Course code PPYD300

PPYD300 Yrkesdidaktikk i naturbruk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Erling Krogh
Medvirkende: Torger Gillebo, Sigrid Marie Gjøtterud, Sigrid Marie Gjøtterud, Aksel Hugo, Knut Omholt, Solveig Strangstadstuen
Studiepoeng: 30
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Studenter tatt opp på PPU heltid og deltid.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Kun for studenter i PPU.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet består av

Emnegruppe1: Ledelse av læringsprosesser - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et individ og gruppeperspektiv.

Emnegruppe 2: Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et organisasjons- og samfunnspersktiv.

Temaer som dekker de to emnegruppene er: Planlegging, gjennomføring og vurdering av læring i programfag i naturbruk ut fra yrkesdidaktiske prinsipper, teorier og erfaringer. Kvalifikasjonsanalyse av arbeidsoppgaver som grunnlag for læringsoppgavene. Allmennretting av yrkesfag. Uformell og formell vurdering. Induktiv læring og erfaringslæring. Samfunnsperspektiver på naturbruk og naturbruksopplæing, enterpenørskap og utviklingsarbeid.

Læringsutbytte:

KUNNSKAP

Kandidaten

- har kunnskap om gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen

- har bred kunnskap om yrkesfaget, yrkesdidaktikk, arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen.

- kan se opplæringen og yrkesutøvelsen i et historisk, nåtidig og framtidsperspektiv med særlig henblikk på naturbruksfagets rolle i utdanning for bærekraftig utvikling.

- har kunnskap om skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og det helhetlige opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til endt fag- eller yrkesopplæring (8. -13. trinn).

- kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen innenfor yrkesfaglige området, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

FERDIGHETER

Kandidaten

- kan anvende sine yrkesfaglige, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper.

- kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere relevant yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingenes behov.

- kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter, herunder didaktisk bruk av digitale verktøy.

- kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling, gi læringsfokuserte tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene kan reflektere over egen læring.

- kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier knyttet til ungdomstrinnet og yrkesopplæring (8.-13.trinn).

- behersker relevante arbeidsprosesser, verktøy, teknikker og uttrykksformer, og kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning.

- kan legge til rette for læreprosesser i faglige samarbeidende fellesskap og veilede og bli veiledet i disse.

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

- har innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger og kan formidle sentralt fagstoff på norsk både skriftlig, muntlig og gjennom andre dokumentasjonsformer.

- Kan via faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for elevenes/lærlingenes læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet.

- kan analysere egne behov for kompetanseheving og ha endrings- og utviklingskompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv.

- kan legge til rette for læring og utvikling i lokale og/eller regionale samarbeids- og naturbaserte læringsareanaer.

- kan bygge gode relasjoner til elever/lærlinger og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø.

- kan bygge gode relasjoner til og samarbeide med foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Læringsaktiviteter:
Emnet er praksisbasert og samarbeidsbasert med refleksjon over praksis og naturbruksdidaktisk teori. Emnet er nettstøttet.
Læringsstøtte:
Studenten veiledes i de obligatoriske aktivitetetene og deltar i grupper.
Pensum:
Oversikt deles ut ved emnets start.
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet forutsetter undervisningskompetanse i programfag i studieretning for naturbruk i videregående opplæring.
Obligatorisk aktivitet:

To oppgaver i didaktikk og samtale med en elev.

I tillegg skal det gjennomføres et utviklingsprosjekt med et omfang tilsvarende 10 studiepoeng. Utviklingsprosjektet er knyttet til emnet PPPE300 og til dette emnet, PPYD300

Utfyllende informasjon om hvordan oppgavene er organisert ligger i Fronter.

Forutsetningen for å gå opp til eksamen er at alle obligatoriske aktiviteter er godkjent.

Vurderingsordning:
Muntlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og sensurerer muntlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
900 t
Opptakskrav:

- Fullført treårig relevant profesjonsrettet bacelorgrad og minimum to års relevant yrkespraksis.

- Fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående opplæringsnivå og fire års yrkespraksis.

Undervisningstid:
Emnet inngår i tre samlinger på en uke hver i semesteret, i alt seks samlinger.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått