Course code PPRA300

PPRA300 Praksisopplæring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Hans Erik Lefdal
Medvirkende: Bente Klevenberg, Margrete Finstad, Sigrid Marie Gjøtterud, Gudrun Jonsdottir, Edvin Østergaard, Erling Krogh, Erik Knain, Astrid Tonette Sinnes, Birgitte Bjønness, Margrethe Naalsund, Nina Elisabeth Arnesen, Aksel Hugo, Solveig Strangstadstuen
Studiepoeng: 0
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Emnet er obligatorisk for alle PPU-studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: PPU-HEL, PPU-DEL, M-LUN
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet er tilpasset studenter som bor i alle deler av landet og forutsetter tilgang til datamaskin med internett-tilkobling. Emnet består av 60 dager med veiledet praksisopplæring i undervisning og skole. I disse ukene planlegger, gjennomfører og vurderer studenten sin praksisopplæring i samarbeid med praksislærere. Praksisopplæringen skal fordeles i perioder gjennom hele studiet, og det er ønskelig at praksisopplæringen skjer i samme klasse over lengre tid (minimum 20 dager). For studenter som har hoveddelen av sin praksisopplæring ved egen arbeidsplass, er kravet at minst fire uker relevant praksisopplæring skal knyttes til en annen opplæringsinstitusjon enn den studenten selv arbeider ved. Veiledet praksisopplæring kan kun skje i virksomheter/institusjoner som PPU kvalifiserer for. Minst seks uker av praksisopplæringen skal foregå i skolen. All praksisopplæring skal skje i autentiske yrkessituasjoner med elever. Praksisopplæringen skal knyttes til fag/yrker studenten har undervisningskompetanse i. All praksisopplæring skal planlegges og godkjennes. I løpet av utdanningen får studentene besøk av lærere fra NMBU inntil to ganger. Under besøket skal studentens utvikling som lærer synliggjøres, i tillegg til gjensidig informasjon mellom skole/praksissted og utdanningsinstitusjon.
Læringsutbytte:

Studentene skal ha læringsutbytte innen områdene pedagogikk og fag-/ yrkesdidaktikk både teoretisk og praktisk. Studentene skal ha utviklet kompetanser for utdanning for bærekraftig utvikling

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående fag-/yrkesdidaktisk og pedagogisk kunnskap rettet mot trinn 8-13
 • har solid forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet
 • har inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for læreryrket
 • har solid kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster
 • har bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder relatert til fagets egenart

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
 • kan lede tverrfaglige læringsprosesser i sammensatte problemstillinger
 • kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring
 • kan kritisk vurdere skolens samfunnsmessige rolle og verdier og omsette dette i egen undervisning

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling
 • kan kritisk reflektere over faglige, etiske og politiske spørsmål, særlig knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling
 • kan formidle pedagogiske og fag-/yrkesdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå
 • kan bygge relasjoner til elever, kollegaer og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket
 • kan stimulere til refleksjon og samarbeid om og utvikling av læring og undervisning i reelle yrkessituasjoner.
Læringsaktiviteter:

Emnet er basert på følgende sju arbeidsformer: 1. Praksisbasert. 2. Erfaringsbasert. 3. Opplevelsesbasert. 4. Deltakerbasert. 5. Samarbeidsorientert. 6. Utviklingsorientert. 7. Eksemplarisk.

Studenten skal utarbeide planer og rapporter for hver praksisperiode. Studenten skriver praksisplaner for hver undervisningsøkt, disse brukes som grunnlag for veiledning. Studenten skriver også logger fra praksisopplæringen.

Læringsstøtte:
Studentenes læring støttes gjennom før-, underveis- og etterveiledning av praksislærer. Videre støttes studentenes læring gjennom veiledning av praksisplaner og praksisbesøk av lærerne i PPU.
Pensum:
Oversikt deles ut. Av litteratur kan nevnes: - Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning. - Rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning - Programplan for PPU - Læreplaner for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring. - Opplæringslova med forskrift. - Informasjon til praksislærer
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet forutsetter undervisningskompetanse i realfag (naturfag, biologi, fysikk, kjemi, matematikk, geofag) og/eller i programfag i studieretning for naturbruk videregående opplæring.
Obligatorisk aktivitet:
Innlevering av plan for praksisopplæringsperioden innen fredag i første praksisopplæringsuke. Innlevering av praksisrapport ved avsluttet praksisopplæringsperiode. Studenten anbefales å skriver logger fra praksisopplæringen i løpet av hele studiet.
Vurderingsordning:
Praksisopplæringen er på til sammen 60 dager som en integrert del av studiet. Praksislærere/praksisskole har hovedansvaret for vurderingene av praksisopplæringen, mens Seksjon for læring og lærerutdanning - IMT står for den avsluttende vurderingen. Alle praksisperiodene må være vurdert til bestått for å få avsluttende praksisopplæring vurdert til bestått. En praksisperiode defineres som den praksisopplæring studentene har på ett praksissted i løpet av ett semester, minimum 20 dager på ett praksissted. Dersom studenten ikke består en praksisperiode, kan samme periode bare gjennomføres en gang til.
Sensor:
Eksterne sensorer er praksislærere og skolens ledelse der studentene er i praksisperiodene. Praksislærer setter karakteren bestått/ikke bestått for hver praksisperiode. Emneansvarlig fastsetter sluttkarakteren i emnet på bakgrunn av praksislærernes vurderinger. Gjennom praksisopplæringen skjer også en kontinuerlig skikkethetsvurdering av studentene, jf. U- og H-loven og forskrift gitt av departementet.
Merknader:
Oslofjordalliansen
Normert arbeidsmengde:
60 dager
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Emnet består av 60 dager med veiledet praksisopplæring. Tid til individuell veiledning skal omfatte ca 10 undervisningstimer pr. uke.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått