Course code PJH370

PJH370 Produksjon av fremtidens planteprodukter

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Sissel Torre, Siv Fagertun Remberg
Medvirkende: Anne Kjersti Uhlen, Anne-Berit Wold
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Høstparallell
Første gang: Studieår 2021-2022
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet fokuserer på bærekraftig planteproduksjon, hovedsakelig i norsk klima, og inkluder ulike planteprodukter (grønnsaker, frukt og bær, potet, cerealier, proteinvekster, veksthusplanter), og ulike produksjonssystemer (friland, tunnel, veksthus og regulert klima). Vekst, avling, plantekvalitet og holdbarhet vil bli diskutert i forhold til genetisk variasjon og klimafaktorer og omfatter følgende sentrale tema: 1. Vekst- og utviklingsfysiologi med fokus på fotosyntese, vegetativ og generativ vekst, respirasjon og transpirasjon 2. Hvordan klimafaktorer og produksjonsmetoder innvirker på avling og ulike kvalitetsegenskaper 3. Lagring og holdbarhet.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

  • Emnet vil gi studentene innsikt i samspillet mellom planter og miljøfaktorer i et produksjons- og kvalitetsperspektiv.
  • Etter endt emne skal studentene ha kunnskap om hva som kreves for å oppnå en bærekraftig produksjon av planteprodukter med høy kvalitet og god holdbarhet.

Ferdighet:

  • Kunne anvende sine ferdigheter til å videreutvikle og fremskaffe ny kunnskap innen fagområdet
  • Være i stand til å designe og/eller utføre vekst- eller lagringsforsøk og rapportere og vurdere resultatene.
  • Ha teoretiske og praktiske ferdigheter om hvordan man analyserer viktige planteprosesser slik som f.eks fotosyntese, transpirasjon, respirasjon og kvalitetsegenskaper.

Generell kompetanse:

  • Studentene skal kunne anvende produksjonsfysiologisk kunnskap for å forstå og løse biologiske og teknologiske problemstillinger i hele verdikjeden, fra produksjon til lagring og omsetning.
  • Evne til kritisk refleksjon og evne til å evaluere ulike konsekvenser knyttet til bærekraftig planteproduksjon og lagring
  • Kunne kommunisere om faglige problemstillinger og drøfte mulige løsninger med spesialister på området
  • Kunne innhente tilgjengelig kunnskap og formidle faglige problemstillinger til allmennheten
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, case studies med mulighet til fordypning i produksjonssystem /planteprodukt, øvinger, skriftlig rapport, studentpresentasjoner og utferder til aktuelle produksjons- og omsetningsbedrifter.
Læringsstøtte:
Canvas
Pensum:
Vitenskapelige artikler
Forutsatte forkunnskaper:
Minst ett produksjonsemne (PJH250, PJH240, PJH230), BOT130 og BOT200 eller tilsvarende
Obligatorisk aktivitet:
Presentasjoner, case studier med presentasjon og skriftlig rapport, øvinger, utferder
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen (70%) og case med skriftlig rapport (30%). Begge eksamensdeler må være bestått
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Emnet har 3 studiepoengs overlapp med PJH340.
Undervisningstid:
2-4 timer forelesning per uke, case studier innen valgte tema, øvinger, 2 utferder
Eksamensdetaljer: :