PPPE301 Pedagogikk - LUR

Studiepoeng:25

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Normert arbeidsmengde er 25 timer per studiepoeng. Arbeidet består av samlinger og arbeid med obligatoriske aktiviteter utenom samlinger.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.

Om dette emnet

Pedagogikkfaget gir et kunnskapsgrunnlag som skal bidra til at studentene utvikler en profesjonsidentitet som hviler på profesjonsetiske prinsipper slik at de kan bidra til utvikling av en mangfoldig og inkluderende opplæring.

Faget omfatter forskningsbaserte perspektiver på hvordan bidra til elevers identitetsutvikling, danning og læring. Det skal bidra til at de fremtidige lærerne kan vurdere utdanningsspørsmål både profesjonelt og etisk. Med dette legges vekt på lærerens bidrag til elevers utvikling som individer, medmennesker og aktive deltakere i demokrati og samfunnsutvikling. Pedagogikkfaget forholder seg til opplæringsloven, gjeldende læreplanverk for grunnopplæringen og samfunnets behov. Faget skal inspirere til utvikling og fornyelse av pedagogisk arbeid

Ved NMBU er pedagogikkfaget knyttet til lærerutdanningens visjon om utdanning for bærekraftig utvikling, med vekt på et flerstemmig læringsfellesskap.

Dette lærer du

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og utdanningshistorie
 • har kunnskap om vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og metoder i faglige pedagogiske spørsmål
 • kan gjøre rede for skolen som organisasjon, samt gjeldende lover og læreplanverk for profesjonsutøvelsen
 • har kunnskap om sammenhengen mellom klasseledelse, undervisning og et inkluderende læringsfellesskap
 • har forskningsbasert kunnskap om sentrale dannings-,lærings-, utviklings- og motivasjonsteoretiske perspektiver
 • har kunnskap om sammenhenger mellom individuelle, sosiale og kulturelle faktorer i et mangfoldig læringsfellesskap
 • har kjennskap til samiske utdanningshistorie, samiske barns og unges rett til opplæring i og på samisk, samt forhold og statusen urfolk har nasjonalt og internasjonalt,
 • har kunnskap om vanskelige livssituasjoner og problemstillinger som barn og unge kan komme i, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv og om hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og drøfte innhold og utfordringer i lovverk, læreplaner og styringsdokumenter som utgangspunkt for egen profesjonsutøvelse
 • kan analysere og drøfte forskningsbaserte arbeidsmetoder i differensiert og tilpasset opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk
 • kan analysere og drøfte egen evne til å skape motiverende, konstruktive og inkluderende læringsmiljø som tar høyde for elevmangfoldet
 • kan analysere og drøfte egen evne til å veilede og gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling
 • kan analysere og drøfte egen evne til å bygge relasjoner med, kommunisere og samarbeide med elever, kolleger, foresatte og instanser som støtter skolen
 • kan identifisere og analysere problemstillinger som gjelder utdanning for bærekraftig fremtid i et flerstemmig læringsfellesskap

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan orientere seg i faglitteratur, reise relevante spørsmål, utforske disse kritisk og utvikle sin egen profesjonelle praksis
 • kan videreutvikle egen kompetanse og bidra til et lærende profesjonsfellesskap
 • kan reise relevante kritiske spørsmål til informasjonskilder og eksisterende teorier
 • kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglige, profesjonsetiske, forskningsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillinger
 • kan bidra til gode psykososiale læringsmiljø samt forebygge mobbing og utføre aktivitetsplikten.
 1. Deltakelse i minimum av 80% av undervisningen.
 2. Eksamen

  Samlet vurdering: Vurderingen består av en individuell semesteroppgave (et pedagogisk refleksjonsnotat) som teller 40% og en muntlig prøve som teller 60%.

  Vurderingsuttrykk: A-F.

 • Læringsaktiviteter:

  • Litteraturstudier og oppgaveskriving er sentrale arbeidsmåter.
  • Introduksjoner til faglige analyser, diskusjoner og refleksjon over praksis og teori.
  • Arbeid i ulike grupper der studentene lærer av og veileder hverandre. Studentmedvirkning er viktig.
 • Læringsstøtte:

  • Studenten veiledes i de obligatoriske aktivitetene både av lærere og medstudenter.

  Forutsatte forkunnskaper

  Emnet er obligatorisk for studenter tatt opp til studieprogrammet LUR. Dette emnet forutsetter at studenten har bestått emnene PPXP100, PPRA200, PPRA201 og emnegrupper i realfag.

  Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, er påkrevet.

  Obligatoriske aktiviteter

  1. Et pedagogisk utviklingsprosjekt som er gruppebasert.
  2. Vurdering: Godkjent/Ikke godkjent.

   Utfyllende informasjon finnes i Canvas.

 • Oversikt er tilgjengelig i Canvas ved emnets start.
 • Emnet er obligatorisk for studenter tatt opp til studieprogrammet LUR. Dette emnet forutsetter at studenten har bestått emnene PPXP100, PPRA200, PPRA201 og emnegrupper i realfag.

  Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, er påkrevet.

 • Samlet vurdering: Vurderingen består av en individuell semesteroppgave (et pedagogisk refleksjonsnotat) som teller 40% og en muntlig prøve som teller 60%.

  Vurderingsuttrykk: A-F.

 • Ekstern sensor godkjenner vurderingsordningen knyttet til de obligatoriske aktivitetene, selve eksamensoppgaven og sensurerer begge eksamensdelene.
 • 1. Et pedagogisk utviklingsprosjekt som er gruppebasert. Vurdering: Godkjent/Ikke godkjent. Utfyllende informasjon finnes i Canvas.

  2. Deltakelse i minimum av 80% av undervisningen.

 • Emnet er samlingsbasert.
 • M-LUN
 • Studiepoengsreduksjon av PPPE300 med 5 sp dersom emnet går inn i LUR og studenten har emnet PPXP100.
 • Bokstavkarakterer
 • Realfag