PJH250 Planteproduksjon i regulert klima

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Sissel Torre

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Frekvens:Annethvert år, oddetall

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .

Om dette emnet

Emnet fokuserer på sammenhengen mellom klimafaktorer og planters vekst og hvordan denne kunnskapen kan utnyttes for å optimalisere planteproduksjon i veksthus og andre klimaregulerte produksjonssystemer som plantefabrikker og vertikal dyrking. Ulike kulturplanters respons på temperatur, lysklima, luftfuktighet og CO2 vil bli presentert og diskutert i forhold til produksjonsfaktorer som vekst, avling og kvalitet. I tillegg vil emnet omfatte veksthusteknologi, beskrivelser av dyrkingsmedier og gjødslingsstrategier for de vanligste kulturplantene i regulert klima. Studentene vil utføre kortvarige og lengre vekstforsøk, registrere ulike vekst- og kvalitetsparametere og skrive rapporter. Utferder til aktuelle bedrifter vil gi studentene innblikk i praktiske utfordringer i Norsk veksthusproduksjon.

Dette lærer du

Kunnskap

Emnets målsetting er å gi studentene kunnskap om produksjonssystemer i regulert klima. Studentene skal oppnå forståelse for biologiske og tekniske utfordringer.

Ferdigheter

Etter endt emne skal studentene kunne beskrive produksjonen av ulike kulturer og vite hvordan ulike klimafaktorene virker inn. Studentene skal også kunne måle klimaparametere og forstå hva målenhetene betyr samt å tolke vekstresponser hos planter.

Generell kompetanse

Kurset skal gi trening i gjennomføring av praktiske eksperimenter, presentasjon og diskusjon av eksperimentelle resultater, anvendelse av begreper og metoder, og samarbeid i grupper.

  • Forelesninger, praktiske øvelser, muntlig presentasjon, utferder
  • Bok: Greenhouse horticulture (Stanghellini, van `t Ooster, Heuvelink). Forelesninger, forlesningsnotater og diverse artikler Støttelitteratur: Bævre - Gislerød: Plantedyrking i regulert klima. Landbruksforlaget, Pettersen - Aa: produksjon av blomstrende potteplanter. Landbruksforlaget.
  • BOT130
  • Skriftlig eksamen (3 timer)

    Skriflig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
  • Det benyttes ekstern sensor.
  • Utferder, godkjent deltagelse og godkjente rapporter fra øvelsene, muntlig presentasjon
  • Realfag