Course code PLV321

PLV321 Plantepatologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Anne-Marte Tronsmo
Medvirkende: Arne Stensvand
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig, men ikke i 2016
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
På grunn av laboratoriefasilitetene er antallet begrenset til 24. Emnet vil ikke bli gitt hvis færre enn 5 studenter møter til forelesning.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: M-PV, M-BIOL
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Innhold: Biologien og levemåter til plantepatogene organismer. Hvordan de kan isoleres og dyrkes. Klassiske og moderne metoder for diagnostisering. Sjukdomssyklus: Overlevelse, spredning, infeksjon, angrepsvåpen og sjukdomsfysiologi. Hvordan plantene forsvarer seg mot patogener. Gen for gen teorien. Utvikling av sjukdomsepidemier. Prinsipper bak sentrale tiltak mot plantesjukdommer. Økologiske aspekt av plantesjukdommer og tiltak mot dem. Nasjonal og internasjonal plantehelseforvaltning. Oppbygning: Forelesninger vil bli brukt for å gi en teoretisk oversikt over ulike tema. Øvinger og oppgaver for selvstudium har som mål å gi en fordypning og forståelse av de ulike tema. Det vil bli valgt ut enkelte sjukdommer til "Case studier", der flere tema og aspekter kan belyses i ett enkelt vert-patogen system. I tillegg vil det være ukentlige litteraturseminarer, der studentene kan trene sin evne til kritisk lesning I gjennom en semesteroppgave vil studenten har mulighet til å fordype seg i ett bestemt område/tema (molekylær plantepatologi eller epidemiologi).
Læringsutbytte:
Kunnskaper: Skal forstå: Biologien til viktige virus, viroider, bakterier, fytoplasma, oomyceter og sopper som er årsak til plantesjukdommer. Metoder for identifisering og diagnostisering (både klassiske og molekylære) Samsill vert-parasitt på både celle nivå og populasjonsnivå Epidemiologi Ferdigheter: Skal kunne: Anvende sin kunnskap til å utarbeide strategier for tiltak mot ulike sjukdommer. Vurdere hvordan epidemier utvikler seg og gi begrunnede råd om hvordan epidemier kan begrenses. Generell kompetanse: Skal kunne: Vurdere økologiske, miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser av sjukdomsangrep og ulike tiltak mot sjukdommer. Holde seg oppdatert på de sjukdomsmessige trusler som våre kulturplanter til enhver tid er utsatt for. Kritisk vurdere publisert litteratur innen fagområdet
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger, litteraturstudier, rapporter/ innleveringsoppgaver, semesteroppgave og studentseminarer.
Læringsstøtte:
Fronter. Individuelle samtale med lærere og veiledning på semesteroppgave og annet avtales helst på forhånd via e-post
Pensum:

Informasjon vil komme på fronter

Anbefalt lærebok: Agrios: PLANT PATHOLOGY, 5th ed. 2005 ISBN 0-12-044565-4

Forutsatte forkunnskaper:
Forkunnskaper i plantefysiologi, mikrobiologi, genetikk og kjemi er helt nødvendig (BOT130, BIO130, BIO120 og KJM100), inkludert erfaring fra laboratoriearbeid i disse fagene. Grunnleggende plantepatologi (tilsvarende det som undervises i PLV200) er en fordel.
Anbefalte forkunnskaper:
Innføringsemne i plantepatologi. Cellebiologi, biokjemi, økologi, organisk kjemi, molekylærbiologi
Obligatorisk aktivitet:
Øvinger, journal, rapporter / innleveringsoppgaver, litteratur rapport, semesteroppgave
Vurderingsordning:
Muntlig sluttprøve (teller50%) Semesteroppgave (teller 20%) Rapporter og journal (teller 30%)
Sensor:
Ekstern sensor er tilstede på avsluttende muntlig prøve og deltar i den endelige karaktersettingen.
Merknader:
Samarbeide mellom andre nordiske universiteter kan være aktuelt: SLU, KU-LIFE and Hu-AF. 
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 2-4 timer pr uke Litteraturseminar 1 time pr uke Øvinger: 2-4 timer pr uke Totalt 6 timer pr uke
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått