PPXP100 Ex. Paed.

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Antall plasser:35

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:300 timer inkludert 15 praksisdager med arbeidstid tilsvarende en lærer i full stilling.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Undervisning i augustblokk og januarblokk. Vurdering i augustblokk, høstparallell, januarblokk og vårparallell.

Om dette emnet

Emnet gir en innføring i fagdidaktisk og pedagogisk tenkning og praksis gjennom en kombinasjon av undervisning og praksisopplæring i august- og januarblokk.

Dette lærer du

Læringsutbyttet er innenfor områdene pedagogikk, fagdidaktikk og praksis.

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om hvordan en legger til rette for opplæring i undervisningsfaget med utgangspunkt i læreplanverket og didaktisk tenkning.
 • har kjennskap til ulike perspektiver på utdanning for bærekraftig utvikling.

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende læreplanverket som grunnlag for planlegging, gjennomføring og vurdering av egen undervisning.
 • kan anvende vurderingsformer som bidrar til å fremme læring i fagene.
 • kan kritisk vurdere ulike undervisningsressurser for å fremme læring.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan tilegne seg og bruke pedagogisk og didaktisk faglitteratur.
 • kan bygge relasjoner og kommunisere godt med elever.
 • kan reflektere over egen og andres praksis i lys av aktuelle læreplaner og faglitteratur.
 • Emnet er praksisbasert og samarbeidsbasert med refleksjon over praksis og teori. Det er et spekter av undervisningsmetoder i emnet; individuelle og i gruppe. Metodene er valgt slik at de er eksemplariske, og vil derfor kunne være utgangspunkt for diskusjon i undervisningen. Emnet inneholder 15 dagers gruppevis veiledet praksisopplæring i en skole; 5 dager i augustblokka og 10 dager i januarblokka.
 • Studentene veiledes i obligatoriske aktiviteter og i praksisopplæring.
 • Oversikt over litteratur ligger i læringsplattformen Canvas ved emnets start.
 • .
 • Emnet består av to deler som vurderes hver for seg:

  - Praksisopplæringen. Samlet vurdering som vurderes bestått/ikke bestått.

  - En individuell skriftlig, veiledet hjemmeeksamen som skrives i januar-mars. Omfang 3000-5000 ord. Karakteruttrykk: A-F.

 • - Praksislærer og emneansvarlig vurderer praksisopplæringen.

  - Ekstern sensor kontrollerer og godkjenner oppgaver og sensorveiledning, og deltar ved vurderingen av oppgavene.

 • Det er obligatorisk fremmøte på samlinger og i praksisopplæringen.

  Det skal i forbindelse med praksisopplæringen leveres en plan for praksis i august og januar og en praksisrapport i august.

  For å få godkjent emnet er det krav om minst 80% oppmøte på samlingene, godkjente planer for praksis, godkjent praksisopplæring og godkjent praksisrapport.

 • Emnet består av tre uker teorisamlinger. To uker samling i augustblokka og en ukesamling i januarblokka. I periodene mellom samlingene kan lærere og studenter bruke digitale flater for å skrive, informere, veilede, levere inn oppgaver og kommunisere med hverandre, samt ta kontakt med bibliotek og Skrivesenteret. Praksisopplæring i emnet består av 15 dager med gruppebasert veiledet praksis. 5 dager av praksisopplæringen gjennomføres i augustblokka, og 10 dager gjennomføres i januarblokka. Studentens praksisopplæring skal gjennomføres på en og samme praksisskole. I løpet av praksisperioden vil studentene få ett besøk av lærere fra NMBU.
 • 30 plasser er for 1. års studenter på lektorprogrammet. Øvrige plasser går til de studentene som er tatt opp til høyere årstrinn på lektorprogrammet.
 • PPFD300 5 stp. PPPE300 5 stp.
 • Bokstavkarakterer
 • Realfag