Course code PJH212

PJH212 Produksjonssystem for eng- og beitevekster og korn

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Anne Kjersti Uhlen
Medvirkende: Åshild Gunilla Ergon, Trond Børresen, Marina Azzaroli Bleken, Tore Krogstad
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Minimum 5 studenter


Undervises i periode:

Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, juniblokka.


 

Første gang: Studieår 2010-2011
Siste gang: 2015V
Fortrinnsrett: <br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet vil omfatte forelesningsserie inkludert øvinger og utferder som utgjør 10 studiepoeng, og et selvstendig arbeid i form av prosjektoppgave med presentasjon som utgjør 5 studiepoeng. Emnet omhandler korn ( og erter og oljevekster) til mat og fôr, samt enggras og engbelgvekster for produksjon av grôvfôr. Emnet har hovedfokus på dyrking og yrkingsssystemer. Sentrale tema er planteetablering inkludert jordarbeidingssystem, gjødsling og praktisk gjødselplanlegging, høstemetoder/høstetider, overvintring og herding, vekstskifte, bruk av blandingskulturer inkludert underkultur og/eller fangvekster, krav til produktkvalitet for mat og fôr. Kunnskaper om disse kulturplantenes vekst og utvikling, og responser på jord- og klimafaktorer er en viktig kunnskapsbasis for å nå målene for emnet, og vil bli særlig vektlagt.

Læringsutbytte:

Studentene skal etter å ha gjennomført emnet forstå og kunne gjøre rede for: - planteutvikling hos korn og gras, og plantenes responser på viktige miljøfaktorer (klima og jord), - dyrkingsteknikker/dyrkingssystem og virkninger på planteutvikling, avlingsoppbygning og produktkvaliteter, - hvordan dyrkingen kan skje på en miljøvennlig måte, - tilpasninger av dyrkingssystemet for å imøtekomme krav til produksjon, produktkvalitet og miljø.

Læringsaktiviteter:

Det gis forelesninger på sentrale tema, supplert med noen øvinger og 1-2 utferder. Studentene skal skrvie en semesteroppgave med selvvalgt tittel som skal presenteres for klassen. Studentene skal gjennom dette få trening i finne relevant litteratur, tilegne seg dette, syntetisere kunnskap fra ulike disipliner, og gjøre egne vurderinger, samt i muntelig og skriftelig formidling av fagstoffet.

Læringsstøtte:

Fronter brukes som læringsstøtte.

Pensum:

Liste over pensumlitteratur vil bli utdelt ved emnets start.

Anbefalte forkunnskaper:

PJH102, JORD230, BOT200, PLV200

Obligatorisk aktivitet:

Semesteroppgave med presentasjon. Øvinger/lab. To ekskursjoner.

Vurderingsordning:

Skriftlig eksamen teller 2/3 av karakteren. Semesteroppgave og presentasjonen av denne teller 1/3. Begge deler må være bestått for å bestå eksamen.

Sensor:

Ekstern sensor skal godkjenne eksamensoppgavene og skal sensurere besvarelsene. Sensor skal også sensurere semesteroppgavene.


Normert arbeidsmengde:

Emnet vil omfatte forelesningsserie inkludert øvinger og utferder som utgjør 10 studiepoeng, og et selvstendig arbeid i form av prosjektoppgave med presentasjon som utgjør 5 studiepoeng. Emnet omhandler korn ( og erter og oljevekster) til mat og fôrr, samt enggras og engbelgvekster for produksjon av grôvfôr. Emnet har hovedfokus på dyrkingssystemer, både økologiske og konvensjonsjonelle. Sentrale tema er planteetablering inkludert jordarbeidingssystem, gjødsling og praktisk gjødselplanlegging, høstemetoder/høstetider, overvintring og herding, vekstskifte, bruk av blandingskulturer inkludert underkultur og/eller fangvekster, krav til produktkvalitet for mat og fôr. Kunnskaper om disse kulturplantenes vekst og utvikling, og responser på jord- og klimafaktorer er en viktig kunnskapsbasis for å nå målene for emnet, og vil bli særlig vektlagt.

Opptakskrav:

Realfag

Overlapp:

10 studiepoeng mot PJH210

Undervisningstid:

Forelesninger: 50 t Øvinger: 6 t Ekskursjoner: 6 t Studentpresentasjoner: 6 t

Eksamensdetaljer: :