Course code PLV321

PLV321 Plantepatologi og resistensforedling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: May Bente Brurberg
Medvirkende: Ingerd Skow Hofgaard, Dag Ragnar Blystad, Arne Stensvand, Morten Lillemo
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Oddetallsår
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Høstparallellen.
Første gang: Studieår 2012-2013
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Biologien og levemåter til plantepatogene organismer, samt isolering og dyrking av disse. Klassiske og moderne metoder for diagnostisering. Sykdomssyklus, inkludert overlevelse, spredning og infeksjon, i sammenheng med miljøfaktorer. Utvikling av sykdomsepidemier og populasjonsgenetikk. Patogenenes angrepsvåpen og plantenes forsvarsmekanismer. Prinsipper bak sentrale tiltak mot plantesykdommer, med spesielt fokus på resistens og resistensforedling. Nasjonal og internasjonal plantehelseforvaltning.
Læringsutbytte:

Kunnskap: tilstrekkelig innsikt om plantepatologi og resistensforedling til å kunne jobbe videre med dette på master- og doktorgradsnivå, både teoretisk og eksperimentelt.

Ferdigheter: Skal kunne 1) vurdere økologiske, miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser av sykdomsangrep og ulike tiltak mot sykdommer; 2) Holde seg oppdatert på de sykdomsmessige trusler som våre kulturplanter til enhver tid er utsatt for; 3) Kritisk vurdere publisert litteratur innen fagområdet.

Generell kompetanse: Et teoretisk fundament for å kunne tilegne seg kunnskaper om fagfeltet og ferdigheter som kan benyttes til å løse plantehelseproblemer og bidra til en bærekraftig utvikling. 

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, laboratorieøvelser, litteraturseminar, selvstudium.
Læringsstøtte:
Lærebøker, vitenskapelig litteratur, spørretime før eksamen, Canvas.
Pensum:
Informasjon vil komme i Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
Forkunnskaper i plantefysiologi, mikrobiologi, genetikk og kjemi er helt nødvendig (BOT130, BIO130, BIO120 og KJM100), inkludert erfaring fra laboratoriearbeid i disse fagene. Grunnleggende plantepatologi (tilsvarende det som undervises i PLV200) er en fordel.
Anbefalte forkunnskaper:
Innføringsemne i plantepatologi, cellebiologi, biokjemi, økologi, organisk kjemi, molekylærbiologi
Obligatorisk aktivitet:
Laboratorieøvinger, innlevering av laboratorierapport, litteraturseminar med innlevering av rapport.
Vurderingsordning:

Samlet vurdering

Muntlig slutteksamen - 50 %

Mappe (laboratorierapporter, litteraturseminar og litteraturrapport) - 50 %

Sensor:
Ekstern sensor er tilstede på avsluttende muntlig prøve og deltar i den endelige karaktersettingen.
Merknader:
Samarbeide mellom andre nordiske universiteter kan være aktuelt: SLU, KU-LIFE og Hu-AF. 
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
8 timer per uke i 11 uker
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer