PPUN400 Universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Knut Omholt

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:24

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning i høstparallellen og vårparallellen. Vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Emnet tar opp sentrale perspektiver, teorier og prinsipper knyttet til undervisning på høyskole-/universitetsnivå. Kurset er i stor grad erfaringsbasert, og kunnskapen blir prøvd ut i handling, ved at deltakerne selv legger opp og gjennomfører egen undervisning, under veiledning av hverandre og av lærerne.

Dette lærer du

Kunnskap

Kandidaten

- kjenner til sentrale læringsteorier og perspektiver på undervisning og læring

- kjenner prinsippene for hvordan en skal legge opp undervisning for å fremme læring

- kjenner det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket

- kan beskrive typer og nivå av læring

- kjenner et bredt sett av undervisningsmetoder, herunder digitale læringsformer, særlig med

sikte på å aktivere studentene

- kjenner metoder i veiledning og gruppers utvikling

- kjenner ulike former for vurdering av læring

- kjenner til hvordan en kan få relevant tilbakemelding på undervisning

- kan beskrive sentrale elementer i fagdidaktikken i sitt fag

- kan gjøre rede for hvordan innhold og kompetansemål i emner en underviser i relaterer seg til prinsipper for utdanning for bærekraftig utvikling

Ferdigheter

Kandidaten

- kan velge, begrunne og vurdere mål, innhold, metoder og evalueringsformer i sitt fag

- kan utvikle nye emner

- kan veilede enkeltstudenter og grupper og legge opp kollegaveiledning

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan utvikle relasjoner til studenter og kolleger med sikte på å skape et godt læringsmiljø

- kan søke tilbakemelding på egen undervisning og reflektere over sin utvikling som pedagog

- kan selvstendig utvikle sin kompetanse som pedagog videre

- kan vurdere behovet for endring og innovasjon i undervisningen i et emne

- kan se sitt emne i sammenheng med de andre emnene i et studieprogram og ta del i den

helhetlige utvikling av dette

- kan delta i debatter om universitetspedagogiske problemstillinger i aktuelle fora

- kan dele sine erfaringer med kolleger og virke for å forbedre studiekvaliteten og læringsmiljøet

ved den enheten en er ansatt og ved institusjonen som helhet

- kan drive forskning på egen undervisning og vite hvor en kan publisere den

 • Forelesninger til å introdusere og gi oversikt over sentrale pedagogiske prinsipper, teorier og begreper. Gruppearbeid, seminarer og samtaler for at deltakerne skal klarlegge sitt eget forhold til det teoretiske stoffet og for at de skal utveksle erfaringer med hverandre. Øvinger for å få praktisk erfaring i stoffet. Skriftlig oppgave i fagidaktikk for å utvikle undervisningen i eget fag.
 • Det gis veiledning både i øvinger i samlingene og under skriving av eksamensessayet.
 • Litteraturen består av to bøker på til sammen ca 1000 sider.
 • Deltakere må ha undervisningserfaring fra universitet/høgskole. Deltakerne må ha en vitenskapelig stilling.
 • Individuell skriftlig oppgave.

  Vurderingsuttrykk er Bestått/Ikke bestått.  Oppgave Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor kontrollerer og godkjenner oppgaver og sensorveiledning, og deltar ved vurderingen av oppgavene fra et tilfeldig utvalg deltakere.
  • Deltagelse i minimum 80% av undervisningen.
  • Overvære en kollegas undervisning og gi tilbakemelding på den, og selv ha en kollega til stede i en undervisningsøkt og få kommentarer til den.
 • Informasjon om påmelding til emnet blir lagt ut på NMBU sin internside, under aktuelle saker, semesteret før oppstart av nytt kurs. Det er krav om minst 12 påmeldte studenter for at kurset gjennomføres.
 • 20 timer forelesning. 15 timer gruppearbeid. 20 timer seminarer/samtale. 15 timer øvinger med veiledning.
 • Nytilsatte, faste vitenskapelige med undervisningsplikt ved NMBU.
 • GSK