Detaljer om emnet PPRA301

PPRA301 Praksisopplæring - LUR

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Hans Erik Lefdal
Medvirkende: Gerd Eli Johansen, Solveig Strangstadstuen, Bente Klevenberg, Astrid Tonette Sinnes, Birgitte Bjønness, Nina Elisabeth Arnesen, Torger Gillebo, Edvin Østergaard
Studiepoeng: 0
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka,
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: M-LUN
Emnets innhold:
PPRA301 inngår i profesjonsfaget og omfatter hovedtyngden av praksisopplæringen; 60 dager. Praksisopplæringen skal være variert og gi innsikt i en lærers arbeidsdag og skolens virksomhet. Den skal være veiledet og foregå i skolen. Praksisopplæringen skal fordeles i perioder, til vanlig 30 dager i høstsemesteret og 30 dager i vårsemesteret. Disse lengre periodene skal gi studenten øvelse i å jobbe selvstendig og bidra til en god overgang til læreryrket. Praksisopplæringen skal knyttes til fag studenten har undervisningskompetanse i. All praksisopplæring skal godkjennes av NMBU i forkant av oppstart.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • Har erfaringsbasert kunnskap om elevers læringsprosesser og vurdering for og av læring
 • Har erfaringsbasert kunnskap om samspillet mellom elever og mellom elever og lærer
 • Har erfaringsbasert kunnskap om skoleledelse, klasseledelse, teamarbeid og skole-hjem-samarbeid
 • Har erfaringsbasert kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid i skolen
 • Har erfaringsbasert kunnskap om hvordan utdanning for bærekraftig utvikling kan tilrettelegges
 • Har kunnskap om lærerens rolle, rettigheter og plikter.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • Kan planlegge, gjennomføre, tilpasse og vurdere opplæring for en mangfoldig elevgruppe i henhold til Opplæringsloven og gjeldende læreplanverk
 • Kan anvende, begrunne og variere mellom et bredt utvalg av undervisnings- og vurderingsformer inkludert bruk av digitale verktøy
 • Kan justere læringsaktiviteter ved behov og legge til rette for elevmedvirkning
 • Kan identifisere, forebygge og håndtere utfordrende atferd
 • kan lede tverrfaglige læringsprosesser i sammensatte problemstillinger, spesielt med vekt på bærekraftig utvikling
 • kan kritisk vurdere skolens samfunnsmessige rolle og verdier og omsette dette i egen undervisning.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan reflektere over og kritisk vurdere egen og andres praksis, innholdet i opplæring og elevenes læring i lys av aktuelle læreplaner, profesjonsetiske perspektiver, teori og forskning
 • Kan ta ansvar for egen utvikling som lærer og delta profesjonelt i samarbeid og utviklingsarbeid
 • Kan bygge gode relasjoner og kommunisere godt med elever
 • Kan samarbeide og kommunisere godt med kollegaer, foreldre og andre profesjoner i skolen
 • kan kritisk reflektere over faglige, etiske og politiske spørsmål, særlig knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling.
Læringsaktiviteter:

Praksisopplæringen skal gi innsikt i en lærers arbeidsdag og skolens virksomhet. Den skal være veiledet og foregå i skolen. Studenten får øvelse i å jobbe selvstendig som lærer. For hver undervisningsøkt skal studenten planlegge, gjennomføre og vurdere sin undervisning i samarbeid med praksislærer.

Studenten skal utarbeide planer og rapporter for hver praksisperiode. Det anbefales å skrive logg i praksisopplæringsperioden.

Læringsstøtte:
Studentenes læring støttes gjennom før-, underveis- og etterveiledning av praksislærer. Videre støttes studentenes læring gjennom veiledning av praksisplaner og praksisbesøk av lærerne i lektorprogrammet ved NMBU.
Pensum:

Praksisopplæringen er en integrert del av profesjonsfagene, og det teoretiske grunnlaget er knyttet til litteratur i pedagogikk og fagdidaktikk. 

All litteratur tilknyttet emnet, inkludert praksisdokumenter og informasjonsskriv tilknyttet praksisopplæringen, er tilgjengelig i Canvas.

Forutsatte forkunnskaper:
Emnet forutsetter undervisningskompetanse i realfag (naturfag, biologi, fysikk, kjemi, matematikk, geofag) og bestått PPXP100 eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:

Praksisopplæring i skole i til sammen 60 dager.

 • Plan for praksis: Leveres i løpet av første praksisuke hvert semester.
 • Vurdering av praksis: En signert versjon leveres etter endt praksisperiode.
 • Besøksrapport: Leveres etter besøk fra NMBUs lærerutdanning.

Lærerstudentene anbefales også å skrive logger i løpet av praksisopplæringen.

Vurderingsordning:

Langsgående vurdering. Karakteruttrykk: Bestått/ikke bestått

Praksislærerne/praksisskolen har hovedansvaret for vurdering av praksisopplæringen, mens NMBU står for den avsluttende vurderingen. Praksisperiodene må være vurdert til bestått for å få emnet vurdert til bestått. Dersom studenten ikke består en praksisperiode, kan samme periode gjennomføres bare en gang til. En praksisperiode defineres som den praksisopplæring studentene har på ett praksissted i løpet av ett semester.

Gjennom praksisopplæringen skjer også en kontinuerlig skikkethetsvurdering av studentene, jf. U- og H-loven og forskrift gitt av departementet.

Sensor:
Eksterne sensorer er praksislærere og skolens ledelse der studentene er i praksisperiodene. Praksisskole setter karakteren bestått/ikke bestått for hver praksisperiode. Emneansvarlig fastsetter sluttkarakteren i emnet på bakgrunn av praksislærernes vurderinger.
Normert arbeidsmengde:
60 dager. Tilsvarende en lærers arbeidsplan utgjør dette i størrelsesorden 500 arbeidstimer, som inkluderer undervisning, forberedelse, vurderingsarbeid, møte- og samarbeidstid samt tid til faglig utviklingsarbeid. Arbeidstiden tilsvarer en lærers arbeidstid i full stilling.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Emnet består av 60 dager med veiledet praksisopplæring. 
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått