Course code PPXP100

Emneansvarlige: Bente Klevenberg
Medvirkende: Hans Erik Lefdal, Solveig Strangstadstuen, Astrid Tonette Sinnes, Birgitte Bjønness, Elisabeth Iversen, Nina Elisabeth Arnesen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Augustblokk og januarblokk. 
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: 20 søkere tas opp fra samordnet opptak og 5 søkere tas opp fra 2. og 3. studieår med emner innen realfag.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir en innføring i fagdidaktisk og pedagogisk tenkning gjennom en kombinasjon av undervisning og praksisopplæring i august- og januarblokk.
Læringsutbytte:

Læringsutbyttet er innenfor områdene pedagogikk, fagdidaktikk og praksis.

Kunnskap

  • Ha kunnskap om hvordan en legger til rette for læring i undervisningsfaget med basis i læreplaner og didaktisk relasjonstenkning.

Ferdigheter

  • Kan anvende læreplaner som grunnlag for planlegging, gjennomføring og vurdering av egen undervisning.
  • Kan anvende vurderingsformer som bidrar til å fremme læring i fagene
  • Kan anvende IKT for å fremme god læring.

Generell kompetanse

  • Kan orientere seg i og forholde seg til pedagogisk og didaktisk faglitteratur.
  • Kan bygge relasjoner og kommunisere godt med elever
  • Kan reflektere over egen og andres praksis i lys av aktuelle læreplaner og teori
Læringsaktiviteter:
Emnet er praksisbasert og samarbeidsbasert med refleksjon over praksis og teori. 15 dagers gruppevis veiledet praksisopplæring i en skole;  5 dager i augustblokka og 10 dager i januarblokka. Emnet er nettstøttet.
Læringsstøtte:
Studentene veiledes i obligatoriske aktiviteter og i praksisopplæring.
Pensum:
Oversikt over litteratur deles ut og ligger i Canvas ved emnets start.
Obligatorisk aktivitet:
Det er obligatorisk fremmøte på teorisamlinger og i praksisopplæringen. Det skal i forbindelse med praksisen leveres en plan for praksis  i august og januar og  og en praksisrapport i august. For å få godkjent emnet er det krav om minst 80% oppmøte på samlingene, godkjent praksisopplæring og godkjent praksisrapport.
Vurderingsordning:

Praksisopplæringen i emnet har langsgående vurdering (bestått/ikke bestått).

Emnet har avsluttende eksamen i januar/februar i form av en individuell skriftlig, veiledet oppgave, omfang 10-12 sider (A-E/Ikke bestått). Sensur faller i vårparalellen. 

Sensor:
Sensor deltar i avsluttende vurderingen av alle studentene.
Merknader:
Emnet inngår i LUR
Normert arbeidsmengde:
Ca. 300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
PPFD300 5 stp. PPPE300 5 stp.
Undervisningstid:
Emnet består av tre uker teorisamlinger. To uker samling i augustblokka og en ukesamling i januarblokka. I periodene mellom samlingene skal lærere og studenter bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å skrive, informere, veilede, levere inn oppgaver og kommunisere med hverandre, samt ha kontakt med biblioteker og databaser. Praksisopplæring i emnet består av 15 dager med gruppebasert veiledet praksis. 5 dager av praksisopplæringen gjennomføres i augustblokka, og 10 dager gjennomføres i januarblokka. Studentens praksisopplæring skal gjennomføres på en og samme praksisskole. I løpet av praksisperioden vil studentene få ett besøk av lærere fra NMBU
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått