Course code PJH212

PJH212 Produksjonssystem for eng- og beitevekster og korn

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Anne Kjersti Uhlen
Medvirkende: Åshild Gunilla Ergon, Trond Børresen, Tore Krogstad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Minimum 5 studenter

Undervises i periode:

Vårparallellen. 


 

Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: <br/><br/>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet vil omfatte forelesningsserie inkludert øvinger og utferder som utgjør 10 studiepoeng. Emnet omhandler korn og andre frøvekster ( erter og oljevekster) til mat og fôr, samt enggras og engbelgvekster for produksjon av grôvfôr. Emnet har hovedfokus på dyrking og dyrkingsssystemer. Sentrale tema er planteetablering inkludert jordarbeidingssystem, gjødsling, høstemetoder/høstetider, overvintring og herding, vekstskifte, bruk av blandingskulturer inkludert underkultur og/eller fangvekster, krav til produktkvalitet for mat og fôr. Kunnskaper om disse kulturplantenes vekst og utvikling, og responser på jord- og klimafaktorer er en viktig kunnskapsbasis for å nå målene for emnet, og vil bli særlig vektlagt.


Læringsutbytte:

Studentene skal etter å ha gjennomført emnet forstå og kunne gjøre rede for: - planteutvikling hos korn og gras, og plantenes responser på viktige miljøfaktorer (klima og jord), - dyrkingsteknikker/dyrkingssystem og virkninger på planteutvikling, avlingsoppbygning og produktkvaliteter, - hvordan dyrkingen kan skje på en miljøvennlig måte, - tilpasninger av dyrkingssystemet for å imøtekomme krav til produksjon, produktkvalitet og miljø.

Læringsaktiviteter:

Det gis forelesninger på sentrale tema, supplert med noen øvinger, kollokvier og 1-2 utferder. 

Læringsstøtte:

Fronter brukes som læringsstøtte.

Pensum:

Liste over pensumlitteratur vil bli utdelt ved emnets start.

Anbefalte forkunnskaper:

PJH102, JORD230, BOT200, PLV200

Obligatorisk aktivitet:

Øvinger med rapport. Deltagelse på utferder.

Vurderingsordning:

Skriftlig eksamen.

Sensor:

Ekstern sensor skal godkjenne eksamensoppgavene og skal sensurere besvarelsene. 

Normert arbeidsmengde:

300 t.

Opptakskrav:

Realfag

Undervisningstid:

Forelesninger: 50 t Øvinger: 10 t Ekskursjoner: ca 10 t 


 

Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått