Course code PJH212

PJH212 Fôrvekster og frøvekster

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Anne Kjersti Uhlen
Medvirkende: Anne Kjersti Bakken, Trond Børresen, Åshild Gunilla Ergon, Øystein Ahlstrøm
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Høstparallell 
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet har hovedfokus på dyrking og dyrkingssystemer for korn og andre frøvekster (belgvekster og oljevekster), samt for enggras, engbelgvekster og ettårige grønnfôrvekster for produksjon av grôvfôr.  Tilpasninger i dyrkingssystemene for å oppnå god avling og kvalitet, og samtidig lave miljøavtrykk blir vektlagt, og er viktige elementer i en bærekraftig matproduksjon.  Det vektlegges naturgitte forhold for planteproduksjon i Norge, og utnyttelse av norske arealressurser. Emnet inneholder en fellesdel som foreleses for studenter som tar PJH212 og HFE205 og en spesiell del bare for PJH212. Fellesdelen omhandler bruk av kraftfôr og grovfôr i norske husdyrproduksjoner, næringsbehov hos husdyr, samt prinsipper ved produksjon av kraftfôr og grovfôr (inkludert fôrkonservering). Kunnskaper om kulturplantenes egenskaper, deres vekst og utvikling, og responser på jord- og klimafaktorer er en viktig kunnskapsbasis som blir vektlagt. I spesialdelen utdypes følgende tema: Planteetablering inkludert jordarbeidingssystemer, gjødsling og gjødslingsteknologi, høstemetoder/høstetider, overvintring og overvintringsfysiologi, frøblandinger av eng- og beitevekster, samt vekstskifte og bruk av vekselvekster. Produktkvalitet og faktorer som påvirker kvalitet blir vektlagt, inkludert kvalitet av frøvekster som brukes til mat direkte (matkorn, olje- og proteinvekster). Emnet omhandler også frøproduksjon av korn og engvekster. 
Læringsutbytte:

Kunnskap

Du kjenner  bruk av kraftfôr og grovfôr i norske husdyrproduksjoner, og hvordan fôret dekker næringsbehov hos ulike dyreslag. Du kan beskrive egenskaper hos ulike eng- og beitevekster, kornarter, olje- og proteinvekster som er viktig for dyrking og kvalitet. Du kan beskrive planteutvikling hos korn og gras, og forstå plantenes responser på viktige miljøfaktorer (klima og jord), og dyrkingsteknikker som har betydning for planteutviklingen, avlingsoppbygning og produktkvalitet. Du forstår og kan beskrive prinsipper for jordarbeiding av ulike jordtyper, og hvordan jordarbeidings-systemet kan legges opp for å oppnå høy avling og lave miljøfotavtrykk. Du kjenner til hvordan produksjon av kraftfôr foregår. Du kjenner prinsipper og metoder for konservering av grovfôr.

Ferdigheter

Du kan identifisere de viktigste eng- og beitevekstene utfra morfologiske kjennetegn. Du kan utføre de vanligste kvalitetsanalysene av korn, og kan kornkvalitet utfra kjemiske analysebevis. Du kan lese og forstå vitenskapelig litteratur på området, og du kan diskutere anvendelser av dette.   

Kompetanse

Du har gode kunnskaper og dyp forståelse av dyrkingstekniske prinsipp, så vel som plantenes egenskaper og responser fra miljøfaktorer (jord og klima), og du kan anvende disse kunnskapene for å løse utfordringer i det norske jordbruket innen produksjon av korn, frøvekster  og eng- og beitevekster  for å bidra til utviklingen av norske planteproduksjonssystemer. Du kan diskutere tilpasninger og endringer for å oppnå mer bærekraftige løsninger, og for å nå landbrukspolitiske mål.  

Læringsaktiviteter:
Det gis forelesninger på sentrale tema, supplert med noen øvinger, kollokvier og 1-2 utferder. 
Læringsstøtte:
Canvas brukes som læringsstøtte.
Pensum:
Liste over pensumlitteratur vil bli utdelt ved emnets start.
Anbefalte forkunnskaper:
PJH102, HFX133, JORD230, BOT130, BOT201 
Obligatorisk aktivitet:
Øvinger med rapport. Deltagelse på utferder, feltdemonstrasjoner  og gjesteforelesinger.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor skal godkjenne eksamensoppgavene og skal sensurere besvarelsene. 
Normert arbeidsmengde:
250 t.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
5 stp mot HFE205
Undervisningstid:
Forelesninger: 46 t Øvinger: 6 t Ekskursjoner og feltdemonstrasjoner: 6 t 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer