Course code PPYD300

PPYD300 Yrkesdidaktikk i naturbruk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Erling Krogh
Medvirkende: Sigrid Marie Gjøtterud, Solveig Strangstadstuen, Kristian Bergersen
Studiepoeng: 30
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: PPU-HEL, PPU-DEL
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet består av

Emnegruppe1: Ledelse av læringsprosesser - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et individ og gruppeperspektiv.

Emnegruppe 2: Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et organisasjons- og samfunnspersktiv.

Temaer som dekker de to emnegruppene er: Planlegging, gjennomføring og vurdering av læring i programfag i naturbruk ut fra yrkesdidaktiske prinsipper, teorier og erfaringer. Kvalifikasjonsanalyse av arbeidsoppgaver som grunnlag for læringsoppgavene. Allmennretting av yrkesfag. Uformell og formell vurdering. Induktiv læring og erfaringslæring. Samfunnsperspektiver på naturbruk og naturbruksopplæing, enterpenørskap og utviklingsarbeid.

Læringsutbytte:

Studentene skal utvikle kompetanse i bærekraftig utvikling.

Kunnskap

 • har inngående fag-/yrkesdidaktisk forsknings- og erfaringsbasert kunnskap rettet mot trinn 8-13
 • har bred forståelse for skoleslagets og opplæringsløpets egenart
 • har bred kunnskap om læringsarenaer og arbeidsmetoder relatert til fagets/yrkets egenart og tradisjoner

Ferdigheter

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning basert på relevant forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og gjennomføre faglig utviklingsarbeid
 • kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • kan bruke varierte og relevante arbeidsmetoder, bruke digitale verktøy, differensiere og tilpasse opplæring i forhold til elevenes behov og i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring
 • kan analysere læreplaner i fag og utvikle lokale planer, samt ha innsikt i sluttvurdering i faget 
 • kan kritisk vurdere fagenes og yrkenes samfunnsrolle og verdier og omsette dette i egen undervisning.

Generell kompetanse

 • kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til skolefagene utvikling, samt styrke elevenes faglige/yrkesfaglige identitet
 • kan kritisk reflektere over faglige/yrkesfaglige, etiske og politiske spørsmål, særlig knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling
 • kan formidle fag-/yrkesdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå
 • kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
 • kan stimulere til yrkesstolthet, refleksjon og samarbeid om og utvikling av læring og undervisning i autentiske yrkessituasjoner
Læringsaktiviteter:
Emnet er praksisbasert og samarbeidsbasert med refleksjon over praksis og naturbruks-/yrkesdidaktisk teori. Emnet er nettstøttet.
Læringsstøtte:
Studenten veiledes i de obligatoriske aktivitetetene og samarbeider i grupper.
Pensum:
Oversikt legges i Canvas ved emnets start.
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet forutsetter undervisningskompetanse i programfag i studieretning for naturbruk i videregående opplæring.
Anbefalte forkunnskaper:
.
Obligatorisk aktivitet:

Det er fire obligatoriske aktiviteter i emnet.

 • To oppgaver i fagdidaktikk.
 • Elevsamtale.
 • Sikkerhetskurs.

Utfyllende informasjon om hvordan oppgavene er organisert ligger i Canvas.

Forutsetningen for å gå opp til eksamen er at alle obligatoriske aktiviteter er godkjent.

Vurderingsordning:
Individuell muntlig eksamen. Karakterregel: A-F.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og sensurerer muntlig eksamen.
Merknader:
.
Normert arbeidsmengde:
900 t
Opptakskrav:
Naturbruk.
Overlapp:
.
Undervisningstid:
Emnet inngår i fire samlinger på en uke hver i høstsemesteret, tre samlinger i vårsemesteret, i alt sju samlinger.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått