Course code PPUB401

PPUB401 Perspektiver i naturfag- og teknologididaktikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Gerd Eli Johansen
Medvirkende: Astrid Tonette Sinnes, Birgitte Bjønness, Edvin Østergaard
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: <p>Annethvert år (oddetall).</p><p>Emnet tilbys ikke studieåret 2021-22. Neste gjennomføring vil etter planen være vår 2023.</p>
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40.
Undervises i periode:
Vår.
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: Phd-studenter fra NMBU.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Innholdet i emnet beskrives gjennom disse modulene:

Modul 1: Perspektiver på læring i naturfag, inkludert historisk utvikling i naturfagdidaktisk tekning: konstruktivisme, sosiokulturelle perspektiver, situert læring, fenomenologiske perspektiver på læring i naturfag, literacy in naturfag, tekst og språk i undervisning og læring.

Modul 2: Kjennetegn ved naturvitenskapelig kunnskap og praksis, betydningen av kulturell kontekst og vitenskapshistorie og -filosofi ved undervisning og læring i naturfag, utforskende naturfagundervisning, kjønn og kultursensitiv kunnskap i naturfagundervisningen.

Modul 3: Perspektiver på teknologi som kunnskap og praksis, forholdet mellom teknologi, naturvitenskap og samfunn, kunnskapsstrukturer i teknologi og teknologi som del i naturfagundervisningen.

Modul 4: Utdanning for bærekraftig utvikling, handlingskompetanse for bærekraftighet, normgivende utdanning og helhetlig skoleutvikling.

Læringsutbytte:

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Har solid oversikt over gjeldende og historisk-filosofiske perspektiver i naturfagdidaktikken
 • Har innsikt i kjennetegn ved tekstnormer i naturvitenskapen og i språkets betydning i naturfagundervisningen
 • Kan forstå at naturvitenskapelig kunnskap og praksis er kompleks og variert
 • Har innsikt i hvordan teknologisk kunnskap kan forstås og hvilken betydning teknologi kan ha for naturfagene i skolen
 • Har kunnskap om bærekraftig utvikling og hvilken betydning naturfagundervisningen kan ha i å bidra til bærekraftighet

Ferdigheter

 • Kan identifisere den historisk-filosofiske opprinnelsen til nye trender i naturfagdidaktikken, og gjenkjenne og sammenligne teoretiske perspektiver på læring i lærebøker og akademiske diskurser
 • Kan analysere kommunikasjons- og argumentasjonsmønstre i naturfagundervisningen på høyt nivå
 • Kan bruke perspektiver fra naturfagdidaktisk forskning i egen forskning
 • Kan diskutere hva som kjennetegner profesjonelle naturvitenskapelige og teknologiske praksiser og problematisere hvordan de fremstilles i lærebøker og annet undervisningsmateriell
 • Kan utforme forskning og utdanning som bidrag til bærekraftig utvikling
 • Kan analysere og planlegge forskning som gjenspeiler kjønnsdimensjonen i naturvitenskapen

Generell kompetanse

 • Kan idenfisere, legge fram og diskutere perspektiver på undervisning og læring i naturfag, muntlig så vel som skriftlig
 • Kan bruke perspektiver og evidens fra naturfagdidaktisk forskning i uavhengig og konsistent argumentasjon
Læringsaktiviteter:

Undervisningen består av forelesninger og studentledete seminarer, fordelt på fire moduler. Sammen dekker de et bredt spekter av perspektiver og aktuelle tema i internasjonal naturfagdidaktisk forskning.

Studentene skal lese kjernelitteratur fra alle fire moduler, samt velge fordypningslitteratur for én av modulene. Det er også mulig å kombinere fordypningslitteratur fra ulike moduler.

De fire modulene er:

Modul 1: Perspektiver på læring i naturfag, inkludert historisk utvikling i naturfagdidaktisk tekning: konstruktivisme, sosiokulturelle perspektiver, situert læring, fenomenologiske perspektiver på læring i naturfag, literacy in naturfag, tekst og språk i undervisning og læring.

Modul 2: Kjennetegn ved naturvitenskapelig kunnskap og praksis, betydningen av kulturell kontekst og vitenskapshistorie og -filosofi ved undervisning og læring i naturfag, utforskende naturfagundervisning, kjønn og kultursensitiv kunnskap i naturfagundervisningen.

Modul 3: Perspektiver på teknologi som kunnskap og praksis, forholdet mellom teknologi, naturvitenskap og samfunn, kunnskapsstrukturer i teknologi og teknologi som del i naturfagundervisningen.

Modul 4: Utdanning for bærekraftig utvikling, handlingskompetanse for bærekraftighet, normgivende utdanning og helhetlig skoleutvikling.

Læringsstøtte:

Forelesninger og studentledete seminarer og veiledet oppgaveskriving. Undervisningen er fordelt på fire moduler som dekker et vidt spekter av perspektiver og problemstillinger i internasjonal forskning i naturfagundervisning. 

Studentene leser kjernelitteraturen i modulene. I tillegg velger studentene utfyllende litteratur for en av modulene. Studentene kan også velge utfyllende litteratur knyttet til kombinasjon av moduler. 

Pensum:
Studentene leser kjernelitteraturen fra alle 4 moduler, ca. 643 sider, og velger i tillegg angitt spesialiseringslitteratur fra én av modulene, tilsvarende ca. 120 sider, som totalt gir ca .760 sider. Det er også mulig å kombinere spesialiseringslitteratur fra ulike moduler så lenge omfanget blir tilsvarende.
Forutsatte forkunnskaper:
Mastergrad i et naturfag eller teknologisk fag, eller i naturfagdidaktikk
Anbefalte forkunnskaper:
.
Obligatorisk aktivitet:
Krav om deltakelse i minimum 70% av undervisningen.
Vurderingsordning:
Én skriftlig oppgave som vurderes til Bestått/Ikke bestått.
Sensor:
Eksternsensorer fra NTNU.
Merknader:
.
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
PHD.
Overlapp:
.
Undervisningstid:
.
Eksamensdetaljer: Oppgave: Bestått/ Ikke bestått