Course code PPRA300

PPRA300 Praksisopplæring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Hans Erik Lefdal
Medvirkende: Erik Richvoldsen, Elisabeth Iversen, Gerd Eli Johansen, Edvin Østergaard, Sigrid Marie Gjøtterud, Erling Krogh, Solveig Strangstadstuen, Bente Klevenberg, Astrid Tonette Sinnes, Birgitte Bjønness, Gudrun Jonsdottir, Margrethe Naalsund, Nina Elisabeth Arnesen, Knut Omholt, Erling Krogh
Studiepoeng: 0
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: PPU-HEL, PPU-DEL
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet er en del av studiet praktisk-pedagogisk utdanning og består av 60 dager med veiledet praksisopplæring ute i skoler eller andre utdanningsinstitusjoner. Praksisopplæringen skal fordeles i 2-3 perioder gjennom hele studiet. I løpet av en periode skal studenten planlegge, gjennomføre og vurdere sin egen praksisopplæring i samarbeid med praksislærer. Praksisopplæringen skal knyttes til fag/yrker studenten har undervisningskompetanse i. All praksisopplæring skal godkjennes av NMBU i forkant av oppstart.

I løpet av utdanningen får studentene inntil to veiledningsmøter (praksisbesøk) som gjennomføres av lærere fra NMBU. Under dette møtet skal studentens utvikling som lærer synliggjøres gjennom gjensidig informasjonsutveksling mellom skole/praksissted og utdanningsinstitusjon.

Læringsutbytte:

Studentene skal ha læringsutbytte innen områdene pedagogikk og fag-/ yrkesdidaktikk både teoretisk og praktisk. Studentene skal ha utviklet kompetanser for utdanning for bærekraftig utvikling

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om lærerens oppgaver, roller og ansvar i opplæringen rettet mot trinn 8-13 med inngående kunnskap innen fagdidaktikk i realfag  og / eller yrkesdidaktikk i naturbruk og pedagogikk.
 • har forståelse for skolens mandat og skolen som organisasjon, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet trinn 8 - 13.
 • har inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for læreryrket.
 • har grunnleggende kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale, digitale og flerkulturelle kontekster, samt kunnskap om samarbeid med foresatte og andre betydningsfulle samarbeidspartnere med skolen om hvordan opplæringen kan tilpasses til alle elevers forutsetninger og behov.
 • har bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder relatert til fagets egenart.
 • lærer seg nye digitale og teknologirike læringsarenaer.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere egen og andres undervisning basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap med utgangspunkt i fagets/yrkets egenart og nasjonale og lokale styringsdokumenter.
 • kan lede og tilpasse opplæringen til elevens og elevgruppas forutsetninger, samt til rette legge tverrfaglige læringsprosesser i sammensatte problemstillinger blant annet innen utdanning for bærekraftig utvikling.
 • kan ta ansvar og lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæringen, skape motiverende og inkluderende, kreative, trygge og helsefremmende læringsmiljø.
 • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og læringsprosess.
 • kan reflektere over skolens samfunnsmessige rolle og verdier
 • kan samhandle med elever, og forhold seg til foresatte, kolleger og andre interne og eksterne aktører kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer, og reflektere over egen yrkesutøvelse
 • kan bruke relevante forskningsresultater, treffe begrunnede valg og gjennomføre systematisk faglig og pedagogisk utviklingsarbeid

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har utviklet egen læreridentitet og rolle som lærer som bidrar til både elevers, kollegers og skolens utvikling.
 • har utviklet kommunikasjons- og refleksjonskompetanse som kritisk reflektere over faglige, digitale, etiske og politiske spørsmål, blant annet knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling
 • kan formidle pedagogiske og fag-/yrkesdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå
 • kan bygge relasjoner til elever, kollegaer og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket
 • kan bidra til endringsprosesser og samarbeid om faglig og pedagogisk nytenkning i skolen og involvere lokalt samfunns-, arbeids- og kulturliv i opplæringen.
Læringsaktiviteter:

Praksisopplæringen skal gi innsikt i en lærers arbeidsdag og skolens virksomhet. Den skal være veiledet og foregå i skolen. Studenten får øvelse i å jobbe selvstendig som lærer. For hver undervisningsøkt skal studenten planlegge, gjennomføre og vurdere sin undervisning i samarbeid med praksislærer.

Studenten skal utarbeide planer og rapporter for hver praksisperiode. Det anbefales å skrive logg i praksisopplæringsperioden.

Emnet er basert på følgende syv arbeidsformer: 1. Praksisbasert. 2. Erfaringsbasert. 3. Opplevelsesbasert. 4. Deltakerbasert. 5. Samarbeidsorientert. 6. Utviklingsorientert. 7. Eksemplarisk.

Læringsstøtte:
Studentenes læring støttes gjennom før-, underveis- og etterveiledning av praksislærer. Videre støttes studentenes læring gjennom veiledning av praksisplaner og veiledningsmøte (praksisbesøk) av lærerne fra NMBU.
Pensum:

All litteratur tilknyttet emnet er tilgjengelig i Canvas:

 • Forskrift om rammeplan og nasjonale retningslinjer for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Læreplaner for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring
 • NMBUs praksisdokumenter og informasjonsskriv tilknyttet praksisopplæring

Det teoretiske grunnlaget for emnet er knyttet til litteratur gitt i emnene pedagogikk og didaktikk.

Forutsatte forkunnskaper:
Emnet forutsetter undervisningskompetanse i realfag (naturfag, biologi, fysikk, kjemi, informatikk, matematikk, geofag) og/eller i programfag i studieretning for naturbruk i videregående opplæring.
Anbefalte forkunnskaper:
.
Obligatorisk aktivitet:

Praksisopplæring i skole i til sammen 60 dager.

 • Plan for praksis: Leveres i løpet av første praksisuke hvert semester.
 • Vurdering av praksis: En signert versjon leveres etter endt praksisperiode.
 • Besøksrapport: Leveres etter besøk fra NMBUs lærerutdanning.

Lærerstudentene anbefales også å skrive logger i løpet av praksisopplæringen.

Vurderingsordning:

Langsgående vurdering. Karakteruttrykk: Bestått/ikke bestått

Praksislærerne/praksisskolen har hovedansvaret for vurdering av praksisopplæringen, mens NMBU står for den avsluttende vurderingen. Praksisperiodene må være vurdert til bestått for å få emnet vurdert til bestått. Dersom studenten ikke består en praksisperiode, kan samme periode gjennomføres bare en gang til. En praksisperiode defineres som den praksisopplæring studentene har på ett praksissted i løpet av ett semester.

Gjennom praksisopplæringen skjer også en kontinuerlig skikkethetsvurdering av studentene, jf. U- og H-loven og forskrift gitt av departementet.

Sensor:
Eksterne sensorer er praksislærere og skolens ledelse der studentene er i praksisperiodene. Praksisskole setter karakteren bestått/ikke bestått for hver praksisperiode. Emneansvarlig fastsetter sluttkarakteren i emnet på bakgrunn av praksislærernes vurderinger.
Merknader:

Krav til praksisopplæring i PPU ved NMBU

 • I løpet av praksisopplæringen skal studentene ha opplæring i både grunnskole og videregående opplæring.
 • Én praksisperiode bør ikke være kortere enn 20 dager.
 • Minst fire uker praksisopplæring skal knyttes til en annen opplæringsinstitusjon enn den studenten selv arbeider ved.
 • Veiledet praksisopplæring kan kun skje i virksomheter/institusjoner som PPU kvalifiserer for.
 • Minst seks uker av praksisopplæringen skal foregå i skolen.
 • All praksisopplæring skal skje i autentiske situasjoner med elever. 
Normert arbeidsmengde:
60 dager. Tilsvarende en lærers arbeidsplan utgjør dette i størrelsesorden 500 arbeidstimer, som inkluderer undervisning, forberedelse, vurderingsarbeid, møte- og samarbeidstid samt tid til faglig utviklingsarbeid. Arbeidstiden tilsvarer en lærers arbeidstid i full stilling.
Opptakskrav:
Realfag og/eller naturbruk.
Overlapp:
.
Undervisningstid:
Emnet består av 60 dager med veiledet praksisopplæring.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått