PLV321 Plantepatologi og resistensforedling

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:May Bente Brurberg

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:20

Frekvens:Oddetallsår.

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Høstparallellen.

Om dette emnet

Biologien og levemåter til plantepatogene organismer, samt isolering og dyrking av disse. Klassiske og moderne metoder for diagnostisering. Sykdomssyklus, inkludert overlevelse, spredning og infeksjon, i sammenheng med miljøfaktorer. Utvikling av sykdomsepidemier og populasjonsgenetikk. Patogenenes angrepsvåpen og plantenes forsvarsmekanismer. Prinsipper bak sentrale tiltak mot plantesykdommer, med spesielt fokus på resistens og resistensforedling. Nasjonal og internasjonal plantehelseforvaltning.

Dette lærer du

Kunnskap: tilstrekkelig innsikt om plantepatologi og resistensforedling til å kunne jobbe videre med dette på master- og doktorgradsnivå, både teoretisk og eksperimentelt.

Ferdigheter: Skal kunne 1) vurdere økologiske, miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser av sykdomsangrep og ulike tiltak mot sykdommer; 2) Holde seg oppdatert på de sykdomsmessige trusler som våre kulturplanter til enhver tid er utsatt for; 3) Kritisk vurdere publisert litteratur innen fagområdet.

Generell kompetanse: Et teoretisk fundament for å kunne tilegne seg kunnskaper om fagfeltet og ferdigheter som kan benyttes til å løse plantehelseproblemer og bidra til en bærekraftig utvikling.

 • Forelesninger, laboratorieøvelser, litteraturseminar, selvstudium.
 • Lærebøker, vitenskapelig litteratur, spørretime før eksamen, Canvas.
 • Informasjon vil komme i Canvas
 • Forkunnskaper i plantefysiologi, mikrobiologi, genetikk og kjemi er helt nødvendig (BOT130, BIO130, BIO120 og KJM100), inkludert erfaring fra laboratoriearbeid i disse fagene, samt grunnleggende plantepatologi (tilsvarende det som undervises i PLV200).
 • Samlet vurdering

  Muntlig slutteksamen - 50 %

  Mappe (laboratorierapporter, litteraturseminar og litteraturrapport) - 50 %

 • Ekstern sensor er tilstede på avsluttende muntlig prøve og deltar i den endelige karaktersettingen.
 • Laboratorieøvinger, innlevering av laboratorierapport, litteraturseminar med innlevering av rapport.
 • Samarbeide mellom andre nordiske universiteter kan være aktuelt: SLU, KU-LIFE og Hu-AF.
 • 8 timer per uke i 11 uker
 • Masterstudenter plantevitenskap
 • Bokstavkarakterer
 • Realfag