i en fysisk eller romlig stedskontekst. Hensikten med emnet er at studenten skal tilegne seg relevant praksiserfaring utenfor ordinær studiehverdag og anvende teori i praksis ved å bruke refleksjon som verktøy for å utvikle ny forståelse gjennom å-lære-ved-å-gjøre og reflektere i tett kobling mellom teori og praksis. Læringen skal ta utgangspunkt i teori, praksis og refleksjon der sentrale læringsaktiviteter for profesjonene skal inngå.

Emnet krever stor grad av eget initiativ fra studenten. Dette skjer gjennom å skaffe praksisplass, utarbeide prosjektbeskrivelse med arbeidsplan og utforme avtale med praksisverten/praksisbedriften og NMBU. Studenten bør rådføre seg med programrådslederen for det studiet som studenten går på, før igangsetting av disse aktivitetene. Prosjektbeskrivelsen skal være undertegnet av den samme programrådslederen før emnet kan igangsettes. 

Emnet må maksimum kunne gjennomføres i løpet av en avgrenset periode som avtales med programrådsleder. Emnet avsluttes innen semesteret for skriving av bachelor/masteroppgave.

Det er et overordnet mål i emnet at det skal være en vekselvirkning mellom teoretiske forberedelser, praktiske utøvelser og refleksjon for utvikling av kunnskap.

I løpet av praksisperiodens varighet kan det være aktuelt i emnet at studenter på samme studieprogram samles til en felles refleksjonssamling/seminar der hver student må forberede og holde en presentasjon om arbeidsstedet og oppgavene som er utført der. Dette skal danne grunnlag for refleksjon og diskusjon om utfordringer i praksisperioden. Det er programrådsleder som har ansvar for å innkalle til dette, og dersom dette blir gjennomført, er det pliktig oppmøte for studentene.

"Emnet har undervisning og vurdering i augustblokk, høstparallell, januarblokk, vårparallell eller juniblokk."

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Du skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om:

 • planlegging, forberedelser, gjennomføring og etterarbeid knyttet til relevante arbeidsoppgaver i din fagprofesjon
 • refleksjon og analyse for å tilegne deg forståelse for ulike oppgaver og prosedyrer ved arbeidsstedet og hvordan kvalitetssystemet fungerer. 
 • etiske problemstillinger og gjeldende retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet ved arbeidsstedet.

Ferdigheter:

Du skal tilegne deg grunnleggende ferdigheter i:

 • selvstendighet og egenorganisering gjennom å skaffe praksisplass, utforme prosjektbeskrivelse og sørge for de nødvendige formelle avklaringene før praksisperioden kan starte.  
 • å skrive logg over utførte arbeidsoppgaver og bruke disse sammen med fagrelevant teori til å utforme problemstillinger knyttet til arbeidsoppgavene og kunne drøfte disse. 
 • å gjennomføre systematisk og faglig begrunnet refleksjon av arbeidsoperasjoner som du utfører.  

Generell kompetanse:

Du skal tilegne deg grunnleggende kompetanse i:

 • hva det innebærer å være en profesjonell fagperson innen ditt fagområde
 • praksisbasert læring
 • vanlige arbeidsoperasjoner knyttet til fagområdet og utfordringer som er knyttet til dem
 • å arbeide selvstendig, delta i samarbeidsprosesser som team-medlem og bidra med problemløsning innen virksomheten.  
Læringsaktiviteter:

Læringsaktivitetene vil foregå i samarbeid med oppdragsgiver og andre ved praksisstedet, ved regelmessige logger, i refleksjonssamling med andre studenter og lærere i emnet og gjennom refleksjonsrapport. Studenten skal ha oppnevnt en kontaktperson (mentor) på praksisstedet. Flere personer på praksisstedet kan være involvert, men mentor har hovedansvaret for at studenten følges opp i bedriften.  

 • I praksisperioden følger du arbeidsrytmen på det enkelte praksissted og tar del i den ordinære daglige driften for å bli kjent med arbeidsmiljøet og arbeidsoppgavene. Du kan få ansvar for å løse enkeltoppdrag i henhold til oppdragsgivers behov eller du vil få realistiske oppgaver som skal løses i team.
 • Emnet innebærer obligatorisk skriftlig rapport: Refleksjonsrapport

I refleksjonsrapporen skal du koble teori og metodikk sammen med det du har erfart gjennom praksisperioden. Du skal videre reflektere over praksisbasert læring knyttet opp mot pensumlitteraturen for emnet. Omfang av rapport og pensumlitteratur skal fastsettes av aktuell programrådsleder ut fra det enkelte program og praksisperiodens omfang.

Læringsstøtte:
Canvas, veiledning av aktuell programrådsleder/lærer og mentor i virksomheten.
Pensum:
Det er ikke et fast pensum, men utvalgt relevant litteratur kunngjøres på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet forbeholdes studenter på de aktuelle studieprogrammer som har fullført første høstsemester. 
Anbefalte forkunnskaper:
Kunnskap om hva som er relevante fagområder innenfor profesjonene.
Obligatorisk aktivitet:
Min 70% deltaking i praksisarbeid. Resten av tiden skal brukes til utarbeiding av regelmessig arbeidslogg etter nærmere avtale, mulig deltakelse på refleksjonssamling og obligatorisk innlevering av refleksjonsrapport.
Vurderingsordning:
Langsgående vurdering. Bestått/Ikke bestått.
Sensor:
Eksterne sensorer for det enkelte program godkjenner emnets innhold og oppbygging og gjennomgår refleksjonsrapporten sammen med emnelærerne.
Merknader:
Det er mulig å gjennomføre et praksisopplegg med ulikt omfang: 5 - 30 studiepoeng. Ta kontakt med din studieveileder for en oppstartssamtale om praksisperiode. 
Normert arbeidsmengde:
5 stp. innebærer totalt 150 timer; 10 stp. innebærer totalt 300 timer; 15 stp. innebærer totalt 450 timer; 20 stp. innebærer totalt 600 timer; 25 stp. innebærer totalt 750 timer; 30 stp. innebærer totalt 900 timer;
Opptakskrav:
Studenten skal ha gjennomført første høstsemester ved ett av aktuelle studieprogrammer for emnet
Undervisningstid:
Refleksjonssamling
Eksamensdetaljer: :