Course code PJH212

PJH212 Fôrvekster og frøvekster

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Anne Kjersti Uhlen
Medvirkende: Anne Kjersti Bakken, Ingjerd Dønnem, Trond Børresen, Åshild Gunilla Ergon, Leif Egil Loe, Øystein Ahlstrøm
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Høstparallell 
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet har hovedfokus på dyrking og dyrkingssystemer for korn og andre frøvekster (belgvekster og oljevekster), samt for enggras, engbelgvekster og ettårige grønnfôrvekster for produksjon av grôvfôr.  Tilpasninger i dyrkingssystemene for å oppnå god avling og kvalitet, og samtidig lave miljøavtrykk blir vektlagt, og er viktige elementer i en bærekraftig matproduksjon.  Det vektlegges naturgitte forhold for planteproduksjon i Norge, og utnyttelse av norske arealressurser. Emnet inneholder en fellesdel som foreleses for studenter som tar PJH212 og HFE205 og en spesiell del bare for PJH212. Fellesdelen omhandler bruk av kraftfôr og grovfôr i norske husdyrproduksjoner, næringsbehov hos husdyr, samt prinsipper ved produksjon av kraftfôr og grovfôr (inkludert fôrkonservering). Kunnskaper om kulturplantenes egenskaper, deres vekst og utvikling, og responser på jord- og klimafaktorer er en viktig kunnskapsbasis som blir vektlagt. I spesialdelen utdypes følgende tema: Planteetablering inkludert jordarbeidingssystemer, gjødsling og gjødslingsteknologi, høstemetoder/høstetider, overvintring og overvintringsfysiologi, frøblandinger av eng- og beitevekster, samt vekstskifte og bruk av vekselvekster. Produktkvalitet og faktorer som påvirker kvalitet blir vektlagt, inkludert kvalitet av frøvekster som brukes til mat direkte (matkorn, olje- og proteinvekster). Emnet omhandler også frøproduksjon av korn og engvekster. 
Læringsutbytte:

Studentene skal tilegne seg god oversikt over bruk av kraftfôr og grovfôr i norske husdyrproduksjoner, om næringsstoffbehov hos husdyr og viktige prinsipper ved produksjon av fôrmidler for å oppnå god kvalitet av fôret.  Studentene skal tilegne seg dyp kunnskap og forståelse av: - planteutvikling hos korn og gras, og plantenes responser på viktige miljøfaktorer (klima og jord), - dyrkingsteknikker/dyrkingssystem og virkninger på planteutvikling, avlingsoppbygning og produktkvaliteter, - hvordan dyrkingen kan skje på en miljøvennlig måte med og samtidig ivareta krav til produksjonseffektivitet og kvalitet.

Studentene skal ved emnets avslutning være i stand til å delta i samfunnsdebatten om tema knyttet til produksjon av korn, frøvekster og eng- og beitevekster, og å bidra til videre faglig utvikling av disse produksjonene i Norge.

Læringsaktiviteter:
Det gis forelesninger på sentrale tema, supplert med noen øvinger, kollokvier og 1-2 utferder. 
Læringsstøtte:
Canvas brukes som læringsstøtte.
Pensum:
Liste over pensumlitteratur vil bli utdelt ved emnets start.
Anbefalte forkunnskaper:
PJH102, HFX133, JORD230, BOT130, BOT201 
Obligatorisk aktivitet:
Øvinger med rapport. Deltagelse på utferder, feltdemonstrasjoner  og gjesteforelesinger.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor skal godkjenne eksamensoppgavene og skal sensurere besvarelsene. 
Normert arbeidsmengde:
300 t.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
5 stp mot HFE205
Undervisningstid:
Forelesninger: 45 t Øvinger: 12 t Ekskursjoner og feltdemonstrasjoner: ca 16 t 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått