PPVE210 Veiledningspedagogikk 2

Studiepoeng:15

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Hans Erik Lefdal

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Minimum 10 og maksimum 24 deltakere.

Frekvens:Annethvert år.

Forventet arbeidsmengde:25 timer pr. studiepoeng.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet har undervisning og vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Veiledningspedagogikk

Målgruppe: Lærere som er veiledere for nytilsatte lærere.

Som et ledd i strategien 'Lærerutdanning 2025' gjorde Stortinget i 2017 følgende vedtak: «Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene utforme nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere som ivaretar at alle nytilsatte omfattes av ordningen, og som gir rom for lokal tilpasning.»

Departementet har utarbeidet: "Prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole." Se : www.nyutdannede.no/media/1212/veiledning-av-nyutdannede-nytilsatte-larere-i-barnehage-og-skole.pdf (lest 21.02.2021)

Emnet skal bidra til kompetanseutvikling for veiledere for nyutdannede lærere. Den nyutdannede skal inkluderes i og kunne være en ressurs i profesjonsfellesskapet. Ansvaret for å ivareta nyutdannede nytilsatte lærere på en god måte ligger lokalt hos arbeidsgiver (jf. arbeidsmiljøloven § 4-2, opplæringsloven § 10-8 og friskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav i).

Dette lærer du

Kunnskaper

Kandidaten:

- har kunnskap om hvordan den profesjonelle læreridentiteten utvikles gjennom sosial interaksjon, erfaring og strukturelle endringer

- har innsikt i den nyutdannede lærerens kvalifikasjoner og hvordan den nyutdannede kan inkluderes som en ressurs og bidragsyter i profesjonsfellesskapet

- har kunnskap om veiledning, dens strategier og ferdigheter, og hvordan disse kan bidra til utvikling og læring hos den nyutdannede

- har innsikt i hvordan en kan integrere og uttrykke både det faglige, relasjonelle og emosjonelle i veiledningssamtalen.

Ferdigheter.

Kandidaten:

- kan ut fra den nyutdannedes behov og mål, innvie og inkludere den nyutdannede i skolens mandat og organisasjon, og i lærerens oppgaver og ansvar i profesjonsfellesskapet

- kan på en systematisk måte planlegge, gjennomføre, observere og reflektere kritisk over veiledningsforløp sammen med den nyutdannede og med nyutdannede i en gruppe

- kan anerkjenne og vise respekt for den nyutdannede, og kan uttrykke makten en har som kollega og veileder i dialogen med den/de nyutdannede

- kan bidra til at den nyutdannede deltar i samarbeid med kolleger og elever og legger til rette for refleksjon over endringstiltak i undervisning og skoleutvikling

- kan ta initiativ til å samarbeide om etisk refleksjon og dømmekraft i dialog med den/de nyutdannede og kollegiet.

Generell kompetanser

Kandidaten:

- kan reflektere over og handle ut ifra etisk profesjonelt veiledningsståsted

- kan respektere andres kompetanse og erkjenne grensene for sin egen kompetanse som veileder og lærer

- kan selv, og i kollegiet, videreutvikle sin profesjonsrettede veiledning, ved å reflektere kritisk over sin egen veiledningen sammen med den/de nyutdannede og med støtte i faglitteratur.

 • I samlinger på campus: Øvinger med refleksjon. Forelesninger.

  På skolen: Veilede den/de nyutdannede, dokumentere erfaringer og gjøre refleksjoner med støtte i faglitteratur og retningslinjer for mentorordningen for nyutdannede.

 • Studenten veiledes i veiledningsøvinger i samlingene og i de obligatoriske aktivitetetene.
 • Obligatorisk litteratur i emnet blir presentert i første samling. Videre utformer den enkelte student selvvalgt litteratur ut fra egne behov og studiets formål. Selvvalgt litteratur godkjennes av emneansvarlig.
 • Fullført lærerutdanning og erfaring som lærer. Det er en forutsetning at studenten i løpet av studiet har/har hatt en nyutdannet lærer, eller en lærerstudent, å veilede.
 • Individuelt, skriftlig refleksjonsnotat.

  Karakteruttrykk: Bestått/Ikke bestått  Oppgave Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor godkjenner ekamensordningen og sensurerer skriftlig refleksjonsnotat.
 • Tre skriftlige, individuelle veiledningslogger.

  Karakteruttrykk: Godkjent/ ikke godkjent.

 • Forelesninger og arbeid i grupper i de tre samlingene a 2 dager på campus. Veiledningspraksis i skolen. Lesing og skriving mellom samlingene. Deltakelse i skrive- og responsgrupper.
 • Lærere i skolen som har veiledningsoppgaver for lærerstudenter og nyutdannede lærere.
 • Lærerutdanning og erfaring som lærer.