PJH370 Produksjon av fremtidens planteprodukter

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Sissel Torre, Siv Fagertun Remberg, Anne Kjersti Uhlen, Anne-Berit Wold

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Høstparallell

Om dette emnet

Emnet fokuserer på bærekraftig planteproduksjon, hovedsakelig i norsk klima, og inkluder ulike planteprodukter (grønnsaker, frukt og bær, potet, cerealier, proteinvekster, veksthusplanter), og ulike produksjonssystemer (friland, tunnel, veksthus og regulert klima). Emnet tar for seg sentrale tema innen planteproduksjon fra «jord til bord». Vekst, avling, ulike kvalitetsegenskaper, lagring og holdbarhet vil bli diskutert i forhold til genetisk variasjon, klimafaktorer og produksjonsmetoder. Det vil bli fokus på hvordan forholdene under produksjon og lagring påvirker kvalitet og holdbarhet. I emnet skal studentene jobbe i grupper med å løse en case, hvor ulike tema skal belyses. Temaene vil bl.a. knyttes opp mot tidsaktuelle problemstillinger hos sentrale aktører i norsk landbruk, som man blir bedre kjent med i emnet. Casen skal leveres som et skriftlig arbeid, og presenteres for andre i emnet.

Dette lærer du

Kunnskap:

 • Emnet vil gi studentene innsikt i samspillet mellom planter og miljøfaktorer i et produksjons- og kvalitetsperspektiv.
 • Etter endt emne skal studentene ha kunnskap om hva som kreves for å oppnå en bærekraftig produksjon av planteprodukter med høy kvalitet og god holdbarhet.
 • Emnet gir studentene innsikt i tidsaktuelle tema og nyere forskning knyttet til utfordringer i dagens og fremtidens planteproduksjon.

Ferdighet:

 • Evne til problemløsning, og kunne anvende sine ferdigheter til å videreutvikle og fremskaffe ny kunnskap innen fagområdet.
 • Være i stand til å beskrive og/eller utføre vekst- eller lagringsforsøk, rapportere og vurdere resultatene, og sette de opp i en større kontekst.
 • Forstå hvordan man analyserer viktige planteprosesser slik som f.eks fotosyntese, transpirasjon, respirasjon, vekst/avling og kvalitetsegenskaper hos ulike planteprodukter og evne til å vurdere resultatene

Generell kompetanse:

 • Studentene skal kunne anvende produksjonsfysiologisk kunnskap for å forstå og løse biologiske og teknologiske problemstillinger i hele verdikjeden, fra produksjon til lagring og omsetning.
 • Evne til kritisk refleksjon og evne til å evaluere ulike konsekvenser knyttet til bærekraftig planteproduksjon og lagring.
 • Kunne kommunisere om faglige problemstillinger og drøfte mulige løsninger med spesialister på området.
 • Kunne innhente tilgjengelig kunnskap og formidle faglige problemstillinger til allmennheten.
 • Forelesninger, case studier med mulighet til fordypning i produksjonssystem /planteprodukt, øvinger, studentpresentasjoner, webinar/gjesteforelesninger av eksterne og utferder til aktuelle bedrifter.
 • Canvas
 • Vitenskapelige artikler
 • Minst ett av produksjonsemnene fra plantevitenskap (PJH212, PJH230, PJH240, PJH250), i tillegg til BOT201, BOT130 og BOT200 eller tilsvarende

  Ved manglende forkunnskaper må studenten(e) påregne seg en egeninnsats å tilegne seg den kunnskapen som kreves.

 • Muntlig eksamen (60%) og case med skriftlig rapport (40%). Begge eksamensdeler må være bestått

 • Ekstern sensor
 • Case studier med presentasjon og skriftlig rapport, øvinger, utferder
 • 2-4 timer forelesning per uke, case studier innen valgte tema, øvinger, utferder
 • Emnet har 3 studiepoengs overlapp med PJH340.
 • Realfag