Course code PPRA301

PPRA301 Praksisopplæring - LUR

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Hans Erik Lefdal
Medvirkende: Gerd Eli Johansen, Torger Gillebo, Solveig Strangstadstuen, Bente Klevenberg, Astrid Tonette Sinnes, Birgitte Bjønness, Nina Elisabeth Arnesen, Edvin Østergaard
Studiepoeng: 0
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka,
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: Kun for studenter ved LUR.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

PPRA301 inngår i profesjonsfaget og omfatter hovedtyngden av praksisopplæringen; 65 dager. Praksisopplæringen skal gi innsikt i en lærers arbeidsdag og skolens virksomhet. Den skal være veiledet og foregå i skolen. Praksisopplæringen skal fordeles i perioder, til vanlig 35 dager i høstsemesteret og 30 dager i vårsemesteret. Disse lengre periodene skal gi studenten øvelse i å jobbe selvstendig og bidra til en god overgang til læreryrket. For hver undervisningsøkt skal studenten planlegge, gjennomføre og vurdere sin undervisning i samarbeid med praksislærer. Praksisopplæringen skal knyttes til fag studenten har undervisningskompetanse i. All praksisopplæring skal planlegges og godkjennes.

I praksisopplæring i fellesfagene er det ønskelig at studenten møter ulike utdanningsprogram.

Læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • Har erfaringsbasert kunnskap om elevers læringsprosesser og vurdering for og av læring
 • Har erfaringsbasert kunnskap om samspillet mellom elever og mellom elever og lærer
 • Har erfaringsbasert kunnskap om skoleledelse, klasseledelse, teamarbeid og skole-hjem-samarbeid
 • Har erfaringsbasert kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid i skolen
 • Har erfaringsbasert kunnskap om hvordan utdanning for bærekraftig utvikling kan tilrettelegges
 • Har kunnskap om lærerens rolle, rettigheter og plikter.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • Kan planlegge, gjennomføre, tilpasse og vurdere opplæring for en mangfoldig elevgruppe i henhold til Opplæringsloven og gjeldende læreplanverk
 • Kan anvende, begrunne og variere mellom et bredt utvalg av undervisnings- og vurderingsformer inkludert bruk av digitale verktøy
 • Kan justere læringsaktiviteter ved behov og legge til rette for elevmedvirkning
 • Kan identifisere, forebygge og håndtere utfordrende atferd
 • kan lede tverrfaglige læringsprosesser i sammensatte problemstillinger, spesielt med vekt på bærekraftig utvikling
 • kan kritisk vurdere skolens samfunnsmessige rolle og verdier og omsette dette i egen undervisning.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan reflektere over og kritisk vurdere egen og andres praksis, innholdet i opplæring og elevenes læring i lys av aktuelle læreplaner, profesjonsetiske perspektiver, teori og forskning
 • Kan ta ansvar for egen utvikling som lærer og delta profesjonelt i samarbeid og utviklingsarbeid
 • Kan bygge gode relasjoner og kommunisere godt med elever
 • Kan samarbeide og kommunisere godt med kollegaer, foreldre og andre profesjoner i skolen
 • kan kritisk reflektere over faglige, etiske og politiske spørsmål, særlig knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling.
Læringsaktiviteter:

Praksisopplæringen skal gi innsikt i en lærers arbeidsdag og skolens virksomhet. Den skal være veiledet og foregå i skolen. Studenten får øvelse i å jobbe selvstendig som lærer. For hver undervisningsøkt skal studenten planlegge, gjennomføre og vurdere sin undervisning i samarbeid med praksislærer. Praksisopplæringen skal knyttes til fag studenten har undervisningskompetanse i.

Studenten skal utarbeide planer og rapporter for hver praksisperiode. Det anbefales å skrive logg i praksisopplæringsperioden.

Læringsstøtte:
Studentenes læring støttes gjennom før-, underveis- og etterveiledning av praksislærer. Videre støttes studentenes læring gjennom veiledning av praksisplaner og praksisbesøk av lærerne i lektorprogrammet ved NMBU.
Pensum:
Praksisopplæringen er en integrert del av profesjonsfagene, og det teoretiske grunnlaget er knyttet til litteratur i pedagogikk og fagdidaktikk.  
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet forutsetter undervisningskompetanse i realfag (naturfag, biologi, fysikk, kjemi, matematikk, geofag) og bestått PPXP100 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:

Praksisopplæring i skole i til sammen 65 dager.

Plan for praksis leveres innen fredag i første praksisopplæringsuke hvert semester. Innlevering av praksisrapport ved avsluttet praksisopplæringsperiode hvert semeste

Vurderingsordning:

Langsgående vurdering. Karakteruttrykk: Bestått/ikke bestått

Praksislærerne/praksisskolen har hovedansvaret for vurdering av praksisopplæringen, mens NMBU står for den avsluttende vurderingen. Praksisperiodene må være vurdert til bestått for å få emnet vurdert til bestått. Dersom studenten ikke består en praksisperiode, kan samme periode gjennomføres bare en gang til. En praksisperiode defineres som den praksisopplæring studentene har på ett praksissted i løpet av ett semester.

Gjennom praksisopplæringen skjer også en kontinuerlig skikkethetsvurdering av studentene, jf. U- og H-loven og forskrift gitt av departementet.

Sensor:
Praksislærer setter karakteren Bestått/ikke bestått for hver praksisperiode. Emneansvarlig fastsetter sluttkarakteren i emnet på bakgrunn av praksislærernes vurderinger.
Normert arbeidsmengde:
Emnet innebærer undervisningspraksis med 10 timer veiledet praksisopplæring pr. uke. Dessuten forberedelser og etterarbeid i forbindelse med undervisningen og plan- og rapport- og refleksjonsskriving. Arbeidstiden tilsvarer en lærers arbeidstid i full stilling.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Emnet består av 65 dager med veiledet praksisopplæring. 
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått