Course code PJH212

PJH212 Produksjonssystem for eng- og beitevekster og korn

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Anne Kjersti Uhlen
Medvirkende: Åshild Gunilla Ergon, Trond Børresen, Tore Krogstad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5 studenter
Undervises i periode:
Vårparallellen og juniblokk. 
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet vil omfatte forelesningsserie inkludert øvinger og utferder som utgjør 10 studiepoeng. Emnet omhandler korn og andre frøvekster ( erter og oljevekster) til mat og fôr, samt enggras og engbelgvekster for produksjon av grôvfôr. Emnet har hovedfokus på dyrking og dyrkingsssystemer. Sentrale tema er planteetablering inkludert jordarbeidingssystem, gjødsling, høstemetoder/høstetider, overvintring og herding, vekstskifte, bruk av blandingskulturer inkludert underkultur og/eller fangvekster, krav til produktkvalitet for mat og fôr. Kunnskaper om disse kulturplantenes vekst og utvikling, og responser på jord- og klimafaktorer er en viktig kunnskapsbasis for å nå målene for emnet, og vil bli særlig vektlagt.
Læringsutbytte:
Studentene skal etter å ha gjennomført emnet forstå og kunne gjøre rede for: - planteutvikling hos korn og gras, og plantenes responser på viktige miljøfaktorer (klima og jord), - dyrkingsteknikker/dyrkingssystem og virkninger på planteutvikling, avlingsoppbygning og produktkvaliteter, - hvordan dyrkingen kan skje på en miljøvennlig måte, - tilpasninger av dyrkingssystemet for å imøtekomme krav til produksjon, produktkvalitet og miljø.
Læringsaktiviteter:
Det gis forelesninger på sentrale tema, supplert med noen øvinger, kollokvier og 1-2 utferder. 
Læringsstøtte:
Fronter brukes som læringsstøtte.
Pensum:
Liste over pensumlitteratur vil bli utdelt ved emnets start.
Anbefalte forkunnskaper:
PJH102, JORD230, BOT200, PLV200
Obligatorisk aktivitet:
Øvinger med rapport. Deltagelse på utferder og feltdemonstrasjoner.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor skal godkjenne eksamensoppgavene og skal sensurere besvarelsene. 
Normert arbeidsmengde:
300 t.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 45 t Øvinger: 10 t Ekskursjoner og feltdemonstrasjoner: ca 25 t 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.Ordbok
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått