PLV210 Plantevern i grøntanlegg

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Lars Olav Brandsæter

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Herbologi: Ugras, definisjon, formering, spredning, skade, klassifisering på biologisk og økologisk grunnlag, forekomst i Norge av de viktigste arter. Entomologi: Viktige skadedyr i grøntanlegg, identifisering, spredning. Plantepatologi: Årsaker til plantesjukdommer, diagnose, forskrifter om farlige skadegjørere, spredningsveier. Skadegjørerbekjemping: Prinsipper, betingelser og virkninger av forebyggende og direkte tiltak. Sidevirkninger av planteverntiltak. Bekjemping av skadegjørere i ulike situasjoner, løsning av praktiske plantevernproblemer i grøntanlegg.

Dette lærer du

Kunnskap:

 • Kunnskap tilstrekkelig for å lede og drive vedlikehold og tiltak mot skadegjørere innen grøntanlegg.
 • Studenten skal kjenne de biologiske og økologiske egenskapene til de viktigste skadegjørerne (sjukdommer, skadedyr og ugras) i grøntanlegg, det prinsipielle grunnlaget for bekjempingstiltak, og kunne velge relevante tiltak.
 • Kjenne biologiske og økologiske egenskaper hos de viktigste skadegjørerne i grøntanlegg.

Ferdigheter:

 • Studenten skal kunne lage bekjempelsesstrategier for skadegjørere ved etablering og vedlikehold av grøntanlegg.
 • Studenten skal kunne velge plantevernstrategier som er i tråd med generelle holdninger, lovverk etc. for plantevern, med vekt på offentlige grøntanlegg.

Generell kompetanse

 • På en selvstendig måte kunne generalisere kunnskap og ferdigheter på gjennomgåtte skadegjørere (pensumarter) som utgangspunkt for å finne løsninger også for andre plantevernutfordringer.
 • Undervisninga vil bli gjennomført som forelesninger, demonstrasjoner, øvinger, gruppearbeid og seminar.
 • Canvas
 • Utlevert materiale, stensiler etc.
 • Tre timer skriftlig eksamen teller 50% av karakteren og oppgaver (herbarium, øvelsesjournal, "casestudium" og parkvandringsrapport) teller 50%. Alle deler (eksamen og oppgaver) og fagområder (ugras, sjukdommer og skadedyr) må være bestått.

  Innlevering Karakterregel: Bokstavkarakterer Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor blir brukt både ved utformingen og evaluering av eksamen.
 • Øvinger, seminarer, innlevert og godkjent herbarium.

  Det vil være flere timer hvor det er kombinasjoner av øving, gruppearbeid og forelesninger. På disse timene er det også obligatorisk oppmøte.

 • Emnet er under revisjon og endringer kan forekomme
 • Forelesninger: 55 timer. Gruppeoppgave/case-studier 20. Øvinger i veksthus/lab/felt: 35 timer. Seminar: 10 timer.
 • Bsc og MSc i PV/GM, B-LING, M- LA.
 • Overlapping med PLV200 (tidligere PLV220, PLV230, PLV240) studiepoengreduksjon 5 stp.
 • GSK