Course code PPPE302

PPPE302 Pedagogikk for naturbruk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Sigrid Marie Gjøtterud, Anders Grydeland
Medvirkende: Gudrun Jonsdottir, Knut Omholt, Erling Krogh, Solveig Strangstadstuen, Hans Erik Lefdal
Studiepoeng: 30
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, og juniblokka.
Første gang: Studieår 2021-2022
Fortrinnsrett: <p>PPU-Y, heltid og deltid</p><p>PPU-kominasjon natubruk/realfag, heltid og deltid</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Pedagogikkfaget er et kultur- og vitenskapsfag som knytter historie, kultur, livssyn og politikk sammen. Fagets kjerne omfatter perspektiver på hvordan oppdragelse og undervisning kan bidra til elevenes faglige, sosiale og personlige læring, i et stadig mer kunnskapsintensivt samfunn. Ved NMBU er pedagogikkfaget forankret i knyttet til lærerutdanningens visjon om Utdanning for Bærekraftig Utvikling. Faget legger vekt at undervisning skal fremme elevenes danning og utvikling både som individ, medmenneske og aktiv deltaker i demokrati og samfunnsutvikling. Faget skal også bidra til studentens læreridentitet, med undervisning som er basert i profesjonsetiske prinsipper. Studenten skal vise evne til kritisk å analysere lærerrollen og skolens virksomhet i naturbruksfeltet. Pedagogikkfaget er forankret i opplæringsloven og skolens forskrifter og læreplanverk. I studiet skal studenten forberede seg til å håndtere utfordringer og muligheter som ligger i bruk av flerkulturelle opplæringsarenaer/naturbaserte opplæringsarenaer for å fremme samarbeid, mangfold, medborgerskap og livsmestring. Sentralt i faget er også å utvikle studentenes relasjonelle ferdigheter på en slik måte at de er i stand til å bygge et konstruktivt og inkluderende læringsmiljø og møte elever, foresatte og kolleger med faglig og mellommenneskelig kompetanse. Emnet pedagogikk skal bidra til at studenten erfarer progresjon, helhet og sammenheng i studiet.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • kan diskutere tilpasset og differensiert opplæring i skole og naturbaserte læringarenaer
 • kan reflektere over barn og unges utvikling, motivasjon, læring og sosialisering med støtte i faglitteraturen
 • kan drøfte sammenhengen mellom individuelle, sosiale og kulturelle faktorer i et mangfoldig og flerkulturelt læringsfellesskap, herunder oppvekstkulturer, naturbrukets yrkeskulturer og livsformer
 • kan forklare strategier for relasjonsbygging med og mellom elever, kolleger og foresatte
 • kan gjøre rede for sammenhenger mellom utdanningshistorie, inkludert samisk utdanningshistorie, skolens mandat, det yrkesfaglige opplæringsløpet i naturbruk samt lærerens rolle i skolen og samfunnet
 • kan beskrive skolen som organisasjon, samt relevante lover, konvensjoner og planverk som er sentrale for det yrkesfaglige opplæringsløpet i naturbruk
 • kan drøfte naturbruksutdanningens rolle i det norske samfunnet
 • har kjennskap til hvordan samfunnsmessige trender påvirker naturbruk i næring og fritid og kompetansebehov i skole, arbeids- og samfunnsliv
 • har kunnskap om vanskelige livssituasjoner og problemstillinger som barn og unge kan komme i og hvilke rettigheter og hjelpeinstanser det kan være aktuelt å samarbeide med
 • kjenner til forskningsbasert kunnskap om danning og utdanning i et samfunn basert på visjoner om demokrati, mangfold, likestilling og likeverd.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan lede og motivere elever og skape konstruktive, inkluderende og demokratiske læringsmiljø i tråd med formålet med opplæringen
 • kan analysere og diskutere innhold og utfordringer i lovverk og læreplaner som utgangspunkt for sin profesjonelle praksis
 • kan veilede og gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling
 • kan veilede elevene i å ta videre utdanningsvalg fra ungdomstrinnet til fag- og yrkesopplæring
 • kan bygge relasjoner med, kommunisere og samarbeide med elever, kolleger, foresatte og andre aktører knyttet til opplæringen
 • kan delta i planlegge forsningsbasert utviklingsarbeid i skolen, og kritisk vurdere arbeidet
 • kan kritisk vurdere tilpasset yrkesopplæring for å sikre elevers livsmestring, medbestemmelse og medvirkning for bærekraftig forvaltning av naturressursene

Generell kompetanse

Kandidaten

 • viser yrkesetisk holdning i møte med alle elever, foresatte og kolleger, og fremme dialog, toleranse og respekt, samt reflektere kritisk over utdanningspolitiske spørsmål
 • kan videreutvikle egen kompetanse som yrkesfaglærer bidra til både kollegers og skolens profesjonelle utvikling
 • kan orientere seg i litteraturen, reise relevante spørsmål, utforske og drøfte disse kritisk og utvikle sin egen profesjonelle praksis
 • kan reflektere over hvordan følelses- og viljemessige aspekter hos elevene kan påvirke deres læring og samarbeid med andre
 • kan bidra til gode psykososiale læringsmiljø samt forebygge uønsket atferd og utføre aktivitetsplikten
Læringsaktiviteter:
Introduksjoner til faglige analyser, diskusjoner og refleksjon over praksis og teori knyttet til opplæring i naturbruk. Arbeid i ulike grupper der studentene lærer av og veileder hverandre. Litteraturstudier og oppgaveskriving er sentrale arbeidsmåter. Forelesninger. Studentmedvirkning er viktig. 
Læringsstøtte:
Studenten veiledes i de obligatoriske aktivitetene både av lærere og medstudenter. 
Pensum:
Oversikt er tilgjengelig i Canvas ved emnets start.
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet er for alle som har undervisningskompetanse i programfag i naturbruk, og de som har en kombinasjon av foregående og realfag (naturfag, biologi, fysikk, geologi, kjemi, informatikk og/eller matematikk). Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, er påkrevd.
Obligatorisk aktivitet:

I. Et yrkespedagogisk utviklingsprosjekt som er gruppebasert.

Vurdering: Godkjent /Ikke godkjent. Utfyllende informasjon gis i Canvas.

II. Deltakelse i minimum 80% av undervisningen. 

Forutsetning for å gå opp til eksamen er at alle obligatoriske aktiviteter er godkjent.

Vurderingsordning:

Samlet vurdering. Vurderingen består av en semesteroppgave som er et pedagogisk refleksjonsnotat som teller 40% og en muntlig eksamen som teller 60% av den samlede karakteren.

Vurderingsuttrykk: A-F.

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner vurderingsordningen knyttet til de obligatoriske aktivitetene, selve eksamensoppgaven og sensurerer begge eksamensdelene.
Normert arbeidsmengde:
Normert arbeidsmengde er 25 timer per studiepoeng. Arbeidet består av samlinger og arbeid med obligatoriske aktiviteter utenom samlinger.
Opptakskrav:
Tatt opp i PPU, med undervisningskompetanse i Programfag for naturbruk eller kombinasjon naturbruk og realfag.
Undervisningstid:
Emnet består av seks samlinger over ett studieår, hver samling på 4 - 5 dager
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer