Course code PPUN400

PPUN400 Universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Knut Omholt
Medvirkende: Linda Helén Godager, Michael Kirby Moulton, Hans Erik Lefdal, Solveig Strangstadstuen, Astrid Tonette Sinnes, Sigrid Marie Gjøtterud
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
24
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning i høstparallellen og vårparallellen. Vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: Nytilsatte, faste vitenskapelige med undervisningsplikt ved NMBU.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet tar opp sentrale læringsteorier knyttet til undervisning på høyskole-/universitetsnivå. Kurset er i stor grad erfaringsbasert, og kunnskapen blir prøvd ut i handling, ved at deltakerne selv legger opp og gjennomfører egen undervisning, under veiledning av hverandre og av lærerne.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

- kjenner til sentrale læringsteorier og perspektiver på undervisning og læring

- kjenner prinsippene for hvordan en skal legge opp undervisning for å fremme læring

- kjenner det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket

- kan beskrive typer og nivå av læring

- kjenner et bredt sett av undervisningsmetoder, herunder digitale læringsformer, særlig med    

   sikte på å aktivere studentene

- kjenner metoder i veiledning og gruppers utvikling

- kjenner ulike former for vurdering av læring

- kjenner til hvordan en kan få relevant tilbakemelding på undervisning

- kan beskrive sentrale elementer i fagdidaktikken i sitt fag

Ferdigheter

Kandidaten

- kan velge, begrunne og vurdere mål, innhold, metoder og evalueringsformer i sitt fag

- kan utvikle nye emner

- kan veilede enkeltstudenter og grupper og legge opp kollegaveiledning

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan utvikle relasjoner til studenter og kolleger med sikte på å skape et godt læringsmiljø

- kan søke tilbakemelding på egen undervisning og reflektere over sin utvikling som pedagog

- kan selvstendig utvikle sin kompetanse som pedagog videre

- kan vurdere behovet for endring og innovasjon i undervisningen i et emne

- kan se sitt emne i sammenheng med de andre emnene i et studieprogram og ta del i den

   helhetlige utvikling av dette

- kan delta i debatter om universitetspedagogiske problemstillinger i aktuelle fora

- kan dele sine erfaringer med kolleger og virke for å forbedre studiekvaliteten og læringsmiljøet

   ved den enheten en er ansatt og ved institusjonen som helhet

- kan drive forskning på egen undervisning og vite hvor en kan publisere den

Læringsaktiviteter:
Forelesninger til å introdusere og gi oversikt over sentrale pedagogiske prinsipper, teorier og begreper. Gruppearbeid, seminarer og samtaler for at deltakerne skal klarlegge sitt eget forhold til det teoretiske stoffet og for at de skal utveksle erfaringer med hverandre. Øvinger for å få praktisk erfaring i stoffet. Skriftlig oppgave i fagidaktikk for å utvikle undervisningen i eget fag.
Læringsstøtte:
Det gis veiledning både i øvinger i samlingene og under skriving av eksamensessayet.  
Pensum:
Oversikt deles ut.
Forutsatte forkunnskaper:
Deltakere må ha undervisningserfaring fra universitet/høgskole. Deltakerne må ha en vitenskapelig stilling.
Anbefalte forkunnskaper:
.
Obligatorisk aktivitet:
  • Deltagelse i minimum 80% av undervisningen.
  • Overvære en kollegas undervisning og gi tilbakemelding på den, og selv ha en kollega til stede i en undervisningsøkt og få kommentarer til den.
Vurderingsordning:

Individuell skriftlig oppgave.

Vurderingsuttrykk er Bestått/Ikke bestått.

Sensor:
Ekstern sensor kontrollerer og godkjenner oppgaver og sensorveiledning, og deltar ved vurderingen av oppgavene fra et tilfeldig utvalg deltakere.
Merknader:
Informasjon om påmelding til emnet blir lagt ut på NMBU sin internside, under aktuelle saker, semesteret før oppstart av nytt kurs. Det er krav om minst 12 påmeldte studenter for at kurset gjennomføres.
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
20 timer forelesning. 15 timer gruppearbeid. 20 timer seminarer/samtale. 15 timer øvinger med veiledning.
Eksamensdetaljer: Oppgave: Bestått/ Ikke bestått