Course code PPPE301

PPPE301 Pedagogikk - LUR

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Solveig Strangstadstuen
Medvirkende: Sigrid Marie Gjøtterud, Hans Erik Lefdal, Knut Omholt, Gudrun Jonsdottir
Studiepoeng: 25
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Kun for studenter tatt opp til LUR.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: Kun studenter ved LUR.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Hovedemnene er inndelt i tre hovedområder: profesjonskunnskap, profesjonsutøvelse og profesjonsutvikling. Innholdet i emnet befinner seg på tre hovednivåer, individ, gruppe, organisasjon og samfunnsnivå med temaene læring, sosialisering, danning, kommunikasjon, yrkesetikk, veiledning, gruppepsykologi, samarbeid, klasseledelse, konflikthåndtering, utdanningens formål, den flerkulturelle skolen, likeverd, tilpasset opplæring, og utvikling. Dette diskuteres og belyses med relevant teori og empiri.
Læringsutbytte:

Profesjonskunnskap

Kandidaten:

 • har solide perspektiver på danning, utdanning, utvikling og læring, demokrati og likeverd.
 • har inngående kunnskap om sosialisering og kulturelt mangfold.
 • har kunnskap om sammenhenger mellom individuelle, sosiale og kulturelle faktorer i arbeidet med tilpasset opplæring, likeverd og frafallsproblematikk.
 • har solide kunnskaper om ulike former for vurdering.
 • har perspektiver på sammenhenger mellom utdanningshistorie.
 • politikk og skolens og læreren rolle i samfunnet.
 • har bred kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling i ulike sosiale og flerkulturelle sammenhenger.
 • har kunnskap om ungdom i vanskelige situasjoner og om deres rettigheter.

Profesjonsutøvelse

Kandidaten:

 • kan analysere læreplaner og delta i lokalt læreplanarbeid og utvikle egne undervisningsplaner basert på generelle mål for opplæringen, lokale og individuelle behov.
 • kan lede, motivere og veilede enkeltelever, og skape konstruktive, meningsfylte og inkluderende læringsmiljø.
 • kan bygge relasjoner, kommunisere og samarbeide med elever, kolleger, foresatte, øvrige samarbeidsinstanser for skoleverket.
 • kan reflektere over og utvikle egen praksis i møte med elevens forutsetninger, interesser og behov med bakgrunn i ulike teoretiske perspektiver.

Profesjonsutvikling

Kandidaten:

 • har solid kunnskap om lov- og planverk, skolen som organisasjon og rammebetingelser og styringsstruktur.
 • viser yrkesetisk holdning i møte med alle elever, foresatte og kolleger, og kan fremme dialog, toleranse og respekt.
 • kan reise problemstillinger, undersøke og drøfte disse kritisk i faglig fellesskap.
 • kan bidra til analyse og diskusjon av utdanningspolitiske spørsmål og formål, i utvikling av demokratiske samfunn med vekt på bærekraftig utvikling.
   
Læringsaktiviteter:
Introduksjoner til faglige analyser, diskusjoner og refleksjon over praksis og teori, arbeid i logg-, skrivegrupper, utviklingsprosjekter i grupper og litteraturstudier med skriving. Studentmedvirkning står sentralt.
Læringsstøtte:
Studentene veiledes i de obligatoriske aktivitetene både av lærere og medstudenter
Pensum:
Oversikt gis i Fronter og deles ut ved emnets start.
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet er obligatorisk for studenter tatt opp til studieprogrammet LUR . Dette emnet forutsetter at studenten har tatt PPXP100 og tar  PPRA 200, PPRA201, PPRA301 og PPFD301 i tillegg til emnegrupper i realfag.
Obligatorisk aktivitet:

Tverrfaglig utviklingsprosjekt, gruppebasert. Utfyllende informasjon gis i Fronter

Forutsetningen for å gå opp til eksamen er at alle obligatoriske aktiviteter er godkjent.

Vurderingsordning:
Langsgående. Et individuelt pedagogisk refleksjonsnotat (40%) og muntlig prøve (60%). Karakterregel for begge: A-F.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner vurderingsordningen knyttet til de obligatoriske aktivitetene og selve eksamensoppgaven og sensurerer muntlig prøve.
Normert arbeidsmengde:
Normert arbeidsmengde er 30 timer per studiepoeng. Arbeidet består av samlinger, praksisopplæring og arbeid med obligatoriske aktiviteter utenom samlinger.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Studiepoengsreduksjon av PPPE300 med 5 sp dersom emnet går inn i LUR og studenten har emnet PPXP 100.
Undervisningstid:
Emnet består av seks samlinger over et år.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått