Course code PPRA300

PPRA300 Praksisopplæring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Hans Erik Lefdal
Medvirkende: Gerd Eli Johansen, Edvin Østergaard, Sigrid Marie Gjøtterud, Erling Krogh, Solveig Strangstadstuen, Bente Klevenberg, Astrid Tonette Sinnes, Birgitte Bjønness, Gudrun Jonsdottir, Margrethe Naalsund, Nina Elisabeth Arnesen, Kirsti Inderhaug, Knut Omholt, Erling Krogh
Studiepoeng: 0
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Emnet er obligatorisk for alle PPU-studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Kun for PPU-studenter
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet er tilpasset studenter som bor i alle deler av landet, men primært i Østlandsregionen. Emnet består av 60 dager med veiledet praksisopplæring i undervisning og skole. I disse ukene planlegger, gjennomfører og vurderer studenten sin praksisopplæring i samarbeid med praksislærere. Praksisopplæringen skal fordeles i perioder gjennom hele studiet, og det er ønskelig at praksisopplæringen skjer i samme klasse over lengre tid (minimum 20 dager). For studenter som har hoveddelen av sin praksisopplæring ved egen arbeidsplass, er kravet at minst fire uker relevant praksisopplæring skal knyttes til en annen opplæringsinstitusjon enn den studenten selv arbeider ved. Veiledet praksisopplæring kan kun skje i virksomheter/institusjoner som PPU kvalifiserer for. Minst seks uker av praksisopplæringen skal foregå i skolen. All praksisopplæring skal skje i autentiske yrkessituasjoner med elever. Praksisopplæringen skal knyttes til fag/yrker studenten har undervisningskompetanse i. All praksisopplæring skal planlegges og godkjennes. I løpet av utdanningen får studentene veiledningsmøte i praksisopprlæringen av lærere fra NMBU inntil to ganger. Under veiledningsmøtet skal studentens utvikling som lærer synliggjøres, i tillegg til gjensidig informasjon mellom skole/praksissted og utdanningsinstitusjon.
Læringsutbytte:

Studentene skal ha læringsutbytte innen områdene pedagogikk og fag-/ yrkesdidaktikk både teoretisk og praktisk. Studentene skal ha utviklet kompetanser for utdanning for bærekraftig utvikling

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om lærerens oppgaver, roller og ansvar i opplæringen rettet mot trinn 8-13 med inngående kunnskap innen fagdidaktikk i realfag  og / eller yrkesdidaktikk i naturbruk og pedagogikk.
 • har forståelse for skolens mandat og skolen som organisasjon, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet trinn 8 - 13.
 • har inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for læreryrket.
 • har grunnleggende kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale, digitale og flerkulturelle kontekster, samt kunnskap om samarbeid med foresatte og andre betydningsfulle samarbeidspartnere med skolen om hvordan opplæringen kan tilpasses til alle elevers forutsetninger og behov.
 • har bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder relatert til fagets egenart.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere egen og andres undervisning basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap med utgangspunkt i fagets/yrkets egenart og nasjonale og lokale styringsdokumenter.
 • kan lede og tilpasse opplæringen til elevens og elevgruppas forutsetninger, samt til rette legge tverrfaglige læringsprosesser i sammensatte problemstillinger blant annet innen utdanning for bærekraftig utvikling.
 • kan ta ansvar og lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæringen, skape motiverende og inkluderende, kreative, trygge og helsefremmende læringsmiljø.
 • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og læringsprosess.
 • kan reflektere over skolens samfunnsmessige rolle og verdier
 • kan samhandle med elever, og forhold seg til foresatte, kolleger og andre interne og eksterne aktører kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer, og reflektere over egen yrkesutøvelse
 • kan bruke relevante forskningsresultater, treffe begrunnede valg og gjennomføre systematisk faglig og pedagogisk utviklingsarbeid

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har utviklet egen læreridentitet og rolle som lærer som bidrar til både elevers, kollegers og skolens utvikling.
 • har utviklet kommunikasjons- og refleksjonskompetanse som kritisk reflektere over faglige, digitale, etiske og politiske spørsmål, blant annet knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling
 • kan formidle pedagogiske og fag-/yrkesdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå
 • kan bygge relasjoner til elever, kollegaer og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket
 • kan bidra til endringsprosesser og samarbeid om faglig og pedagogisk nytenkning i skolen og involvere lokalt samfunns-, arbeids- og kulturliv i opplæringen.
Læringsaktiviteter:

Emnet er basert på følgende sju arbeidsformer: 1. Praksisbasert. 2. Erfaringsbasert. 3. Opplevelsesbasert. 4. Deltakerbasert. 5. Samarbeidsorientert. 6. Utviklingsorientert. 7. Eksemplarisk.

Studenten skal utarbeide planer og rapporter for hver praksisperiode. Studenten skriver planer for hver undervisningsøkt, disse brukes som grunnlag for veiledning. Studenten skriver også logger fra praksisopplæringen.

Læringsstøtte:
Studentenes læring støttes gjennom før-, underveis- og etterveiledning av praksislærer. Videre støttes studentenes læring gjennom veiledning av praksisplaner og veiledningsmøte av lærerne fra NMBU.
Pensum:
Oversikt deles ut.  - Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning. -  Programplan for PPU. - Emneplan for praksisopplæring. - Læreplaner for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring. - Opplæringslova med forskrift. - Informasjon til praksislærer
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet forutsetter undervisningskompetanse i realfag (naturfag, biologi, fysikk, kjemi, informatikk, matematikk, geofag) og/eller i programfag i studieretning for naturbruk i videregående opplæring.
Obligatorisk aktivitet:
Innlevering av plan for praksisopplæringsperioden innen fredag i første praksisopplæringsuke i hvert semester. Signering av av vurderingsrapport ved avsluttet praksisopplæringsperiode i hvert semester. Studenten anbefales å skriver logger fra praksisopplæringen i løpet av hele studiet.
Vurderingsordning:

Praksisopplæringen er på til sammen 60 dager som en integrert del av studiet. Praksislærere/praksisskole har hovedansvaret for vurderingene av praksisopplæringen, mens Seksjon for læring og lærerutdanning - REALTEK står for den avsluttende vurderingen. Alle praksisperiodene må være vurdert til bestått for å få avsluttende praksisopplæring vurdert til bestått. En praksisperiode defineres som den praksisopplæring studentene har på ett praksissted i løpet av ett semester, minimum 20 dager på ett praksissted. Dersom studenten ikke består en praksisperiode, kan samme periode bare gjennomføres en gang til.

Langsgående eksamen.

Karakterregel: Bestått/Ikke bestått

Sensor:

Eksterne sensorer er praksislærere og skolens ledelse der studentene er i praksisperiodene. Praksisskole setter karakteren bestått/ikke bestått for hver praksisperiode. Emneansvarlig fastsetter sluttkarakteren i emnet på bakgrunn av praksislærernes vurderinger.

Gjennom praksisopplæringen skjer også en kontinuerlig skikkethetsvurdering av studentene, jf. U- og H-loven og forskrift gitt av departementet.

Normert arbeidsmengde:

60 dager.

Tilsvarende en lærers arbeidsplan utgjør dette i størrelsesorden 500 arbeidstimer, som inkluderer undervisning, forberedelse, vurderingsarbeid, møte- og samarbeidstid samt tid til faglig utviklingsarbeid.

Studenter som allerede er tilsatt i skolen, bør ha minimum 50 % av praksis på annen skole enn egen arbeidsplass. I løpet av praksisopplæringen skal studentene ha opplæring i både grunnskole og videregående opplæring.

Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Emnet består av 60 dager med veiledet praksisopplæring. Studenten har i snitt 10 veiledede undervisningstimer pr. uke.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått