Course code PPRA300

PPRA300 Praksisopplæring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Hans Erik Lefdal
Medvirkende: Gerd Eli Johansen, Edvin Østergaard, Sigrid Marie Gjøtterud, Erling Krogh, Solveig Strangstadstuen, Astrid Tonette Sinnes, Birgitte Bjønness, Gudrun Jonsdottir, Margrethe Naalsund, Nina Elisabeth Arnesen, Knut Omholt, Erling Krogh
Studiepoeng: 0
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: PPU-HEL, PPU-DEL
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet er en del av studiet praktisk-pedagogisk utdanning og består av 60 dager med veiledet praksisopplæring ute i skoler eller andre utdanningsinstitusjoner. Praksisopplæringen skal fordeles i 2-3 perioder gjennom hele studiet. I løpet av en periode skal studenten planlegge, gjennomføre og vurdere sin egen praksisopplæring i samarbeid med praksislærer. Praksisopplæringen skal knyttes til fag/yrker studenten har undervisningskompetanse i. All praksisopplæring skal godkjennes av NMBU i forkant av oppstart.

I løpet av utdanningen får studentene inntil to veiledningsmøter (praksisbesøk) som gjennomføres av lærere fra NMBU. Under dette møtet skal studentens utvikling som lærer synliggjøres gjennom gjensidig informasjonsutveksling mellom skole/praksissted og utdanningsinstitusjon.

Læringsutbytte:

Studentene skal ha læringsutbytte innen områdene pedagogikk og fag-/ yrkesdidaktikk både teoretisk og praktisk. Studentene skal ha utviklet kompetanser for utdanning for bærekraftig utvikling

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om yrkes-/programfaget og dets rolle i eget programområde.
 • Har erfaringsbasert kunnskap om elevers læringsprosesser og vurdering som, for og av læring.
 • Har erfaringsbasert kunnskap om samspillet mellom elever og mellom elever og lærer fra 8. til 13. trinn.
 • Har erfaringsbasert kunnskap om skoleledelse, klasseledelse, teamarbeid og skole-hjem-samarbeid
 • Har erfaringsbasert kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid i skolen
 • Har erfaringsbasert kunnskap om hvordan utdanning for bærekraftig utvikling kan tilrettelegges
 • Har kunnskap om lærerens rolle, rettigheter og plikter.
 • har bred erfaringsbasert kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder relatert til yrket/fagets egenart.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser.
 • kan planlegge, gjennomføre, tilpasse og vurdere opplæring for en mangfoldig elevgruppe i henhold til lov- og planverk.
 • kan lede tverrfaglige læringsprosesser i sammensatte problemstillinger, spesielt med vekt på bærekraftig utvikling.
 • kan anvende, begrunne og variere mellom et bredt utvalg av undervisnings- og vurderingsformer inkludert bruk av digitale verktøy
 • kan justere læringsaktiviteter ved behov og legge til rette for elevmedvirkning.
 • ha kjennskap til særskilte behov hos barn og unge, inkludert tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger kunne inngå i samarbeid med kolleger og andre til barnets beste
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer, og reflektere over egen yrkesutøvelse og justere dene under veiledning.
 • kan bidra til at fagene praksis- og yrkesrettes gjennom elevenes interesser og i samarbeid med kollegaer og relevante aktører i arbeidslivet.
 • kan bruke og henvise til forskningsresultater kritisk for å treffe begrunnede valg og gjennomføre systematisk yrkesfaglig/faglige og pedagogisk utviklingsarbeid.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan reflektere over og kritisk vurdere egen og andres praksis, innholdet i opplæring og elevenes læring i lys av aktuelle læreplaner, profesjonsetiske perspektiver, teori og forskning og formidle identitet og stolthet over fag/yrke
 • kan ta ansvar for egen utvikling som lærer og delta profesjonelt i samarbeid og utviklingsarbeid
 • kan bygge gode relasjoner og kommunisere godt med elever
 • kan samarbeide og kommunisere godt med kollegaer, foreldre og andre profesjoner i skolen
 • kan kritisk reflektere over faglige, etiske og politiske spørsmål, særlig knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling.
 • kan bidra til endringsprosesser og samarbeid om faglig og pedagogisk nytenkning i skolen og involvere lokalt samfunns-, arbeids- og kulturliv i opplæringen.
Læringsaktiviteter:

Praksisopplæringen skal gi innsikt i en lærers arbeidsdag og skolens virksomhet. Den skal være veiledet og foregå i skolen. Studenten får øvelse i å jobbe selvstendig som lærer. For hver undervisningsøkt skal studenten planlegge, gjennomføre og vurdere sin undervisning i samarbeid med praksislærer.

Studenten skal utarbeide planer og rapporter for hver praksisperiode. Det anbefales å skrive logg i praksisopplæringsperioden.

Emnet er basert på følgende syv arbeidsformer: 1. Praksisbasert. 2. Erfaringsbasert. 3. Opplevelsesbasert. 4. Deltakerbasert. 5. Samarbeidsorientert. 6. Utviklingsorientert. 7. Eksemplarisk.

Læringsstøtte:
Studentenes læring støttes gjennom før-, underveis- og etterveiledning av praksislærer. Videre støttes studentenes læring gjennom veiledning av praksisplaner og veiledningsmøte (praksisbesøk) av lærerne fra NMBU.
Pensum:

All litteratur tilknyttet emnet er tilgjengelig i Canvas:

 • Forskrift om rammeplan og nasjonale retningslinjer for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Læreplaner for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring
 • NMBUs retningslinjer for praksisopplæring

Det teoretiske grunnlaget for emnet er knyttet til litteratur gitt i emnene pedagogikk og didaktikk.

Forutsatte forkunnskaper:
Emnet forutsetter undervisningskompetanse i realfag (naturfag, biologi, fysikk, kjemi, informatikk, matematikk, geofag) og/eller i programfag i studieretning for naturbruk i videregående opplæring.
Anbefalte forkunnskaper:
.
Obligatorisk aktivitet:

Praksisopplæring i skole i til sammen 60 dager.

 • Plan for praksis: Leveres i løpet av første praksisuke hvert semester.
 • Vurdering av praksis: En signert versjon leveres etter endt praksisperiode.
 • Besøksrapport: Leveres etter besøk fra NMBUs lærerutdanning.
 • Intervju med en leder om skolen som organisasjon: Gjennomføres i løpet av praksisperioden.

Lærerstudentene anbefales også å skrive logger i løpet av praksisopplæringen.

Vurderingsordning:

Langsgående vurdering. Karakteruttrykk: Bestått/ikke bestått

Praksislærerne/praksisskolen har hovedansvaret for vurdering av praksisopplæringen, mens NMBU står for den avsluttende vurderingen. Praksisperiodene må være vurdert til bestått for å få emnet vurdert til bestått. Dersom studenten ikke består en praksisperiode, kan samme periode gjennomføres bare en gang til. En praksisperiode defineres som den praksisopplæring studentene har på ett praksissted i løpet av ett semester.

Gjennom praksisopplæringen skjer også en kontinuerlig skikkethetsvurdering av studentene, jf. UH-loven og forskrift om skikkethet.

Sensor:
Eksterne sensorer er praksislærere og skolens ledelse der studentene er i praksisperiodene. Praksisskole setter karakteren bestått/ikke bestått for hver praksisperiode. Emneansvarlig fastsetter sluttkarakteren i emnet på bakgrunn av praksislærernes vurderinger.
Merknader:

Krav til praksisopplæring i PPU ved NMBU

 • I løpet av praksisopplæringen skal studentene ha opplæring i både grunnskole og videregående opplæring.
 • Én praksisperiode bør ikke være kortere enn 20 dager.
 • Minst fire uker praksisopplæring skal knyttes til en annen opplæringsinstitusjon enn den studenten selv arbeider ved.
 • Veiledet praksisopplæring kan kun skje i virksomheter/institusjoner som PPU kvalifiserer for.
 • Minst seks uker av praksisopplæringen skal foregå i skolen.
 • All praksisopplæring skal skje i autentiske situasjoner med elever. 
Normert arbeidsmengde:
60 dager. Tilsvarende en lærers arbeidsplan utgjør dette i størrelsesorden 500 arbeidstimer, som inkluderer undervisning, forberedelse, vurderingsarbeid, møte- og samarbeidstid samt tid til faglig utviklingsarbeid. Arbeidstiden tilsvarer en lærers arbeidstid i full stilling.
Opptakskrav:
Realfag og/eller naturbruk.
Overlapp:
.
Undervisningstid:
Emnet består av 60 dager med veiledet praksisopplæring.
Eksamensdetaljer: :