Course code PPRA301

PPRA301 Praksisopplæring - LUR

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Hans Erik Lefdal
Medvirkende: Torger Gillebo, Margrete Finstad, Solveig Strangstadstuen, Bente Klevenberg, Astrid Tonette Sinnes, Birgitte Bjønness, Nina Elisabeth Arnesen
Studiepoeng: 0
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka,
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: Kun for studenter ved LUR.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
LUR-studiet har i alt 100 dager veiledet praksisopplæring. 15 dager i PPXP100, henholdsvis 10 og 15 dager i 2. og 3. året og 60 dager i 4. året.  De som ikke ikke har PPRA200 og PPRA201 tar 85 dager i 4. år. Praksisopplæringen skal være veiledet og foregå i undervisning og skole. For hver undervisningsøkt skal studenten planlegge, gjennomføre og vurderer sin praksisopplæring i samarbeid med praksislærer. Praksisopplæringen skal fordeles i perioder, og det er ønskelig at praksisopplæringen skjer i samme klasse over lengre tid. Praksisopplæringen skal knyttes til fag studenten har undervisningskompetanse i. All praksisopplæring skal planlegges og godkjennes. I løpet av utdanningen får studentene veiledningsmøte av lærere fra NMBU inntil to ganger. Under møtet skal studentens utvikling som lærer synliggjøres. Veiledningsmøtet skal også bidra til gjensidig informasjon mellom skole/praksissted og Seksjon for læring og lærerutdanning om praksisorganisering og -veiledning.
Læringsutbytte:

Studentene skal ha læringsutbytte innen områdene pedagogikk og fag-/ yrkesdidaktikk både teoretisk og praktisk. Studentene skal ha utviklet kompetanser for utdanning for bærekraftig utvikling

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående fag-/yrkesdidaktisk og pedagogisk kunnskap rettet mot trinn 8-13
 • har solid forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet
 • har inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for læreryrket
 • har solid kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster
 • har bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder relatert til fagets egenart

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
 • kan lede tverrfaglige læringsprosesser i sammensatte problemstillinger
 • kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring
 • kan kritisk vurdere skolens samfunnsmessige rolle og verdier og omsette dette i egen undervisning

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling
 • kan kritisk reflektere over faglige, etiske og politiske spørsmål, særlig knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling
 • kan formidle pedagogiske og fag-/yrkesdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå
 • kan bygge relasjoner til elever, kollegaer og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket
 • kan stimulere til refleksjon og samarbeid om og utvikling av læring og undervisning i autentiske yrkessituasjoner.
Læringsaktiviteter:
Studenten skal utarbeide planer og rapporter for hver praksisperiode. Plan for praksis leveres innen fredag i første praksisopplæringsuke i hvert semester. Praksisrapport leveres ved hver fullført praksisperiode hvert semester. Studenten skal også utarbeide planer for hver undervisningstime, og disse planene er, sammen med erfaringene fra gjennomføringen av planene, grunnlaget for veiledning.
Læringsstøtte:
Studentenes læring støttes gjennom før-, underveis- og etterveiledning av praksislærer. Videre støttes studentenes læring gjennom veiledning av praksisplaner og praksisbesøk av lærerne i LUR.
Pensum:

Oversikt deles ut. Av litteratur kan nevnes:

 • Rammeplan og forskrift for LUR.
 • Læreplaner for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring.
 • Opplæringslova med forskrift.
 • Informasjon til praksislærer.
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet forutsetter undervisningskompetanse i realfag (naturfag, biologi, fysikk, kjemi, matematikk, geofag) og bestått PPXP100 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Plan for praksis leveres innen fredag i første praksisopplæringsuke hvert semester. Innlevering av praksisrapport ved avsluttet praksisopplæringsperiode hvert semester. Studentene skal også skrive logger fra praksisopplæringen.
Vurderingsordning:
Praksisopplæringen er på til 60-85 dager som en integrert del av studiet, avhengig av om studenten har PPRA 200 og PPRA201. Praksislærerne/praksisskolen har hovedansvaret for vurderingene av praksisopplæringen, mens Seksjon for læring og lærerutdanning - IMT står for den avsluttende vurderingen. Alle praksisperiodene må være vurdert til bestått for å få emnet vurdert til bestått. En praksisperiode defineres som den praksisopplæring studentene har på ett praksissted i løpet av ett semester. Dersom studenten ikke består en praksisperiode, kan samme periode gjennomføres bare en gang til.
Sensor:
Eksterne sensorer er praksislærer og skolens ledelse der studentene er i praksisperiodene. Praksislærer setter karakteren bestått/ikke bestått for hver praksisperiode. Emneansvarlig fastsetter sluttkarakteren i emnet på bakgrunn av praksislærernes vurderinger. Gjennom praksisopplæringen skjer også en kontinuerlig skikkethetsvurdering av studentene, jf. U- og H-loven og forskrift gitt av departementet.
Normert arbeidsmengde:
Emnet innebærer undervisningspraksis med 10 timer veiledet praksisopplæring pr. uke. Dessuten forberedelser og etterarbeid i forbindelse med undervisningen og plan- og rapport- og refleksjonsskriving. Arbeidstiden tilsvarer en lærers arbeidstid i full stilling.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Emnet består av 60-85 dager med veiledet praksisopplæring. Tid til individuell veiledning skal omfatte 10 undervisningstimer pr. uke.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått