Course code PJH212

PJH212 Produksjonssystem for eng- og beitevekster og korn

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Anne Kjersti Uhlen
Medvirkende: Trond Børresen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Vårparallell 
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet omfatter forelesningsserie inkludert øvinger og utferder som utgjør 10 studiepoeng. Emnet omhandler korn og andre frøvekster ( fortrinnsvis erter og oljevekster) til mat og fôr, samt enggras og engbelgvekster for produksjon av grôvfôr. Emnet har hovedfokus på dyrking og dyrkingsssystemer. Sentrale tema er planteetablering inkludert jordarbeidingssystem, gjødsling, høstemetoder/høstetider, overvintring og herding, vekstskifte, bruk av blandingskulturer inkludert underkultur, krav til produktkvalitet for mat og fôr. Kunnskaper om disse kulturplantenes vekst og utvikling, og responser på jord- og klimafaktorer er en viktig kunnskapsbasis for å nå målene for produksjonene med hensyn på avling og kvalitet, og med reduserte miljøavtrykk.
Læringsutbytte:
Studentene skal etter å ha gjennomført emnet forstå og kunne gjøre rede for: - planteutvikling hos korn og gras, og plantenes responser på viktige miljøfaktorer (klima og jord), - dyrkingsteknikker/dyrkingssystem og virkninger på planteutvikling, avlingsoppbygning og produktkvaliteter, - hvordan dyrkingen kan skje på en miljøvennlig måte, - tilpasninger av dyrkingssystemet for å imøtekomme krav til produksjon, produktkvalitet og miljø.
Læringsaktiviteter:
Det gis forelesninger på sentrale tema, supplert med noen øvinger, kollokvier og 1-2 utferder. 
Læringsstøtte:
Canvas brukes som læringsstøtte.
Pensum:
Liste over pensumlitteratur vil bli utdelt ved emnets start.
Anbefalte forkunnskaper:
PJH102, JORD230, BOT200, PLV200
Obligatorisk aktivitet:
Øvinger med rapport. Deltagelse på utferder, feltdemonstrasjoner  og gjesteforelesinger.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Skriftlig eksamen.

Sensor:
Ekstern sensor skal godkjenne eksamensoppgavene og skal sensurere besvarelsene. 
Normert arbeidsmengde:
300 t.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 45 t Øvinger: 12 t Ekskursjoner og feltdemonstrasjoner: ca 16 t 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått